Vaccin mot pneumokocker

På de här sidorna har sammanställts information om pneumokockvacciner, om användningen av dessa samt vaccinationsscheman enligt ålders- och riskgrupper.

På sidorna behandlas både pneumokockvacciner som hör till det nationella vaccinationsprogrammet och pneumokockvacciner som inte ingår i vaccinationsprogrammet.

På sidan litteratur om pneumokockvacciner finns hänvisningar till de viktigaste forskningarna, som ligger som grund för de nuvarande rekommendationerna.
Litteratur om vaccin mot pneumokocker

Sidans innehåll

Pneumokockvacciner

Fyra konjugatvaccin och ett polysackaridvaccin finns tillgängliga för att förebygga pneumokocksjukdomar. De är immunologiskt olika och innehåller olika mängder skyddande serotyper. 

 • Polysackaridvaccinet väcker inte det immunologiska minnet, medan konjugatvaccinen gör det.
 • Konjugatvaccinen skyddar mot slemhinneinfektioner orsakade av pneumokocker och mot pneumokockkolonisation i näsa och svalg, medan polysackaridvaccinet inte gör det. 
 • Polysackaridvaccinet omfattar dock flest pneumokockserotyper.

Användningen av pneumokockvaccin och rekommendationerna om hur de bör användas påverkas av många faktorer. Sådana faktorer är framför allt

 • uppskattad sjukdomsrisk, såsom ålder och underliggande sjukdomar
 • respektive vaccinpreparats effekt mot olika sjukdomsformer
 • vaccinets pris
 • klientens eller vårdenhetens betalningsvillighet.

Konjugatvaccin

 • PCV10 (Synflorix) registrerat endast för barn under 5 år
 • PCV13 (Prevenar 13) registrerat för barn och vuxna  
 • PCV15 (Vaxneuvance) registrerat för barn och vuxna  
 • PCV20 (Prevenar 20, tidigare Apexxnar) registrerat för barn och vuxna

Läs mer om konjugatvaccin

Polysackaridvaccin

PPV23 (Pneumovax) registrerat för barn som fyllt 2 år och för vuxna
Läs mer om polysackaridvaccin

Vaccin mot pneumokocker i det nationella vaccinationsprogrammet

Vaccinerna mot pneumokocker i det nationella vaccinationsprogrammets är avgiftsfria för den som får vaccinet.

Små barn är särskilt mottagliga för pneumokocksjukdomar. Därför erbjuds alla barn under 5 år 10-valent konjugatvaccin (Synflorix) inom det nationella vaccinationsprogrammet.

Barn under 5 år som på grund av en underliggande sjukdom hör till en specialgrupp får både konjugatvaccin och polysackaridvaccin (Pneumovax).

 Dessutom erbjuds pneumokockkonjugatvaccin (Prevenar 13 eller Prevenar 20) till

 • patienter som genomgått stamcellstransplantation
  Vaccination av personer som mottagit stamcellstransplantat 
 • personer under 75 år som lider av svår njursjukdom (GFR ≤ 30, nefrotiskt syndrom) 
 • personer under 75 år med kraftig immunbrist
 • personer mellan 65 – 84 år som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Mer detaljerad information om vem som  får pneumokockvaccinet som en del av det nationella vaccinationsprogrammet, vilka vacciner som ges till vilken målgrupp och enligt vilken tidtabell:
Vem får pneumokockvaccin gratis

Pneumokockvaccinationer utanför vaccinationsprogrammet

THL rekommenderar pneumokockvaccinationer även för grupperna som nämns nedan. Dessa vaccinationer hör dock inte till det nationella vaccinationsprogrammet och är inte avgiftsfria för den som vaccineras. Vårdenheten eller den som vaccineras betalar för vaccinationerna.

THL rekommenderar pneumokockvaccination för personer från 5 år och uppåt som på grund av sjukdom eller medicinering löper stor riska att insjukna i allvarlig pneumokockinfektion, eller komplikation förorsakad av sjukdomen.
Pneumokockvaccinationer för riskgrupper

En läkare kan även överväga att ge vaccinet till

Vilka är fördelarna med vaccin mot pneumokocker? 

Evidensen för konjugatvaccinens effekt på barn och den indirekta effekten av barnvaccinationerna på den övriga befolkningen är obestridlig. 

Vaccinet minskar allvarliga pneumokocksjukdomar med cirka 75 procent. Hjärnhinneinflammation och blodförgiftning är exempel på allvarliga pneumokocksjukdomar.

I en omfattande holländsk effektstudie bland personer som fyllt 65 år minskade det 13-valenta konjugatvaccinet allvarliga pneumokocksjukdomar med 75 procent. Vaccinet minskade antalet lunginflammationer med cirka 5 procent, oavsett vilka sjukdomsalstrare de orsakats av. Effekten kunde inte påvisas hos personer som var 85 år eller äldre. Vaccinet minskade inte heller antalet dödsfall.

Polysackaridvaccinet förhindrar cirka 70 procent av fallen av allvarlig pneumokocksjukdom, men dess skyddseffekt mot lunginflammation är sämre påvisad.

Skyddet mot lunginflammation orsakad av pneumokocker har uppskattats till 15–30 procent och antas minska efter några år.
Pneumokockvaccinationer för personer över 65 år

THL följer noggrant upp de olika pneumokockserotyperna som cirkulerar bland befolkningen och hur effektivt respektive vaccinpreparat kan förebygga de sjukdomar som pneumokockerna orsakar. 

Den indirekta effekt som vaccinationsprogrammet för småbarn har till exempel på äldre förstärks allt eftersom programmet fortgår. 

THL uppdaterar rekommendationerna vid behov.

Eftersom detaljerad tillförlitlig vetenskaplig evidens saknas, är det inte möjligt för THL att ge en allmängiltig rekommendation om bästa möjliga vaccinationsschema och vaccinkombination för andra grupper än småbarn.
Litteratur om pneumokockvaccinationer