Registerförnyelse inom socialvården

Från och med 2023 samlar THL centrala klient- och serviceuppgifter från socialvården i det nya uppföljningsregistret för socialvården. Socialvårdens uppföljningsregister blir också ett uppföljningsverktyg för socialvårdens uppgifter för att kvaliteten på servicen ska kunna förbättras.

Myndigheterna utnyttjar register för att utvärdera, styra och övervaka socialservicen. Välfärdsområdena använder Socialvårdens uppföljningsregister som stöd för sin informationsledning.

Välfärdsområdet skickar i första hand uppgifterna till THL via Klientdataarkivet för socialvården. De välfärdsområden som ännu inte arkiverar uppgifter enhetligt i Kanta-tjänsten, måste lämna uppgifterna separat. 

Målet är att kunna avstå från separat insamling av uppgifter och att uppgifterna fås från Klientdataarkivet för socialvården. De nuvarande datainsamlingarna inom socialvården (bl.a. utkomstregistret, tidsfristerna för utkomststöd, barnskyddsregistret, tidsfristerna inom barnskyddet, statistiken över verksamheten inom sociala tjänster, underhåll och vårdnad om barn, vårdanmälan inom socialvården) kan stegvis slopas i och med att Socialvårdens uppföljningsregister tas i bruk. 

I samband med utvecklingen av Socialvårdens uppföljningsregister analyserar THL kvaliteten på de uppgifter som arkiverats i Klientdataarkivet för socialvården. Granskningen stöder och främjar kvaliteten på dokumentationen av klientarbetet. 

Tidslinje för hur datainsamlingen framskride

 

Bildtext: Datainsamlingsreformen framskrider stegvis.

Uppgifter om klientrelationer och beslut samlas in först

I registret samlas först uppgifter om klienterna in. Datumet då klientrelationen inletts och avslutats anges enligt serviceuppgift. 

Dessutom ber THL om uppgifter om den socialservice som klienterna har fått, om det är möjligt att få uppgifterna från klientdatasystemet.

Uppgifterna om socialservicen är nödvändig information för att kunna leda välfärdsområdet, eftersom informationen gör det möjligt att jämföra tjänsterna. 

Mer omfattande uppgifter möjliggör en effektivare utveckling av tjänsterna. Även forskningen är mer tillförlitlig om den utgår från mer heltäckande serviceuppgifter. 

I det första skedet samlas uppgifter om klientrelationer och tjänster i Sosdata (ALT: Uppgifter om klientrelationer och tjänster utgör det centrala datainnehållet i Sosdata-registret

 

Bildtext: I det första skedet samlas uppgifter om klientrelationer och tjänster i register.

Fördelarna med Socialvårdens uppföljningsregister utvecklas stegvis

Det blir obligatoriskt att registrera och arkivera strukturerade uppgifter under övergångsperioden 1.9.2024–1.9.2026. När den strukturerade arkiveringen är komplett, kan man avstå från att lämna uppgifter separat.

Strukturerat handlingsmaterial som samlas i Klientdataarkivet för socialvården kan utnyttjas redan under övergångsperioden för sekundär användning till exempel för forskning och utveckling. 

Den strukturerade arkiveringen av handlingar mångdubblar datainnehållet i Socialvårdens uppföljningsregister. Det är till exempel möjligt att undersöka skillnaderna i serviceprocesserna eller servicebehovens inverkan på genomförandet av tjänsterna. 

THL utnyttjar också uppföljningsregister i utvecklingen av handlingsdefinitionerna.

Genom dialog uppstår en gemensam målbild

THL bereder registret tillsammans med social- och hälsovårdsaktörerna. I utvecklingen beaktas målen för informationsledningen samt den föränderliga verksamhetsmiljön och utmaningarna med informationssystemens förmåga.

Målbilden för datainsamlingen har utformats utifrån den respons som samlats in. Socialvårdens uppföljningsregister stöder socialvårdens informationshantering på följande sätt:

  • Genom att introducera begreppen i handlingsdefinitionerna 
  • Genom att avslöja problem med kvaliteten på klientuppgifterna och uppmuntra till informationsförsörjningsarbete
  • Genom att synliggöra mångsidigt socialt arbete. 


Kontaktuppgifter

E-post [email protected]

Martta Forsell
Specialsakkunnig
tfn 029 524 7974

Jussi Lehto 
Specialsakkunnig
tfn 029 524 7692 

Susanna Inget-Leinonen
Specialplanerare
tfn 029 524 7994

Maija Vakkuri
Specialplanerare
tfn 029 524 7338