Tyngdpunkter i Kanta-tjänsterna

Med hjälp av Kanta-tjänsterna rör sig uppgifterna säkert och kan användas i tjänsterna samt i informationsledningen. Med hjälp av Kanta-tjänsterna främjas samordningen av social- och hälsovårdstjänsterna när uppgifterna rör sig mellan privata tjänsteproducenter, organisationer inom den offentliga social- och hälsovården samt välfärdsområdena.

Med hjälp av Kanta-tjänsterna kan medborgarnas hälsouppgifter användas även vid vård inom hälso- och sjukvårdstjänster på andra håll i Europa. 

Uppgifter som har lagrats en gång kan utnyttjas på ett mångsidigt sätt i forskning och beslutsfattande. Kanta-tjänsterna utvecklas långsiktigt och i slutet av decenniet kan fördelarna utnyttjas fullt ut. I utvecklingen under de närmaste åren betonas följande helheter.

Anslutningen av Kanta-tjänsterna inom socialvården stärker informationsunderlaget

Strukturerad dokumentation och lagring av klientuppgifter enligt serviceuppgift gör det möjligt för tillhandahållare av socialvårdstjänster att ansluta sig till Kanta-tjänsterna. Socialvårdens uppgifter är tillgängliga i samband med tjänsterna och medborgarna ser sina egna serviceuppgifter via MittKanta.

Informationshanteringen inom läkemedelsbehandlingen ökar medicineringssäkerheten

I framtiden gör Kanta-tjänsterna det möjligt att ha en aktuell och heltäckande läkemedelslista för medborgaren, som visas för alla som är involverade i läkemedelsbehandlingen. Det här förbättrar både medborgarnas engagemang i sin egen läkemedelsbehandling och smidigheten i vårdpersonalens arbete. Man sparar arbetstid i patientarbetet när behovet av att dokumentera flera gånger minskar och uppgifterna är aktuella och heltäckande.

Fördelarna framkommer i kundarbetet som kostnadsbesparingar när läkemedelsbiverkningar och den arbetstid som används för dokumentation minskar. I den sekundära användningen av uppgifterna utnyttjas ökad mängd strukturerade och högklassiga uppgifter.  

Bildmaterial finns till påseende på ett ställe

Den nationella informationshanteringen av bildmaterial förbättrar tillgången till bilder i kundarbetet. Det blir lättare att planera vårdpersonalens eget arbete när bilderna är tillgängliga redan när patientens vårdsituation förbereds. Behovet av överlappande undersökningar minskar när bildmaterialet är mer tillgängligt. 

För medborgarna innebär mindre antal undersökningar att vårdsäkerheten ökar och att de snabbare får vård.

Minskningen av onödigt arbete innebär kostnadsbesparingar och att verksamhetsprocesserna blir smidigare och mer datasäkra.

Utlämnande av uppgifter utanför social- och hälsovårdsorganisationerna

Kunduppgifter som har lagrats i Kanta-tjänsten kan förmedlas till de aktörer utanför social- och hälsovården som har en lagstadgad rätt att få social- och hälsovårdsuppgifter. Medborgaren har nytta av att uppgifterna rör sig snabbare i serviceprocesserna och att informationsförmedlingen är säkrare.

Digitaliseringen av informationsförmedlingen underlättar arbetet för de yrkesutbildade personerna, eftersom det manuella arbetet minskar. Digitala, uppdaterade och strukturerade intyg och utlåtanden vägleder uppgiftslämnaren och gör att uppgifterna blir korrekta på en gång. Med tanke på servicesystemet sparar man in på kostnaderna när man kan använda aktuella elektroniska blanketter och minska lagrings-, post- och utskriftskostnaderna.

Kontinuiteten i vården främjas med enhetliga datastrukturer och funktioner

Med enhetliga datastrukturer som stöder uppföljningen av vården främjas kontinuiteten i vården ur både kundens och vårdpersonalens synvinkel. De uppgifter som uppkommer under vården förenhetligas så att kunden och den yrkesutbildade personen smidigt har tillgång till uppgifter om tidigare och kommande vård. Uppföljningen av den helhetsmässiga vården utvecklas stegvis bland annat genom att utveckla den Kanta-baserade informationen om tillgång till vård.

Uppföljning av tillgången till vård

En enhetlig Kanta-datastruktur och verksamhetsmodell gör det möjligt att utnyttja uppgifter om bedömningen av vårdbehovet inom primärvården. Medborgaren har nytta av att överlappande bedömningar av vårdbehovet faller bort. Verksamhetsmodellen förenklar också arbetet för yrkesutbildade personer: informationsinnehållet, dokumentationssättet och bedömningsprocessen förenhetligas. Användningen av olika uppgifter begränsas inte av organisationsgränser. På så sätt får t.ex. producenter av köpta tjänster uppgifter om de bedömningar av vårdbehovet som har genomförts.

Uppgifter om tidsbokning

Förenhetligandet av uppgifter om bokade tider och tillgången till dem via Kanta-tjänsterna gör det möjligt att uträtta ärenden smidigare. Det blir lättare att flytta eller avboka tider och det är lättare att undvika överlappande bokningar. De yrkesutbildade personerna får också en bättre helhetsbild av tjänsterna. Mängden oanvända tider kan hanteras bättre, varvid resurser frigörs för kundarbetet. Uppgifterna om tidsbokningen stöder också behovet inom informationsledning för uppföljning av genomförandet av tjänsterna och tillgången till vård.

Kanta-tjänsten underlättar också vård i andra europeiska länder

Den gränsöverskridande recepttjänsten möjliggör läkemedelsleveranser inom de europeiska länderna. Medborgaren kan köpa receptbelagda läkemedel på ett apotek i ett annat EU-land med ett digitalt recept som har utfärdats i hens hemland. I första fasen är detta möjligt i Estland, Portugal, Spanien, Kroatien och Polen.

Den gränsöverskridande rörligheten för patientuppgifter mellan länderna i Europa tryggar patientens vård oberoende av land. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i ett annat EU-land får uppgifter om en finländsk patient på sitt eget språk i sitt informationssystem. På motsvarande sätt får en finländsk yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården en patientöversikt om en utländsk patient i sitt informationssystem. Det här blir möjligt i början av år 2025.

MittKanta som stöd för medborgarna

Medborgarnas ärendehantering och egenvård stöds med Kanta-tjänsterna. Medborgarnas möjligheter att vara delaktiga förbättras bland annat genom att utvidga hanteringen av egna uppgifter och förenhetliga tidsbokningsuppgifterna. I MittKanta kan man se sina egna hälsouppgifter, och när tillhandahållare av socialvårdstjänster ansluter sig till Kanta-tjänsten även socialvårdens klientuppgifter.

I MittKanta kan man också begära förnyelse av recept och spara ett vårddirektiv eller en donationsvilja.

Datalagret för egna uppgifter är i fortsättningen ett tillförlitligt ställe för medborgarnas uppgifter om hälsa och välbefinnande. Möjligheterna att ta hand om sitt eget välbefinnande förbättras när medborgarna själva kan producera och följa upp sina hälso- och välbefinnandeuppgifter. Även yrkesutbildade personer har i fortsättningen möjlighet att utnyttja dessa uppgifter med medborgarens samtycke.

Uppgifter i Kanta-tjänsterna används i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna

Uppgifter som har lagrats i Kanta-tjänsterna används i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna. Till exempel centrala klient- och serviceuppgifter inom socialvården fås som stöd i informationsledningen när socialvårdens tjänster arkiveras i Kanta-tjänsten. 

THL får i egenskap av statistikmyndighet socialvårdsuppgifter från Kanta-tjänsten, varvid man stegvis kan avstå från separata datainsamlingar. 

Tyngdpunkter 2024

Tyngdpunkterna för den årliga utvecklingen av Kanta-tjänsterna väljs utifrån lagstiftningen och nyttokostnadsanalyser. Den övergripande social- och hälsovårdsarkitekturen samt informationsarkitekturen styr THL:s planer för att utveckla informationsinnehållet och funktionerna i Kanta-tjänsterna. Besluten om tyngdpunkterna och tidtabellen för ibruktagandet fattas i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten.  Under 2024 kan följande nyttiga Kanta-funktioner och informationsinnehåll tas i bruk.

 • Ny Kanta-information och tillstånd för utlämnande
 • Anmälningar om utlämnande inom socialvården
 • Omfattande rätt att få information inom socialvården
 • Förbud som gäller alla klient- och patientuppgifter, förbud som gäller företagshälsovården, kontaktförbud som gäller fynd i forskningsmaterial
 • Möjlighet att spara egna uppgifter om sitt välbefinnande i MittKanta
 • Utlämnande av patientuppgifter till välbefinnandeapplikationer och ärendehanteringstjänster
 • Utlämnande av välbefinnandeuppgifter till tjänstetillhandahållare
 • Tidsbokningsuppgifter inom hälso- och sjukvården
 • Ändringar som gäller antecknarroller
 • Fullmakt för köpta tjänster 2.0.
 • EKG-undersökningar som registreras som laboratorieundersökningar
 • EKG-undersökningar, intraorala tandbilder, optometribilder
 • Finländskt sammandrag av patientuppgifter till påseende i andra EU-länder
 • Förvaring av handlingar efter att tjänstetillhandahållarens verksamhet har upphört
 • Socialservicens klientuppgifter kan läsas i MittKanta
 • Socialvårdens serviceuppgifter kan tas i bruk (exkl. familjerättsliga tjänster)
 • Patientuppgifter inom socialvården kan lagras
 • Datainsamling till socialvårdens uppföljningsregister från Kanta-tjänsten 

Kanta-vägkartor

Kanta-vägkartorna preciserar utvecklingen och tidtabellen för innehållet under de närmaste åren. SHM, THL och FPA bedömer och preciserar det årliga innehållet i färdplanen, till exempel på grund av utvecklingsbehov i lagstiftningen, den tekniska beredskapen eller servicesystemet. I social- och hälsovårdens Kanta-tjänster utvecklas följande egenskaper under de närmaste åren så att de kan tas i bruk nationellt.

Kanta-utveckling inom socialvården 2024–2027

2024

 • Visningen av klientuppgifter i MittKanta utvidgas i takt med införandet
 • Socialvårdens anmälningar om utlämnande lagras i Kanta-tjänsterna
 • Möjliggörande av socialvårdens omfattande rätt till information via Kanta-tjänsterna
 • Utlämnande av uppgifter mellan social- och hälsovården utvecklas
 • Åtkomsträtt till register inom skyddshemsservicen utvidgas
 • Strukturerad dokumentation och lagring av klientuppgifter utvidgas
 • Specifikationen av tidsbokningsuppgifter inom socialvården fortsätter
 • Uppgifter om funktionsförmågan utvecklas
 • Förbättring av uppgifternas täckning och kvalitet i socialvårdens uppföljningsregister samt etablering av kontinuerlig informationsproduktion framskrider


2025–2027

 • Utvecklingen av tidsbokningsuppgifter inom socialvården fortsätter
 • Strukturerad dokumentation och lagring av klientuppgifter utvidgas
 • Utvecklingen av information om funktionsförmågan fortsätter
 • Utlämning av uppgifter mellan social- och hälsovården blir möjlig
 • Informationsinnehållet i socialvårdens uppföljningsregister utvidgas och registret producerar djupare information som beskriver klienternas servicebehov och klientprocessen

Kanta-utveckling inom hälso- och sjukvården 2024–2027

2024

 • Utveckling av Kanta-medicineringslistan
 • Informationsinnehåll som stöder uppföljningen av vården utvecklas, bland annat uppgifter om tidsbokning och bedömning av vårdbehovet
 • Inom mun- och tandvården utvecklas informationsinnehållet i ortodontisk behandling
 • Det gemensamma informationsinnehållet inom social- och hälsovården om funktionsförmågan utvecklas
 • Utveckling av informationsförmedlings- och förfrågningsservicens funktioner
 • Utlämnande av uppgifter mellan social- och hälsovården bereds
 • Visning av patientuppgifter inom socialvården möjliggörs
 • Visning av patientuppgifter i välbefinnandeapplikationer möjliggörs
 • Utnyttjande av medborgarnas uppgifter om välbefinnande möjliggörs inom hälso- och sjukvården
 • Tjänsten MittKanta integreras i de lokala ärendehanteringstjänsterna
 • Utvecklingen av mobilapplikationen MittKanta inleds
 • Datakomponentmodellen utvecklas i nya informationsinnehåll
 • Kvaliteten på Kanta-uppgifterna utvecklas, bland annat laboratorieresultaten

2025–2027

 • Utvecklingen av Kanta-medicineringslistan fortsätter
 • Visning av screeningundersökningar i Kanta-tjänsterna bereds
 • Utvecklingen av mobilapplikationen MittKanta fortsätter
 • En permanent lösning för rätt att få uppgifter i Nyland bereds
 • Förfrågnings- och informationsförmedlingstjänsten utvidgas
 • Hälso- och sjukvårdens intyg och utlåtanden utvecklas
 • Det gemensamma informationsinnehållet inom social- och hälsovården om funktionsförmågan utvecklas
 • Informationsinnehållet inom mun- och tandvården utvecklas, bland annat egenvården
 • Uppgifter om blodtransfusioner utvecklas
 • Datakomponentmodellen utvecklas i nya informationsinnehåll

Kanta-utveckling för medborgare 2024–2027

 • Utvidgad hantering av utlämnande av klient- och patientuppgifter
 • Utlämnande av patientuppgifter till medborgarna via välbefinnandeapplikationer, såsom ärendehanteringstjänster, blir möjlig
 • Nya informationsinnehåll visas i MittKanta
 • Visning av tidsbokningsuppgifterna i MittKanta och medborgaren kan gå till den lokala tidsbokningstjänsten
 • Utnyttjande av medborgarnas uppgifter om välbefinnande möjliggörs inom hälso- och sjukvården
 • Det blir möjligt att visa servicesedlar och överföra dem till servicesedelsystemet i MittKanta
 • Överföring mellan MittKanta och lokala ärendehanteringstjänster blir möjlig
 • Stegvis möjlighet att förmedla intyg och utlåtanden till myndigheterna med hjälp av MittKanta
 • Mobilapplikationen MittKanta kan tas i bruk
 • Visning av Kanta-medicineringslistan i MittKanta
 • Möjlighet att utnyttja patientöversikten i ett annat EU-land
 • Den gränsöverskridande recepttjänsten kan användas i ännu fler EU-länder

Koncept 

Koncepttesterna utgör grunden för vägkartan för Kanta-utvecklingen under de kommande åren. Med hjälp av dem bedöms nyttan av nya utvecklingsobjekt för yrkesutbildade personer och medborgare. THL utarbetar koncept för olika teman som är förknippade med informationshantering inom social- och hälsovården. Ett koncept utarbetas innan en ny Kanta-tjänst eller en betydande funktion eller ett betydande innehåll i klient- eller patientdatasystemen i anslutning till den utvecklas.

Koncept

Mer information på Kanta-tjänsternas webbplats:

Kunduppgiftslagen påverkar Kanta-tjänsterna (kanta.fi)
Vårdreformen och Kanta-tjänsterna (kanta.fi)
Publiceringstidtabell för utveckling av Kanta-tjänsterna (kanta.fi)
Kanta-tjänsternas statistik (kanta.fi)