Överföring av datamaterial

De nya välfärdsområdena inledade sin verksamhet den 1 januari 2023. Sjukvårdsdistrikten, samkommunerna för social- och hälsovården, samkommunerna för specialomsorgsdistrikten, kommunerna och räddningsverken överför datamaterial till välfärdsområdena. 

Till välfärdsområdena överförs

  • journalhandlingar
  • klienthandlingar inom socialvården
  • administrativa handlingar i anslutning till patient- och klienthandlingar
  • räddningsväsendets datamaterial
  • datamaterial från allmän administration, ekonomi- och personalförvaltning etc. som välfärdsområdena absolut kommer att behöva i sin verksamhet.

Överföringen är ett omfattande jobb. En stor del av social- och hälsovårdens datamaterial i pappersform eller annan analog form överförs till välfärdsområdena. Digital data från hundratals olika datasystem överförs också till välfärdsområdena.

THL ger anvisningar för överföringen av datamaterial

THL har utarbetat anvisningar för överföring av informationsmaterial. Målet är att aktörerna ska genomföra materialöverföringarna kontrollerat och enligt så enhetliga principer som möjligt. Man ska säkerställa att materialet bevaras och behåller sin användbarhet.

Anvisningar om överföring av informationsmaterial till välfärdsområdena

En enhetlig anvisning främjar verksamhetens kontinuitet när förändring sker, främjar patient- och klientsäkerheten, tillgodoseendet av alla parters rättsskydd och bevarandet av materialet i beviskraftig form.

Kontaktuppgifter

[email protected]