Främjande av psykisk hälsa bland invandrare

Den psykiska hälsan är viktig för vårt övergripande välbefinnande och det är bra att tala om den som något positivt. Alla har en psykisk hälsa som påverkas av olika skyddande faktorer samt resurser och funktionsförmåga.

Den psykiska hälsan kan främjas på många sätt. Målet med att främja den psykiska hälsan är att öka de faktorer som stärker och skyddar det psykiska välbefinnandet. Den psykiska hälsan kan främjas på individnivå och samhällsnivå och tillsammans med andra personer. 

Den psykiska hälsan främjas av ökad jämlikhet

Den psykiska hälsan hos invandrare främjas av samma faktorer som den psykiska hälsan hos hela befolkningen. Sådana faktorer är till exempel en trygg livsmiljö, känslan av delaktighet och möjligheten att arbeta eller studera. Undersökningar visar att invandrare har fler utmaningar i samband med dessa faktorer än den övriga befolkningen.
När invandrares psykiska hälsa främjas på samhällsnivå är det viktigt att man 

  • ingriper i rasism och diskriminerande strukturer
  • främjar sysselsättning och tryggar utkomsten 
  • ökar individens möjligheter att påverka sitt liv 
  • främjar delaktighet. 

Dessutom måste jämlikhetsfrågor beaktas noggrant i samband med främjandet av den psykiska hälsan hos invandrare. Med jämlikhet menas till exempel att alla människor i vårt samhälle har lika möjligheter att få och att använda tjänster. Anlitande av tolk gör det till exempel möjligt att genomföra mer jämlika tjänster.

Jämlikhet och diskriminering
Arbetsliv

Arbetsmetoder som främjar psykisk hälsa

Med arbetsmetoder som främjar psykisk hälsa avses alla de metoder som yrkespersoner kan använda för att öka och stärka människans egna skyddsfaktorer för att stärka den psykiska hälsan.

När man talar om psykisk hälsa är det lätt att fokusera på problem och symtom, vilket kan bidra till rädsla att föra ämnet på tal. Ibland förknippas psykisk hälsa med negativa föreställningar. Yrkespersoner kan genom sitt agerande korrigera negativa föreställningar genom att själv tala om psykisk hälsa som en positiv resurs som är en del av den övergripande hälsan och välbefinnandet.

Man kan öka individens egna möjligheter att främja sin psykiska hälsa till exempel med hjälp av psykoedukation. Psykoedukation handlar om att dela information om psykisk hälsa och de faktorer som påverkar den.
Psykoedukation

I arbete som främjar den psykiska hälsan är det utöver informationsdelning viktigt med ett individuellt och respektfullt bemötande av klienten och kultursensitiva arbetsmetoder, särskilt när klienterna är invandrare. Med kultursensitivitet avses att olika individuella, språkliga och kulturella faktorer beaktas och respekteras i interaktionen mellan yrkespersonen och klienten.
Kulturell kompetens och kultursensitivitet

Fördjupad information om ämnet med en expertvideo

I en expertvideo presenterar psykologen Katja Cilenti olika resurs- och riskfaktorer relaterade till flyktingstatus. Videon är en del av PALOMA utbildningspaket.