Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser

Ibland är det nödvändigt att avvika från vaccinationsschemat i det nationella vaccinationsprogrammet. I det fallet ska du komplettera det bristfälliga vaccinationsskyddet så fort som möjligt. Beakta alltid minimiintervallet mellan vaccinationerna och minnesreglerna för vaccination.

Komplettera vaccinationsprogrammet med de doser som saknas

Om vaccinationsprogrammet inte har slutförts eller om någon vaccination har glömts bort, ska det bristfälliga skyddet kompletteras.

Om tidsplaneringen av vaccinationerna måste påskyndas till exempel på grund av en flytt utomlands, kan vaccinationerna inledas tidigare och doserna ges med kortare mellanrum.

Se även:

Bygg upp vaccinationsskyddet från början vid behov

Om grundvaccinationerna saknas eller om du inte vet vilka vaccin som getts, ska det vaccinationsskydd som ingår i vaccinationsprogrammet byggas upp från början.

Ibland kan det skydd som tidigare vaccinationer gett försvinna delvis eller nästan helt på grund av en underliggande sjukdom och behandlingen av den. Det kan till exempel hända patienter som genomgår stamcellstransplantation. I det fallet ska du bygga upp vaccinationsskyddet helt på nytt och komplettera det efter behov.

Vi har tagit fram anvisningar om vaccinationsschemat för personer i olika åldrar. Du kan ta hjälp av anvisningarna för att bygga upp ett bristfälligt vaccinationsskydd så snabbt som möjligt:

Vilket vaccin är levande och vilket är icke-levande? På sidan om vaccinens innehåll finns en lista över vaccintyperna.
Vad innehåller vaccinen?

Observera vid vaccinationsschemat för femvalent vaccin och vaccin mot pneumokocker

Olika länder använder sig av olika scheman för grundvaccinationsserien med femvalent vaccin (DTaP-IPV-Hib) och pneumokockkonjugatvaccin (PCV).

  • I de nordiska länderna används schemat 2+1, där de två första doserna ges med kort intervall och den tredje dosen ges senare. Vanligen är vaccinationsschemat 3, 5 och 12 månader.
  • I andra länder är det möjligt att man följer schemat 3+1, där de tre första doserna ges med täta intervall under det första halvåret och den fjärde dosen ges senare. Exempel på schema 3+1: vaccin ges vid 2, 4, 6 och 18 månaders ålder.

I fråga om till exempel invandrare är det viktigt att beakta om den grundserie som inletts hos barnet följt schemat 2+1 eller 3+1. Kontrollera om barnet har fått den sista dosen i vaccinationsserien när du kompletterar serien.

Oavsett vilket vaccinationsschema som använts för det femvalenta vaccinet ges följande booster, dvs. det fyrvalenta vaccinet DTaP-IPV, vid fyra års ålder eller tidigast två år efter den senaste dosen femvalent vaccin.

Observera vid tidigareläggning av MPR-vaccin

Om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) har getts före 11 månaders ålder, betraktas vaccinet som en extra dos. Barnet ges ytterligare två MPR-vaccin enligt det normala schemat, med beaktande av dosernas minimiintervall.

Observera vid vaccination mot polio

Om poliovaccinationerna inleds före 1 års ålder behövs sammanlagt fyra doser, varav minst två ska ges efter att barnet är ca. 1 år eller äldre.

Om alla doser av poliovaccin ges efter det att barnet fyllt 1 år, räcker det med sammanlagt tre doser.

Oralt poliovaccin (OPV) beaktas på samma sätt som inaktiverat poliovaccin (IPV) vid beräkningen av antalet vaccindoser.