Identifiering av behov

Det är viktigt att yrkespersoner identifierar klienternas behov av stöd för den psykiska hälsan, så att eventuella psykiska problem inte försvåras och så att man kan erbjuda stöd i rätt tid.

Psykisk belastning kan ta sig uttryck på många olika sätt, till exempel i form av

  • fysiska symtom, såsom huvudvärk och magont 
  • nedstämdhet 
  • inlärningssvårigheter eller minnessvårigheter
  • sömnsvårigheter
  • återkommande störande eller ångestframkallande tankar.

Yrkespersoner kan identifiera de faktorer som belastar och stödjer klienternas psykiska hälsa genom att ta upp samtalsämnet med klienterna och deras närmaste krets. Yrkespersonerna bör dock beakta att klienternas individuella egenskaper och tidigare erfarenheter ofta påverkar hur de ger uttryck för belastning eller om de själva för psykiska utmaningar på tal.

Psykisk hälsa förknippas med många olika uppfattningar och erfarenheter

Psykisk hälsa eller psykiskt välbefinnande är inte bekanta begrepp överallt i världen. Ibland kan utmaningar med den psykiska hälsan vara förknippade med svartvitt tänkande, stigmatisering, rädslor och skam. Å andra sidan är tillgången till specialiserade mentalvårdstjänster och yrkesutbildade personer inom psykisk hälsa dålig globalt sett. Man kan inte alltid få hjälp med sina symtom eller problem eller så är metoderna som används ineffektiva. Ibland har klienterna dessutom tidigare negativa erfarenheter av hur personer med psykiska symtom har blivit bemötta. Alla dessa faktorer kan påverka klientens vilja att tala om psykisk hälsa eller använda (mentalvårds)tjänster efter invandringen.

Det kan vara särskilt viktigt att yrkespersoner aktivt tar initiativ till att tala om psykisk hälsa framför allt med klienter med flyktingbakgrund. Att yrkespersoner arbetar med kultursensitiva metoder och anlitar en tolk är också viktigt i mentalvårdsarbetet bland invandrare.

På dessa sidor hittar du information som stöd för att föra psykisk hälsa på tal och identifiera psykiska problem.
Föra psykisk hälsa på tal
Identifiering av psykiska problem