Vaccination av invandrare

På denna sida görs hänvisningar till lagstiftningen som rör vaccination av invandrare. Dessutom innehåller dessa sidor nationella rekommendationer om vaccination av invandrar, sammanställda av THL. THL:s rekommendationer är inte juridiskt bindande.

På denna sida:

Vem erbjuds vaccinationsskydd i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet? 

Följande invandrare erbjuds vaccinationsskydd i enlighet med det finländska vaccinationsprogrammet:

 • barn och gravida kvinnor som söker asyl eller tillfälligt skydd 
 • kvotflyktingar
 • personer som beviljats asyl, dvs. fått flyktingstatus
 • personer som beviljats uppehållstillstånd på basen av tillfällig skydd
 • personer som beviljats uppehållstillstånd på basen av alternativt skydd
 • adoptivbarn
 • utländska studerande som använder studenthälsovårdens tjänster
 • övriga personer som flyttat till Finland permanent.

Kontrollera och gör en bedömning om vaccinationsskyddet hos en invandrare motsvarar rekommendationerna enligt vårt vaccinationsprogram. Kom ihåg att personer som tillhör medicinska riskgrupper erbjuds de vacciner som rekommenderas för riskgrupper. 

Kontrollera både den inflyttade personens eget och familjens vaccinationsskydd. Kom ihåg att också de personer som kommer från Finlands närområden kan ha ett bristfälligt vaccinationsskydd. 

Vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria även för invandrare. Vaccinationerna är frivilliga.

I vilka situationer utreds vaccinationsskyddet hos invandrare?

Invandrarens vaccinationsbehov skall kontrolleras

 • vid anställningsundersökningar
 • vid rådgivningen och skol- och studerandehälsovården
 • vid mottagande av kvotflyktingar
 • vid hälsogranskning av dem som fått asyl
 • vid andra situationer då man möter personer som fått uppehållstillstånd

Vaccinationsbehovet bör utredas även då invandrare besöker hälso- och sjukvården av andra orsaker. 

Invandrare kan sakna vaccinationsskydd antingen delvis eller helt. Om du upptäcker brister i skyddet, komplettera då vaccinationsskyddet. 

Se även

Hur utreder jag vaccinationsskyddet hos invandrare?

Ibland kan invandraren ha med sig intyg över givna vaccinationer och då kan du bedöma vaccinationsbehovet med hjälp av dem. 

En invandrare vet nödvändigtvis inte vilka vacciner som hen personligen eller hens barn har fått. Intervjua invandraren för att klargöra om hen har fått vaccinationer och vilka vaccinationer hen har fått.

Det är viktigt att utreda från vilka levnadsförhållanden invandraren kommer och vilken standard hälsovården i ursprungslandet har haft. Beakta även eventuellt vaccinationsmotstånd.

På webbplatsen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) finns information om olika europeiska länders vaccinationsprogram. Världshälsoorganisationen WHO upprätthåller en lista över vaccinationsprogram i olika länder. Du kan ha hjälp av dessa uppgifter när du utreder vilka vaccinationer en person har fått.

Beakta dock att alla invandrare inte har fått dessa grundvaccinationer. 

I osäkra fall är det bättre att vaccinera än att låta bli att vaccinera.

En invandrare kan också ha fått sådana vacciner som varit nödvändiga i ursprungslandet, men som inte ingår i det finländska vaccinationsprogrammet. Dessa vaccinationer behöver inte nödvändigtvis fortsätta. Om personen vill fortsätta vaccinationerna, kan personen köpa vaccinerna mot recept på apoteket.

Hur kompletterar jag vaccinationsskyddet hos invandrare?

Använd de åldersgruppsspecifika scheman som finns på webbsidan Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser. I dem specificeras det hur många doser, vilket vaccin och vilket vaccinationsschema som behövs för att skapa ett grundskydd hos respektive åldersgrupp. 

Utgående från tabellerna kan du avgöra vilka vaccinationer som saknas och ge de kompletterande doserna. 

Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser

Komplettering av en vuxen persons vaccinationsskydd 

Om en invandrare har intyg över givna vaccinationer, komplettera de vaccinationer som saknas i enlighet med Finlands vaccinationsprogram. 

Om personen inte har något vaccinationsintyg, men säger sig ha fått alla vaccinationer som ges i hem- och ursprungslandet, ge då vuxna en dos dT-, polio- och MPR-vaccin. 

Bygg upp vaccinationsskyddet från början om invandrare

 • inte har vaccinerats
 • inte minns om hen har vaccinerats
 • säger sig ha fått några vaccinationer, men inte minns vilka.

Anvisningar om hur man bygger upp vaccinationsskyddet för en vuxen person finns på sida: Vaccinationsprogram som inleds för 14 år fyllda och äldre

Komplettering av barnets vaccinationsskydd

Om det finns intyg över givna vaccinationer men vaccinationsprogrammet blivit på hälft eller om det fattas vissa vaccinationer skall du komplettera de saknade vaccinationerna enligt Finlands vaccinationsprogram.

Om det inte finns något vaccinationsintyg men föräldrarna berättar att barnet fått alla vaccinationer i enlighet med hem- och ursprungslandets vaccinationsprogram skall du granska vilka vaccinationer som hör till vaccinationsprogrammet i nämnda land. Komplettera de vaccinationer som saknas i enlighet med det finländska vaccinationsprogrammet.

I osäkra fall, till exempel om barnet har flyttat ofta, kan du ge en dos av varje vaccin enligt barnets ålder. Fortsätt sedan vaccinationerna enligt det finländska vaccinationsprogrammet.

Bygg upp vaccinationsskyddet från början om

 • barnet inte har vaccinerats
 • föräldrarna inte kommer ihåg om barnet vaccinerats 
 • föräldrarna berättar att barnet har fått vissa vaccinationer, men inte minns vilka.

Vaccinationer av barn inleds i ett så tidigt skede som möjligt, gärna senast före barnet börjar på daghem eller i skolan. Skolgången ska dock inte fördröjas i onödan enbart på grund av att de vaccinationer som behövs ännu inte har påbörjats.

Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser

Beakta särskilt följande fyra vaccin vid vaccination av invandrare

Vaccinskyddet mot polio

Vaccinskyddet mot polio kontrolleras och kompletteras vid behov för alla som anländer från länder med hög poliorisk och som har vistats i poliorisklandet minst 4 veckor.

Alla som anländer från länder med hög poliorisk skall erbjudas vaccination mot polio om det gått mer än 12 månader sedan senaste vaccination.

 • Lista på länder med hög poliorisk: Luettelo korkean polioriskin maista (Matkailijan terveysopas) (på finska)
 • Poliovaccination av personer som åker till och kommer från riskländer
 • I många länder används ett oralt vaccin mot polio (OPV) istället för det injicerbara vaccinet mot polio (IPV).
 • Beakta de OPV-vaccindoser som personen fått på helt samma sätt som IPV-doser.
 • Beroende på den lokala situationen är det möjligt att personen fått fler OPV-doser än vad som behövs i Finland.
 • Då det gäller fortsatta vaccinationer av barn, kan ett separat poliovaccin användas. De fyra- och femvalenta vaccinerna (DTaP-IPV-Hib och DTaP-IPV) kan användas åldersenligt om barnets skydd mot sjukdomar som förhindras med dessa vacciner även är bristfälligt. 

Det lönar sig även att kontrollera polioskyddet hos dem som bor i samma hushåll som en person som nyligen anlänt från ett land med hög poliorisk.

Vaccin mot polio dvs. IPV

Vaccinationer mot hepatit A och B

Kontrollera om invandraren behöver vaccineras mot hepatit A eller B. Säkerställ att också de närstående till en hepatit B -bärare vid behov får vaccin mot hepatit B i enlighet med rekommendationen.

BCG-vaccin mot tuberkulos

Barn under 7 år som kommer från länder med hög tuberkulosincidens erbjuds BCG-vaccin.
Lista över vilka vaccinationer barn ska erbjudas, enligt land

Var uppmärksam på att det bland asylsökande och flyktingar kan finnas barn som kommer från länder med låg eller måttlig tuberkulosförekomst, men som på grund av omständigheterna löper förhöjd risk för tuberkulossmitta. Därför rekommenderas BCG-vaccination till alla barn under 7 år som

 • inte tidigare har fått en BCG-vaccination och
 • kommit till vårt land från ett flyktingläger eller eventuellt som asylsökande som smugglats in i landet eller
 • bor på en flyktingförläggning eller en enhet för minderåriga 

BCG-vaccinationerna bör koncentreras till barnpoliklinikerna, eftersom 

 • uteslutning av en eventuell akut och latent tuberkulos kräver specialkunnande
 • BCG-vaccinet leverereras i flerdosflaska
 • den intradermala (ID) vaccinationstekniken kräver rutin och erfarenhet. 

BCG-vaccin

Coronavaccin

Förutom grundskyddet är det även viktigt att skyddet mot coronavirus är i kraft. Samma nationella anvisningar gäller för coronavaccinationer som för andra vaccinationer.

Om personen i fråga tidigare har vaccinerats mot coronavirus, men vaccinationsserien har blivit på hälft, slutförs vaccinationsserien i enlighet med rekommendationerna i Finland.

Coronavirusvacciner, dvs. COVID-19-vaccin – anvisningar för yrkesutbildade

Invandrare som resenärer

De resor som invandrare gör kan avvika från vanliga turistresor både när det gäller resans längd och reseförhållandena. Det lönar sig att ta upp hälsofrågor som gäller resor till exempel i samband med en hälsoundersökning eller något annat besök på mottagningen.

Mer information i Resenärens hälsoguide (på finska)

De vaccinationer som behövs för semesterresor och som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet betalar personen själv. Arbetsgivaren är skyldig att se till att de anställda får det vaccinationsskydd som behövs för tjänsteresor.

Vaccination av resenärer