Pneumokockkonjugatvaccin dvs. PCV

Vaccinet skyddar mot hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och öroninflammation orsakad av pneumokockbakterien.
Vad är pneumokocker?

Sidans innehåll

Vem får pneumokockkonjugatvaccin?

Som en del av det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds pneumokockkonjugatvaccinet till 

Vaccinen som hör till det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria för mottagaren. Tilläggsinformation om användning av konjugatvacciner i det nationella vaccinationsprogrammet: 
Vem får pneumokockvaccin gratis?

Pneumokockkonjugatvacciner som inte hör till det nationella vaccinationsprogrammet

Även andra kan ha nytta av pneumokockkonjugatvaccinet, men då står den vårdande enheten eller den som skall vaccineras för vaccinkostnaderna. 

Vilka vaccin används i det nationella vaccinationsprogrammet och vad innehåller de?

I vaccinationsprogrammet används olika vaccinpreparat beroende på hur gammal personen är som skall vaccineras.

Bipacksedeln i vaccinförpackningen innehåller noggrannare information om hur vaccinet färdigställs.

Synflorix-vaccinet för barn under 5 år

I vaccinationsprogrammet används Synfolrix-vaccinet (PCV10) för barn under 5 år. 

 • Vaccinet innehåller inga levande sjukdomsalstrare.
 • Vaccinets aktiva substans består av pneumokockbakteriens tio olika ytsocker som är kopplade till bärarproteiner.
 • Adjuvansen består av en aluminiumförening
 • Hjälpämnen är salt och renat vatten
 • Vaccinet innehåller inga konserveringsmedel.

Synflorix-vaccinet (Lääkeinfo.fi)

Prevenar 13- och Prevenar 20- (tidigare Apexxnar) vaccin för personer som hör till riskgrupperna

Prevenar 13 (PCV13) - eller Prevenar 20 (PCV20) -vaccin används för personer som hör till riskgrupperna.

 • Vaccinet innehåller inga levande sjukdomsalstrare
 • De aktiva substanserna i Prevenar (13 st) och i Apexxnar (20 st) är pneumokockbakteriens olika ytsocker som är kopplade till bärarproteiner  
 • personer under 75 år som lider av kraftig immunbrist
 • Adjuvansen består av en aluminiumförening.
 • Hjälpämnen är salt, bärnstenssyra, polysorbat 80 och renat vatten
 • Vaccinen innehåller inga konserveringsmedel.

Prevenar 13-vaccinet (Lääkeinfo.fi)

Prevenar 20-vaccin (Lääkeinfo.fi, på finska)

Vaccinationsanvisningar

Vaccinet injiceras i muskeln (IM). En påbörjad vaccinationsserie kan vid behov också fortsättas med ett annat pneumokockkonjugatvaccin.
De viktigaste minnesreglerna för vaccination

Dosering och vaccinationsschema

En vaccindos är 0,5 ml.

Läs mer om vaccinationsschemat:

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Vaccinet får inte ges till en person hos vilken man har bekräftat en allvarlig allergisk reaktion, anafylaxi, efter föregående PCV-dos eller efter ett vaccin med motsvarande komponenter.

Senarelägg vaccinationen om personen har feber eller en infektion med feber.

Vilka är fördelarna med pneumokockkonjugatvaccin?

Både i Finland och på andra håll har studier visat att pneumokockkonjugatvaccinet hos vaccinerade småbarn leder till en minskning av

 • pneumokockorsakad hjärnhinneinflammation och blodförgiftning med cirka 80 procent
 • allvarlig lunginflammation med cirka 25 procent
 • alla inflammationer i mellanörat med minst 6 procent
 • behovet av rörbehandling i mellanörat
 • antalet antimikrobiella behandlingar, och till följd av detta mikrobmedicinernas resistens.

Då antalet smittfall minskar tack vare vaccinationerna, minskar också antalet fall bland ovaccinerade av pneumokocksjukdomar orsakade av de serotyper som finns i vaccinet. Detta har skett i Finland liksom på andra håll. Å andra sidan kan också antalet sjukdomsfall orsakade av andra serotyper än de som finns i vaccinet öka.

Hos vuxna förhindrar pneumokockkonjugatvacciner i synnerhet:

 • Hjärnhinneinflammationer och blodförgiftningar som förorsakas av pneumokocker
 • Lunginflammationer som kräver sjukhusvård

Incidensen av allvarlig pneumokocksjukdom i Finland efter typ och åldersgrupp (på finska)

Vilka biverkningar kan pneumokockkonjugatvaccinet ha?

Lokala reaktioner vid injektionsstället är ganska vanliga. 

Övergående lokala symtom är rodnad, hetta, svullnad, smärta eller utslag. De förekommer hos upp till ungefär en fjärdedel av de vaccinerade. 

Lokala symtom är vanligare efter den andra eller tredje dosen. Lokala reaktioner är vanligen lindriga, men de kan också vara utbredda. 

Dessutom kan det förekomma övergående allmänsymtom, så som huvudvärk, aptitlöshet, irritation och feber.

Lokala symtom och allmänsymtom utgör inget hinder för fortsatt vaccination. Symtomen kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

Anda biverkningar är sällsynta.
Biverkningar vid vaccinationer

Pneumokockkonjugatvaccinets historia inom vaccinationsprogrammet

År 2009 inleddes pneumokockvaccinationer i det nationella vaccinationsprogrammet för barn under 5 år som hörde till en riskgrupp. 

Allmänna pneumokockvaccinationer av småbarn infördes i det nationella vaccinationsprogrammet 2010, så att alla barn födda den 1 juni 2010 och senare har fått vaccinationerna.

Avgiftsfria vaccinationer av personer som fått stamcellstransplantat började 2014.

Personer som lider av svår njursjukdom har fått det nationella vaccinationsprogrammets avgiftsfria vaccin fr.o.m. hösten 2022. Från hösten 2023 kan personer under 75 år som lider kraftig immunbrist, samt personer mellan 65 och 84 år som lider av astma eller av kronisk obstruktiv lungsjukdom, få vaccinet som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. 

VACCINATIONSGUIDE FÖR SMÅBARN

Vaccinationsguide för småbarn

Vaccinationsguide för småbarn (Julkari)

I guiden berättas om vaccinationsprogrammet för småbarn, sjukdomar som förebyggs med vaccin, olika vaccin och deras effekter, sammansättning och vaccinationsschema.