Vaccinationer i arbetslivet

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Hit hör även de vaccinationer som arbetstagaren behöver på grund av arbete. 

Arbetsgivaren ska ge akt på och bedöma risker och olägenheter i arbetsmiljön och vidta åtgärder för att utreda och bekämpa dem. För detta ändamål ska arbetsgivaren vid behov anlita yrkesutbildade personer inom företagshälsovården.

Den anställda får de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet vid den egna hälsovårdscentralen. Vaccinationer som ges på grund av arbetsrelaterade risker och som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet hör till den företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar (lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016).

Vaccinationsprogram för barn och vuxna

Kostnader för vaccinationer i arbetslivet 

Arbetsgivaren betalar de vaccinationer som personalen behöver för att skyddas mot risker i arbetet. 

Med stöd av sjukförsäkringslagen betalar Folkpensionsanstalten ersättning till arbetsgivaren för nödvändiga och skäliga kostnader för företagshälsovården. Till dessa kostnader hör bland annat vaccinationer som enligt företagshälsovårdens bedömning är nödvändiga på grund av 

  • exponering i arbetet eller 
  • risker som anknyter till arbetsresor.

Studerandehälsovården har hand om vaccination av studerande som ska delta i arbetspraktik. 

Vaccination av social- och hälsovårdspersonal 

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar arbetsgivaren att skydda klienter och patienter som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar (48 §).
Vaccination av social- och hälsovårdspersonal

Vaccinationen av personalen och de studerande som ska delta i praktik vid social-, hälso- och sjukvårdens enheter utgör en del av arbetarskyddet och patientsäkerheten och också en del av en högklassig verksamhet. 
Vaccination av studerande

Vaccination av andra yrkesgrupper

Det finns många slags arbetsuppgifter där man kan bli utsatt för sjukdomar som kan förebyggas med vaccin. 

Laboratoriepersonal

Personer som i sitt arbete hanterar prover som innehåller kända sjukdomsalstrare eller prover som eventuellt kan innehålla sjukdomsalstrare ska skyddas genom vaccination, när det finns ett effektivt och säkert vaccin att tillgå. 

Till exempel laboratoriepersonal som hanterar säsongsinfluensavirus och poliovirus får boosterdoser inom företagshälsovården.

Personal inom småbarnspedagogiken

För personal inom småbarnspedagogiken rekommenderas influensavaccination, eftersom småbarn insjuknar i influensa oftare än andra åldersgrupper. Vaccination skyddar den anställda.

Vid nyanställningsundersökningen ska åtminstone kvinnor under 45 år tillfrågas om de har haft vattkoppor. Vaccin ges till dem som inte har haft vattkoppor eller som inte vet om de har haft vattkoppor. Syftet är att skydda den anställda mot vattkoppor under en eventuell graviditet.

Eftersom daghemmen vårdar barn som ännu inte har fått MPR-vaccin, är det viktigt att fråga de anställda om de har haft 

  • mässling
  • röda hund 
  • påssjuka. 

Om personen inte har genomgått MPR-sjukdomarna och inte heller har fått två doser MPR-vaccin, ska vaccinationsskyddet kompletteras. Vaccination skyddar både den anställda och barnen inom småbarnspedagogiken.

MPR-vaccin

Meningokock- eller Hib-vaccination behövs inte.

Skolpersonal

Vid nyanställningsundersökningen ska åtminstone kvinnor under 45 år tillfrågas om de har haft vattkoppor. Vaccin ges till dem som inte har haft vattkoppor eller som inte vet om de har haft vattkoppor. Syftet är att skydda den anställda mot vattkoppor under en eventuell graviditet.

Personal inom avfallshanteringen

För anställda inom avfallshanteringen räcker det vanligen med det sedvanliga vaccinationsskyddet hos vuxna. 

Hepatit A och polio sprids via avföring. Vaccination kan vara motiverat, om det är känt att dessa virus finns i det lokala avloppsvattnet till exempel på grund av en epidemi.

THL övervakar förekomsten av poliovirus i avloppsvattnet genom att varje månad analysera prov tagna från avloppsvatten. Om personen som jobbar med avloppsvatten har vaccinerats mot polio enligt det nationella vaccinationsprogrammet, behöver skyddet inte rutinmässigt förstärkas. Vaccinationen behöver förstärkas endast ifall det hittas poliovirus i proverna från avloppsvattnet. THL kommer i så fall ut med ett separat meddelande och vaccinationsinstruktioner. 

Antalet vaccindoser mot polio i det nationella vaccinationsprogrammet varierar beroende på den vaccinerades ålder. 

Vaccin mot polio

Fängelsepersonal och poliser

Vaccin mot hepatit B rekommenderas för fängelsepersonal och poliser.  Det är speciellt viktigt att vaccinera hälsovårdspersonal som arbetar vid fängelser. Vaccinationsskyddet behöver i allmänhet inte kontrolleras genom antikroppsbestämning. 
Vaccin mot hepatit B

Studerandehälsovården har hand om vaccinationen av studerande som på grund av arbetspraktik behöver vaccin mot hepatit B. 
Hepatit B-vaccinationer av studerande som löper risk att smittas

Personal som arbetar i terrängen

På Åland och i andra delar av Finland där det förekommer fästingburen encefalit kan personer som arbetar i terrängen när marken inte är frusen vara i riskgruppen. Hit hör till exempel

  • personer som arbetar inom jord- och skogsbruk
  • fiskare
  • byggnadsarbetare.

Det lönar sig att överväga vaccination av dessa personer.

TBE-vaccinationer utanför vaccinationsprogrammet