Vaccinationer av personer som kommer från Ukraina

Vaccinationsbehovet hos personer som anländer från Ukraina bör bedömas i samband med den inledande intervjun eller när personen söker sig till hälso- och sjukvården av någon annan orsak. Vid behov bör vaccinationsskyddet kompletteras. Det är frivilligt att ta vaccin. 

Det är särskilt viktigt att se till att personen har

 • skydd mot mässling antingen efter genomgången sjukdom eller genom vaccination
 • vaccination mot difteri 
 • polioskydd
 • coronavaccinationer.

För tillfället klassificeras Ukraina som ett land med hög poliorisk. För alla personer som kommer därifrån rekommenderas poliovaccin, om det har gått 12 månader sedan föregående poliovaccination.

På denna sida:

Åt vem erbjuds vaccinationer? 

Alla personer som har anlänt från Ukraina erbjuds vaccinationer mot mässling, difteri och polio. Vaccinationer syftar till att förhindra en eventuell epidemi av infektionssjukdomar. Vacciner från det nationella vaccinationsprogrammet kan användas för vaccination.
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer 149/2017, 5 § (Finlex) 

För att förebygga risken för en epidemi bör de välfärdsområdena erbjuda även coronavaccinationer till alla som har kommit från Ukraina.

Barn som söker tillfälligt skydd eller asyl har rätt till vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Efter att ha fått ett tillfälligt uppehållstillstånd eller asyl har en vuxen också rätt till alla vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Personer som får tillfälligt skydd kan ansöka om hemkommun efter att ha vistats i Finland i ett år. Efter att ha fått en hemkommun övergår de från mottagningstjänster till tjänster som tillhandahålls av kommuner och välfärdsområden.

Kommuninfo: Social- och hälsovårdstjänster för personer från Ukraina

MPR-, polio- och dT-vaccinationer för vuxna

Komplettering av vaccinationsskyddet

 • Om personen har intyg över vaccinationer, komplettera de vaccinationer som saknas.
 • Om personen uppger att han eller hon har fått vaccinationer i hem- och utreselandet, men det inte finns något vaccinationsintyg, ge en dos av varje vaccin.

Börja vaccinera från början enligt tabellen om

 • personen inte har fått vaccinationer eller
 • inte minns att han eller hon fått vaccinationer eller 
 • uppger att han eller hon fått vissa vaccinationer, men vaccinationsskyddet verkar bristfälligt.
Tabell 1. Vaccinationsschema
Vaccin     dT (Difteri-stelkramp) IPV (polio) MPR (mässling, påssjuka och röda hund)
Tidtabell   0, 2 och 6 mån. 0, 2 och 6 mån. 0 och 2 år

Vaccinationer av barn och unga

Skyddet mot mässling, polio och difteri borde även för barn och unga till först kollas upp.

Till barn och unga erbjuds vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet.  Om personen hör till riskgruppen har hen också rätt till vaccinationer som ges till personer som hör till riskgrupper.

Påbörja vaccinationsprogrammet från början, om

 • grundvaccinationerna saknas
 • om föräldrarna inte minns om barnet har fått vaccinationer, eller
 • föräldrarna minns att barnet fått vaccinationer, men vet inte vilka de varit.

Komplettera bristfälligt vaccinationsprogram, om de finns skriftliga dokument på vaccinationer som getts, men vaccinationsprogrammet har blivit på hälft eller vaccinationer fattas.

Om inget vaccinationsintyg finns att tillgå, men om föräldrarna berättar att barnet har fått alla vaccinationer som hör till vaccinationsprogrammet, kolla upp vilka vaccinationer som hör till vaccinationsprogrammet i Ukraina. Komplettera vaccinationer som fattas med vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet som används i Finland.

I osäkra situationer kan du ge en dos av varje vaccin som ges enligt ålder. Efter detta fortsätter vaccinationerna enligt vaccinationsprogrammet som används i Finland.

Ukrainas vaccinationsprogram finns på webbplatsen för Ukrainas hälsoministerium:
Vaccination (Ministry of Health of Ukraine)

Det har gjorts tidschema enligt åldersgrupper över hur barn i olika åldrar skall vaccineras. Sidorna kan användas som hjälp då vaccinationsskyddet hos en bristfälligt vaccinerad person kompletteras så snabbt som möjligt.

Mässling, påssjuka och röda hund dvs. MPR-vaccinationer

Alla barn och vuxna behöver skydd mot mässling, röda hund och påssjuka som skapas antingen av genom genomgångna sjukdomar eller med MPR-vaccinationer. Om det är oklart, lönar det sig att ge ännu en MPR-vaccindos. En extra vaccindos skadar inte. 

Den första MPR-vaccindosen ges till barn vid 12 månaders ålder.

Gravida får inte ges MPR-vaccin. Vaccinationerna ges efter förlossningen.

MPR-vaccin dvs. vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Poliovaccinationer

Ukraina har i oktober 2021 lagts till förteckningen över högriskländer för polio.

Polioinfektioner upptäcktes i Ukraina – personer som vistas längre i landet eller återvänder därifrån kan behöva boostervaccin (nyhet från THL 4.11.2021)

Vi rekommenderar starkt poliovaccination för alla som kommer från högriskländer för polio, om det har gått mer än 12 månader sedan föregående vaccination. Det är också viktigt att kontrollera polioskyddet för personer som bor med dem. 

Om personen tidigare har fått en komplett poliovaccinationsserie, dvs. tre doser, ges nu en boosterdos. Senare behövs inte flera boostervaccinationer.

Vi rekommenderar en boosterdos också till alla barn och unga som kommer från Ukraina, om det sedan föregående dos har gått över 12 månader.

Om vaccinationerna har inletts när barnet var under ett år gammalt, behövs sammanlagt fyra doser. Två av dessa måste ges efter ettårsdagen. Om vaccinationsserien inleds vid ett års ålder eller senare, räcker det med tre vaccindoser vid 0, 2 och 6 månader.

För under 14-åriga personer används fyr- och femvalenta vaccin (DTaP-IPV ja DTaP-IPV-Hib), om barnets vaccinationsskydd är bristfälligt även mot andra sjukdomar som kan förebyggas med  fyr- och femvalenta vaccin. Fyrvalenta vaccin som hör till det nationella vaccinationsprogrammet (DTaP-IPV) får endast användas till vaccinationer av barn och unga.

Orala poliovaccindoser (OPV) beaktas på samma sätt som poliovaccindoser som injiceras (IPV).

Difteri-stelkramp dvs. dT-vaccinationer

För att bygga upp ett grundvaccinationsskydd och komplettera skyddet för personer som har fyllt 14 år och äldre används dT-vaccin.

Om personen tidigare har fått minst tre doser difteri-stelkrampsvaccin, ges det till personen boosterdoser enligt vaccinationsprogrammet som används i Finland:

 • Till 14–15-åringar ges dtap-vaccin
 • till 45- och 65-åringar ges dT-vaccin
 • efter 65 års ålder ges dT-vaccinet med 10 års mellanrum

Om det har gått 20 år eller mer sedan föregående booster ska personen vaccineras med dT-vaccinet, fast hen inte fyllt 45 eller 65 år.

dT-vaccin

Tuberkulos-dvs. BCG-vaccinationer för barn

Till under 7-åriga barn som kommer från Ukraina erbjuds BCG-vaccination. Det är frivilligt att ta vaccinet.

Kontrollera om barnet har fått BCG-vaccination eller om barnet har BCG-vaccinationsärr.

Försäkra dig innan vaccination att barnet inte har tuberkulos (latent eller aktiv tuberkulos).

Till barn under 7 år, som inte har fått BCG-vaccination eller som inte har BCG-vaccinationsärr, görs i första hand ett gammainterferontest (IGRA-test TBlFNg eller ett tuberkulintest (Mantoux) i samband med den första intervjun. 

BCG-vaccinationen ges bara i det fall att Mantoux- eller IGRA-testens resultat är negativt.

Ett barn som är under 6 månader gammalt, kan vaccineras utan de undersökningar som nämns tidigare, om man vet att barnet inte exponerats för tuberkulos. För barn som kommer från Ukraina och som inte har fått BCG-vaccin, rekommenderas undersökningar även för barn under sex månader, eftersom barnen har kunnat exponeras för tuberkulos. Det lönar sig att göra undersökningarna ca. 6 veckor efter den senaste möjligheten att ha blivit smittad.

Det är skäl att koncentrera barnens tuberkulosvaccinationer till barnpoliklinikerna.

BCG-vaccin

Coronavaccinationer

Komplettera, ge boosterdos eller inled coronavaccinationsserien. Också till barn erbjuds coronavaccinationer enligt vaccinationsprogrammet som används i Finland.

Anvisningar för komplettering av en coronavaccinationsserie som inletts utomlands finns på följande sida: De yrkesutbildades frågor om coronavirusvaccinationer

Mer information om coronavaccinationer:
Coronavirusvacciner, dvs. COVID-19-vaccin – anvisningar för yrkesutbildade

Vaccin mot influensa

Vaccin mot influensa erbjuds dem för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa vaccinationen är till stor nytta samt till alla som bor på mottagningscentraler.

Vaccin mot influensa

Se även