Vaccination av asylsökande

På denna sida görs hänvisningar till lagstiftningen som rör vaccination av asylsökande. Dessutom innehåller dessa sidor nationella rekommendationer om vaccination av asylsökande sammanställda av THL. THL:s rekommendationer är inte lagligt bindande.

På denna sida:

Vilka vaccinationer har den asylsökande rätt att få? 

Många asylsökande kommer till Finland från sådana områden där vaccinationsprogram inte har kunnat genomföras på ett heltäckande sätt under de senaste åren.

Enligt lagen har asylsökande barn rätt att få de vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Om barnet hör till en riskgrupp, har barnet också rätt till de vaccinationer som ges till riskgrupper.

Även vuxna asylsökande erbjuds de vaccinationer som är nödvändiga för att skydda befolkningen
Gravida asylsökande har rätt till rådgivningstjänsterna och även individuella hälsofrämjande tjänster enligt behov. THL rekommenderar att gravida erbjuds vaccinationerna som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. Om den gravid hör till en riskgrupp rekommenderar THL att hon erbjuds även de vaccinationerna som ges till riskgrupperna.

Vaccinerna som hör till det nationella vaccinationsprogrammet kan användas för vaccination av alla asylsökande. Det lönar sig att noggrant planera allt som rör vaccinleveranserna, användning och dokumentation, samt lokalt komma överens om hur vaccinationerna genomförs.

Organisering av vaccinationer i välfärdsområdet

Rekommendationerna på dessa sidor kan även tillämpas för vaccination av personer som flytt från Ukraina och söker tillfälligt asyl. Det finns även en egen sida på webben om vaccinationer av personer som anlänt från Ukraina.
Vaccinationer av personer som kommer från Ukraina

Hur utreder jag vaccinationsskyddet hos asylsökande?

Den asylsökandes vaccinationsskydd skall kontrolleras i samband med den inledande hälsogranskningen. Vi rekommenderar att vaccinationsbehovet hos de asylsökande bedöms och vaccinationerna påbörjas så fort som möjligt efter att de anlänt till landet. 
Turvapaikanhakijan alkuterveystarkastus (på finska) 

Information om hur vaccinationsskyddet utreds hittar du på sidorna om Vaccination av invandrare.
Vaccination av invandrare

Vaccination av asylsökande barn

Asylsökande barn erbjuds de vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Vi rekommenderar att vaccinationerna i första hand utförs som en del av de barnrådgivnings- eller skolhälsovårdstjänster som kommunen ordnar. 

Mer detaljerade anvisningar om hur vaccinationsskyddet skall kompletteras för invandrarbarnen hittar du på sidan Vaccination av invandrare. 

Det rekommenderas att barn och ungdomar som söker asyl även vaccineras mot coronavirus enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
Coronavaccination av barn och unga

Dessutom skall alla asylsökande barn under 18 år, som bor på flyktingförläggningar, erbjudas möjlighet att ta influensavaccin.
Vaccin mot influensa

Barnens BCG-vaccinationer mot tuberkulos

Bland de asylsökande kan finnas barn som kommer från länder med låg eller måttlig tuberkulosförekomst, men som på grund av omständigheterna löper förhöjd risk för tuberkulossmitta. Därför rekommenderas BCG-vaccination till alla barn under 7 år som 

  • inte tidigare har fått BCG-vaccination och
  • kommit till vårt land från ett flyktingläger eller eventuellt som asylsökande som smugglats in i landet eller
  • bor på en flyktingförläggning, eller en enhet för minderåriga.

Det rekommenderas att BCG-vaccinationerna koncentreras till t.ex. barnpoliklinikerna, eftersom vaccinet levereras i flerdosflaskor och den intradermala ID-vaccinationstekniken kräver träning och erfarenhet. Det lönar sig att lokalt komma överens om barnens tuberkulosscreening och hur BCG-vaccinationerna i praktiken ges, för att barnen så smidigt som möjligt kan styras till förundersökningarna och själva BCG-vaccinationen.
BCG-vaccin

Vaccination av asylsökande fullvuxna

Ur individens och samhällets synpunkt är det viktigt att alla asylsökande är skyddade mot åtminstone difteri, polio och mässling

Därtill erbjuds asylsökande som bor på flyktingförläggningar möjlighet att ta influensavaccin.
Vaccin mot influensa

Det är viktigt att även skyddet mot coronaviruset så som det övriga grundskyddet är i ordning. För coronavaccinationerna följer man de rådande nationella anvisningarna. 
Coronavirusvacciner, dvs. COVID-19-vaccin – anvisningar för yrkesutbildade

Komplettera vaccinationsskyddet mot difteri, polio och mässling så här:

  • Komplettera de vaccinationer som saknas om den asylsökande har intyg över givna vaccinationer, men det fattas en del vaccinationer, eller om serien har blivit på hälft.
  • Om den asylsökande inte har vaccinationsintyg, men säger sig ha fått de vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet i hem- eller ursprungslandet, ska hen få en dos av vart och ett av vaccinerna.
  • Om den asylsökande inte har fått vaccinationer, inte kommer ihåg om hen har blivit vaccinerad eller tror sig ha fått några vaccinationer, men vaccinationsskyddet troligtvis är bristfälligt, ska man ge vaccinationerna enligt följande schema.
Vaccin     dT
(difteri och stelkramp) 
 IPV (polio)   MPR (mässling, påssjuka och röda hund)
Schema     0, 2 och 6 mån.   0, 2 och 6 mån.   0 och 2 år

Om situationen är oklar är det viktigare att vaccinera än att låta bli.

Skyddet mot difteri och stelkramp

Skyddet mot difteri och stelkramp (tetanus) byggs upp och kompletteras med dT-vaccin för alla barn som fyllt 13 år och för fullvuxna. 
dT-vaccin

Skyddet mot polio

Skyddet mot polio ska granskas hos asylsökande som anländer från länder med hög poliorisk. Om det har gått mer än 12 månader sedan föregående vaccination, skall personer som har bott eller vistats mer än 4 veckor i ett land med hög poliorisk vaccineras mot polio. 

Om personen har fått hela vaccinserien mot polio, d.v.s. minst tre doser, ges nu en förstärkningsdos. Efter detta behövs förstärkningsdoser bara om personen i fråga flyttar tillbaka till, eller för en längre tid reser till ett land med hög poliorisk.

Doser av oralt vaccin mot polio (OPV) beaktas på samma sätt som doser av det injicerbara vaccinet mot polio (IPV). 

Poliovaccination av personer som åker till och kommer från riskländer

Även polioskyddet hos personer som bor i samma hushåll som en person som anlänt från ett land med hög poliorisk skall kontrolleras. Mera information om vaccination av personer som jobbar med eller inkvarterar personer som anlänt från länder med hög poliorisk:
Vaccination av personer som träffar asylsökande

Skyddet mot mässling, påssjuka och röda hund

Två MPR-doser rekommenderas för alla asylsökande som inte har haft mässling, påssjuka eller röda hund, eller som inte vet om de tidigare har fått två MPR-doser. Om situationen är oklar lönar det sig att ge en MPR-vaccination. En extra vaccindos är inte till skada. 

MPR-vaccin

MPR-vaccin får dock inte ges till gravida kvinnor.
Vaccination av gravida kvinnor

Från asylsökande till invandrare

Om en vuxen asylsökande får ett permanent uppehållstillstånd, har personen rätt att få alla de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Om personen hör till en riskgrupp, har hen också rätt till de vaccinationer som ges till riskgrupper. 
Vaccination av invandrare

Övrig information

Lagstiftning och andra anvisningar