Poliovaccination av personer som åker till och kommer från riskländer

Utgående från det internationella hälsoreglementet förkunnade Världshälsoorganisationen (WHO) den 5 maj 2014 att den globala poliosituationen är ett internationellt hot mot hälsan. 

Samtidigt gav WHO en vaccinationsrekommendation som syftar till att förhindra att polio sprids från ett land till ett annat. WHO följer regelbundet situationen och ändrar vid behov rekommendationen.

På denna sida nämns vad lagstiftningen stadgar om instanser som ansvarar för vaccinationerna. Därtill finns det på sidan noggrannare nationella rekommendationer om poliovaccinationer. Dessa rekommendationer följer WHO:s rekommendationer. THL:s rekommendationer är inte juridiskt bindande.

På denna sida

WHO:s rekommendation om poliovaccinationer

THL följer WHO:s anvisningar och rekommenderar poliovaccination, om det gått mer än 12 månader sedan föregående vaccination och personen

  • reser för att vistas mer än fyra veckor i ett land med hög risk för polio
  • kommer till Finland efter att ha vistats mer än fyra veckor i ett land med hög risk för polio

Förteckning över länder med hög risk för polio (Resenärens hälsoguide, på finska)

Poliovaccinet hör till det nationella vaccinationsprogrammet och är det gratis för den som får vaccinet.

Poliovaccin fås från till exempel den egna hälsocentralen, rådgivningen eller från skolhälsovården.

Enligt lagstiftningen bör arbetsgivaren sköta om det vaccinationsskydd som arbetsförhållandena eller arbetsresan kräver. Företagshälsovården utvärderar vilket skydd som arbetet kräver. Arbetstagaren får de vaccinationer som behövs från företagshälsovården. Arbetarskyddslagen (738/2002) och Statsrådets förordning (933/2017). 

Enligt 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ska kommunerna inom sina områden organisera bekämpningen av smittsamma sjukdomar som en del av folkhälsoarbetet. Enligt 14 § ska kommunen anordna allmänna frivilliga vaccineringar och hälsoundersökningar för att förebygga smittsamma sjukdomar.

Om det från ett land med hög poliorisk på en gång kommer en stor grupp arbetstagare, kan arbetsgivarna vid behov samarbeta med kommunens hälsomyndighet. THL ger i detta fall anvisningar om användningen av vacciner som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. 

Vaccinationer i arbetslivet

Personer som kommer till Finland från länder med hög poliorisk

Bland de personer som kommer till Finland från länder med hög risk för polio kan det finnas personer som har ett bristfälligt skydd mot polio. Det är möjligt att en person som kommer till landet har smittats av poliovirus som också kan spridas till andra personer.

På grund av poliosituationen i världen rekommenderar THL att vaccinationsskyddet mot polio kontrolleras och vid behov kompletteras hos alla personer som kommer till Finland från länder med hög risk för polio och som har bott eller annars vistats där minst 4 veckor.

Förteckning över länder med hög risk för polio (Resenärens hälsoguide, på finska)

I dessa länder används vanligen ett vaccin mot polio som administreras oralt (Oral Polio Vaccine, OPV), mer sällan ett inaktiverat vaccin (Inactivated Polio Vaccine, IPV). 

Till personer som kommer från länder med hög risk för polio, rekommenderas poliovaccination

  • om det gått mer än 12 månader sedan den föregående poliovaccinationen och 
  • vistelsen i landet har varat minst 4 veckor.

De orala poliovaccindoserna beaktas på samma sätt som doserna av det poliovaccin som injiceras. 

Det är skäl att kontrollera och vid behov komplettera vaccinationsskyddet mot polio också hos de asylsökande och invandrare som för närvarande bor i gemensam eller individuell inkvartering med personer som kommer från ett land med hög risk för polio.

Det är viktigt att polioskyddet också är i skick för de personer som i sina hem inkvarterar personer som nyligen kommit från ett land med hög risk för polio.

Mera information:

Till vaccinationer används ett separat poliovaccin eller ett kombinationsvaccin

Vaccinet är ett inaktiverat poliovaccin (IPV) som upphandlats inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet. 

Till 13 år fyllda och äldre personer används ett separat poliovaccin.

Till vaccinationen av barn under 13 år används endera ett separat poliovaccin eller ett kombinationsvaccin (DTaP-IPV-Hib och DTaP-IPV). Kombinationsvaccin används, om barnets vaccinationsskydd är bristfälligt även beträffande de övriga sjukdomarna som med dessa vaccin förhindras. 

Vaccination

Ge vaccinet subkutant (SC) eller intramuskulärt (IM).

Tidigare gav THL anvisningen att för säkerhets skull ge vaccinet subkutant till personer som kommit från länder med hög risk för polio. Anvisningen gavs för den eventualitet att personen var smittad av poliovirus, vilket innebär att alla typer av intramuskulära injektioner kan förvärra sjukdomsförloppet. Fenomenet kallas provocerad polio. 

Nu har denna anvisning ändrats utgående från erfarenheter i världen. Risken för provocerad polio är ytterst liten. Alla vaccin kan ges till personer som kommer från länder med hög poliorisk på normalt sätt.

Lagstiftning