Vaccin mot polio dvs. IPV

Vaccinet förhindrar sjukdom med förlamningssymtom orsakad av poliovirus.
Vad är polio?

Sidans innehåll

Vem får vaccin mot polio?

Vaccinet mot polio ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och är gratis för alla.

Polio bekämpas i Finland med tre olika vaccinpreparat. Dessa är

 • enskilt vaccin mot polio (IPV)
 • femvalent vaccin (DTaP-IPV-Hib)
 • fyrvalent vaccin (DTaP-IPV)

På denna sida informerar vi om det enskilda vaccinet mot polio, dvs. IPV

Det enskilda vaccinet mot polio kan enligt det nationella vaccinationsprogrammet vid behov ges som grundserie eller som boosterdos.

För vaccination av 14 år fyllda och äldre personer används i det nationella vaccinationsprogrammet ett separat poliovaccin.

För vaccination av barn under 14 år används antingen enskilt vaccin mot polio eller vid behov fyrvalent eller femvalent vaccin. Det fyrvalenta och femvalenta vaccinen används om barnets vaccinskydd skall kompletteras även för andra sjukdomar som dessa vaccin skyddar mot.

Det enskilda vaccinet mot polio kan vid behov användas för vaccination av olika befolkningsgrupper vid sådana situationer, då polio skulle kunna orsaka en smittosam epidemi. Vid dylika situationer ger THL anvisningar om vaccinets användning. THL definierar också de situationer då det eventuellt behövs boosterdoser efter grundserien.

Enligt THL:s anvisningar kan det enskilda vaccinet mot polio, som anskaffats för det nationella vaccinationsprogrammet, ges som boosterdos

 • till en person som kommer att göra en över fyra veckor lång resa till ett land som har hög poliorisk.
 • till en person som kommer till Finland efter att ha vistats längre än fyra veckor i ett land som har hög poliorisk.
 • vid behov till volentärer som varaktigt arbetar bland personer som har anlänt från ett land med hög poliorisk.
 • till asylsökande eller andra invandrare som anländer från ett land med hög poliorisk, eller som bor i förläggningar eller privat tillsammans med personer som kommit från länder med hög poliorisk.
 • till person som bor tillsammans med en person som nyligen anlänt från ett land med hög poliorisk. 

Eftersom Ukraina är ett land med hög poliorisk rekommenderar THL att alla som anländer därifrån vaccineras mot polio, om det gått mera än 12 månader sedan senaste vaccination.

Arbetsgivaren ansvarar för vaccinationsskyddet som arbetsförhållandet kräver. Företagshälsovården avgör skyddsbehovet som arbetet kräver. Företagshälsovården ger de vaccinationer som arbetstagaren behöver.

Även den som haft polio behöver vaccination. Detta beror på att det finns tre olika undertyper av polioviruset (1,2,och 3). Sjukdomen förorsakas alltid av en undertyp, och den som har insjuknat får inte skydd mot de två andra poliovirustyperna.

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

I det nationella vaccinationsprogrammet används inaktiverat vaccin mot polio (IPV). För tillfället används som enskilda vaccin mot polio Imovax Polio-vaccin.

 • Vaccinet innehåller inga levande sjukdomsalstrare.
 • Den aktiva substanser består av tre olika slags hela inaktiverade poliovirus.
 • Hjälpämnen är socker, salter, aminosyror, vitaminer och renat vatten.
 • Vaccinet innehåller inga förstärkningsämnen.
 • Vaccinet innehåller en liten mängd fenoxietanol som konserveringsämne.
 • Vaccinet innehåller väldigt små rester av formaldehyd.

 Imovax Polio-vaccinets sammansättning (Lääkeinfo.fi)

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Ett sjukdomsalstrande poliovirus kan cirkulera länge bland befolkningen utan att orsaka en sjukdom med förlamningssymtom. Eftersom ett icke-levande vaccin mot polio som injiceras inte skyddar kroppen effektivt mot poliovirusinfektion, kan den vaccinerade sprida poliovirus, fastän personen själv har ett skydd mot sjukdom med förlamningssymtom.

I Finland används för närvarande inte levande försvagat oralt vaccin mot polio (OPV).

Dosering och vaccinationsschema

En IPV-vaccindos är 0,5 ml.

Om poliovaccination inte har getts enligt schemat i det nationella vaccinationsprogrammet, beakta då följande faktorer vid uppbyggandet av ett bestående grundskydd:

 • Om vaccinationerna har inletts när barnet var under ett år gammalt, behövs sammanlagt fyra doser. Två av dem ska ges efter att barnet är ca. ett år eller äldre.
 • Om vaccinationsserien inleds vid ett års ålder eller senare, räcker det med tre vaccindoser månad 0, 2 och 6.

Se noggrannare anvisningar om komplettering av poliosydd för personer i olika åldrar: Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser 

I Finland behövs i vanliga fall inte boosterdosr efter grundserien. En boosterdos behövs ändå vid vissa tillfällen. Se lista för på dessa tillfällen under rubriken Vem får vaccin mot polio

Vaccinationsanvisningar

Ge vaccinet mot polio subkutant (SC) eller intramuskulärt (IM). 

Genomgången polio är inget hinder för vaccination.

De viktigaste minnesreglerna för vaccination

Vaccin mot polio för resenärer

Resenären kan behöva en poliobooster om resemålet är ett land med hög poliorisk. Boosterbehovet beror på hur länge resan varar:

Om resan varar

 • mindre än 4 veckor behövs ingen boosterdos.
 • längre än 4 veckor en boosterdos ska ges om det gått mer än 12 månader sedan föregående poliovaccination.

I Resenärens hälsoguide finns en landsförteckning där du kan kontrollera om polio förekommer i landet. Poliovaccinationer (Resenärens hälsoguide, på finska) 

Poliovaccination av personer som åker till och kommer från riskländer

Om ett barn t.ex. på grund av långvarig resa eller flytt utomlands riskerar att utsättas för smitta innan det fått vaccinationerna som hör till det nationella vaccinationsprogrammet, kan vaccindoserna ges tidigare och i snabbare takt.
Lapset (Resenärens hälsoguide, på finska)

Polioskyddet för personer som bor i samma hushåll som personer som har anlänt från ett land med hög poliorisk

Det lönar sig att kontrollera skyddet hos en person som bor i samma hushåll, förläggning eller i annan gruppboende som en person som nyligen anlänt från ett land med hög poliorisk.

En fullvuxen som är född och uppvuxen i Finland har vanligtvis sitt polioskydd i ordning.

En fullvuxen behöver inte poliobooster om hen i rådgivnings- och skolåldern har fått de vaccindoser mot polio som enligt schemat ingår i det finländska vaccinationsprogrammet, och i vuxen ålder har fått en eller flera boosterdoser mot polio.

En fullvuxen behöver en boosterdos mot polio om hen inte fått vaccin mot polio sedan rådgivnings- och skolåldern (som fullvuxen).

Om det finns brister i den fullvuxnas grundvaccinationsserie bör den kompletteras.

Skyddet hos barn och unga är tillräckligt om

 • hen har fått vaccinationerna som ingår i det i det finländska nationella vaccinationsprogrammet i rätt ålder eller
 • hens vaccinationer i Finland har kompletterats med ett påskyndat vaccinationsprogram eller
 • hens polioskydd kompletteras som bäst enligt ett påskyndat vaccinationsprogram.

En minderårig behöver i så fall inte separat boostervaccin.

Om den minderårigas skydd är bristfälligt, är det skäl att komplettera det.

Anvisningar om komplettering av polioskyddet för olika åldrar:
Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser

Vilka är kontraindikationerna och försiktighetsåtgärderna för vaccinet mot polio? 

Vaccinet får inte ges till en person som har fått en bekräftad anafylaktisk reaktion

 • i samband med ett tidigare vaccin mot polio 
 • efter ett annat vaccin som innehåller samma beståndsdelar.

Vaccinera inte vid feber eller infektionssjukdom med feber, utan senarelägg vaccinationen.

Poliovaccinpreparaten innehåller inga betydande antibiotikarester och därför kan personer med antibiotikaallergi vaccineras på normalt sätt. Allergi mot formaldehyd hindrar i allmänhet inte heller poliovaccination.

Vilka är fördelarna med vaccin mot polio?

Vaccinet ger ett bra skydd mot sjukdom med förlamningssymtom. Heltäckande vaccinationer behövs överallt i världen så länge som polio förekommer på något ställe.

År 1988 startade världshälsoorganisationen (WHO) ett program för att utrota polio. Tack vare de omfattande poliovaccinationerna har det vilda polioviruset och den sjukdom med förlamningssymtom som viruset orsakar redan försvunnit från de flesta länder och världsdelar.

Tack vare vaccinet har den vilda poliovirustypen 2 (WPV2) och den vilda poliovirustypen 3 (WPV3) eradikerats.

Tilläggsuppgifter om världsläget för förekomst av polio och eradikeringsprogrammet: 
Polioeradication (WHO, på engelska) 

Vilka biverkningar kan vaccinet mot polio ha?

De vacciner mot polio som används i Finland innehåller inga levande sjukdomsalstrare. De kan inte ge upphov till poliosymtom.

Den vanligaste biverkningen är en lokal reaktion. Också feber, andra övergående allmänsymtom och utslag kan förekomma. Dessa symtom uppkommer vanligen inom ett par dygn efter vaccinationen och fortsätter några dygn. 

Lokala symtom utgör inget hinder för fortsatt vaccination. Inte heller hudreaktioner utgör vanligen något hinder för fortsatt vaccination. Lokala symtom i injektionsområdet, värk och feber kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

Poliovaccinationsanvisningar i Finland under olika årtionden

I Finland har sedan poliovaccinationerna påbörjades använts IPV-vaccin som skyddar mot tre olika poliovirustyper. Levande försvagat OPV-vaccin som administreras oralt, har använts i Finland endast år 1985, då det användes för att bekämpa polioepidemin.

Åren 1957–1985: 

 • Grundvaccinationsserie vid 5, 6 och 18–24 månaders ålder. 
 • Boosterdoser vid 6, 11 och 16–18 års ålder. 
 • Då poliovaccinationerna påbörjades vaccinerades också personer som är födda på 1940-talet i skolan. 
 • Män erbjöds boosterdos i armén under åren 1958–1985. 

Åren 1986–2004: 

 • Fram till år 2022 gavs grundvaccinationsserien vid 6, 12 och 20–24 månaders ålder. Boosterdoser vid 6, 11 ja 16 års ålder.
 • Åren 2003–2004 gavs grundvaccinationsserien vid 6, 12 och 20–24 månaders ålder och en boosterdos gavs vid 6-7 års ålder.  
 • Åren 1986–1994 rekommenderades poliovaccination med 10 års intervall även till alla dem vars polioskydd grundade sig på gammalt poliovaccin med sämre effekt.
 • Män erbjöds en boosterdos i armén under åren 1986–2000.
 • Därtill rekommenderades en polio boosterdos med 5-10 års intervall för personer som reser till länder med hög poliorisk. 

Från och med år 2005: 

 • Grundvaccinationsserie vid 3, 5 och 12 månaders ålder som en del av det femvalenta vaccinet (DTaP-IPV-Hib). 
 • En boosterdos vid 4 års ålder som en del av det fyrvalenta vaccinet (DTaP-IPV). 
 • Under åren 2005–2016 rekommenderades boosterdosen till personer som reser till länder där polio förekommer om det gått mer än fem år sedan föregående poliovaccination 
 • Från år 2017 rekommenderas en bosterdos om det gått mer än 12 månader sedan senaste poliovaccination och om
  •  personen gör en över fyra veckor lång resa till ett land som har hög poliorisk
  • personen kommer till Finland efter att ha vistats längre än fyra veckor i ett land som har hög poliorisk

Poliovaccinets historia i vaccinationsprogrammet

Poliovaccinet togs in i det nationella vaccinationsprogrammet år 1957 och vaccinet gavs i rådgivningarna och i skolorna till dem som var födda 1940 eller senare. Vaccinet som användes var IPV-vaccin som injicerades.

Under åren 1960-1961 organiserades även massvaccineringar för att så många som möjligt skulle få skydd mot polio med två vaccindoser. Uppskattningsvis hälften av befolkningen vaccinerades då mot polio.

Under åren 1984–1985 uppkom en liten polioepidemi i Finland som ledde till att  gruppvaccineringar ordnades år 1985. OPV-vaccinet (även kallat sockerbitsvaccinet) erbjöds till hela befolkningen. 

Dessutom erbjöds alla under 18 år en tillläggsdos av det tidigare IPV-vaccinet före OPV-vaccineringen. Speciella riskgrupper erbjöds ett nytt effektivare IPV-vaccin.

Uppskattningsvis 95 procent vaccinerades då mot polio och Finland övergick till att använda ett effektivare IPV-vaccin.

År 2005 övergick man för barnens vaccinationer till de femvalenta och fyrvalenta vaccinerna, som även skyddar barnet mot polio.

Rekommendationer och rapporter

Nationell beredskapsplan för att förebygga återkomsten av polio 2022–2024 (på finska)

Lagstiftning

Lag om smitsamma sjukdomar (1227/2016), Finlex

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017), Finlex

Arbetarskyddslag (1383/2001), Finlex

Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa 1485/2001, Finlex

Statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser 933/2017, Finlex