Rahapelipolitiikka ja yhteiskunta

Rahapelaamista on tarkasteltava yhteiskunnallisena kysymyksenä ja ilmiönä. Yhteiskunnallinen näkökulma auttaa näkemään yhteyksiä rahapelaamisen, rahapelaamisen sääntelyn ja rahapelihaittojen sekä erilaisten sosiaalisten, kulttuuristen ja poliittisten ilmiöiden ja rakenteiden välillä.

Suomen rahapelipolitiikka koostuu poliittisesti linjatuista tavoitteista sekä tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeiksi nähdyistä säännöksistä.

Rahapelipolitiikan kannalta tärkeitä toimijoita

  • Valtio
  • Kaupallinen ala tai finanssisektori
  • Järjestöt

Rahapelipolitiikkaan vaikuttavat lisäksi muut politiikkasektorit ja rahapelituottojen fis­kaalinen merkitys.

Rahapelijärjestelmä on perusratkaisu siitä, kuinka rahapelitoiminta on yhteiskunnassa järjestetty. Rahapelijärjestelmä antaa puitteet rahapelitoiminnalle ja määrittää eri toimijoiden roolit.

Yleisesti rahapelijärjestelmät voidaan jakaa toimilupiin eli lisensseihin perustuviin lisenssijärjestelmiin ja rahapelitoiminnan harjoittamiseen myönnettyihin yksinoikeuksiin perustuviin yksinoikeusjärjestelmiin. Usein rahapelijärjestelmissä on aineksia sekä lisenssi- että yksinoikeusjärjestelmistä.

Rahapelipolitiikka linkittyy talous- ja yhteiskuntapolitiikkaan

Kun rahapelipolitiikkaa tarkastellaan osana suomalaista yhteiskuntaa, on selvää, ettei sitä voi ymmärtää tarkastelematta rahapelipolitiikan yhteyttä talous- tai yhteiskuntapolitiikkaan. Suomalaisen rahapelijärjestelmän erityispiirteiden ymmärtämisen kannalta tarvitaan myös järjestelmän tarkastelua eri näkökulmista.

Järjestelmän vaikutuksia, kehitystä, tavoitteita ja perusteluita on tarkasteltava kriittisesti. Tällainen kriittinen tarkastelu ei voi toteutua ilman vertailevaa otetta. On siis tärkeää pyrkiä ymmärtämään suomalaisen rahapelijärjestelmän erityispiirteitä esimerkiksi suhteessa muiden maiden järjestelmiin ja suhteessa EU:n lainsäädäntöön.

Rahapelaaminen on yksi yhteiskunnallisista ilmiöistä

Yhteiskunnallisena kysymyksenä rahapelaaminen ja sen sääntely on syytä nähdä osana muita yhteiskunnallisia ilmiöitä. Rahapelaaminen kytkeytyy moniin laajoihin ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin, kuten digitaalisten teknologioiden kehitykseen, eriarvoisuuteen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja hyvinvointivaltion kehitykseen.