Rahapelihaittojen ehkäisy

Rahapelihaittojen ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joilla ehkäistään rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Haittoja voidaan ehkäistä haitallisesti pelaavien ja heidän läheistensä keskuudessa sekä ehkäistä pelaamisen haittoja erilaisille yhteisöille ja yhteiskunnalle laajemmin.

Rahapelihaittojen ehkäiseminen ennalta on sekä inhimillisesti että taloudellisesti hyödyllistä. Ehkäisemällä haittoja varhain tai ehkäisemällä rahapeliongelman syvenemistä tuetaan ihmisten hyvinvointia ja vähennetään sosiaali- ja terveyspalvelujen kuormitusta.

Rahapelihaittojen onnistunut ehkäisy mahdollistaa yhä useammalle elämän ilman haitallista rahapelaamista. Yhä harvempi myös kokee haittoja muiden pelaamisesta.

Ihmisten asenteet rahapelaamista ja siitä aiheutuvia ongelmia sekä ongelmia kokevia kohtaan ovat onnistuneiden ehkäisevien toimien keskiössä. Siksi onnistunut rahapelihaittojen ehkäisy vaatii rahapeliongelmaan liittyvän kielteisen leiman purkamista.

Miksi ehkäisevää päihdetyötä tehdään?

Rahapelihaittojen syntyyn vaikuttaa iso joukko eri tekijöitä

Rahapeliongelman kehittymisen riskiin vaikuttavat useat tekijät ja olosuhteet, kuten

 • elinolosuhteet
 • elämäntavat
 • ympäristö
 • sosioekonominen tausta
 • kulttuuri
 • eriarvoisuus
 • perinnölliset tekijät ym.

Rahapelihaittojen riski kytkeytyy muiden päihteiden ja riippuvuuksien tavoin sekä yksilön omaan käytökseen että yhteisötason riskeihin, kuten asenteisiin ja normeihin sekä pelien näkyvyyteen ja saatavuuteen.

Haittoja ehkäisevässä työssä keskeistä on vahvistaa niiltä suojaavia tekijöitä ja vähentää riskitekijöitä. Rahapeliongelman kehittymiseen vaikuttavat erilaiset yksilölliset tekijät ja ominaispiirteet, kuten taipumus ottaa riskejä sekä elämänhallinnan haasteet.

Yhteiskunnallisiin rakenteisiin liittyviä ja rahapelaamiseen vaikuttavia asioita ovat mm.

 • lait ja säädökset
 • rahapelien markkinointi
 • poliittiset painopisteet ja toimenpiteet
 • hoidon ja tuen saatavuus ja laatu
 • ammattilaisten taidot rahapelihaittojen tunnistamisessa, puheeksi otossa ja hoidossa
 • rahapelien näkyvyys ja saatavuus sekä altistuminen arkiympäristöissä
 • saatavilla olevien rahapelien luonne ja korkean riskin pelien saatavuus
 • yhteisön toiminta rahapelihaittojen ehkäisemiseksi.

Rahapelihaittoja ehkäisevät toimet

Kuten kaikissa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävissä toimissa, myös rahapelihaittojen ehkäisyssä toimien laaja-alaisuus sekä haittojen ehkäisyä tavoittelevien päätösten ja toimien johdonmukaisuus ja kauaskantoisuus ovat tärkeitä.

Yksilötasolla haittoja voidaan ehkäistä haitallisesti pelaavien, heidän läheistensä ja ystäviensä kanssa. Rahapelihaittoja voidaan ehkäistä myös yhteisöissä, kuten työpaikoilla, kouluissa, oppilaitoksissa tai vapaa-ajan ympäristöissä.

Rahapelihaittojen ehkäisyä voidaan tarkastella myös yhteiskunnallisena ilmiönä. Rahapelihaittoja ehkäisemällä voidaan vähentää sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja koko yhteiskunnalle sekä tukea ihmisten hyvinvointia ja yhteiskunnan kantokykyä.

Rahapelihaittoja voidaan ehkäistä riippumatta siitä, pelataanko rahapelejä lainkaan, pelataanko niitä paljon vai vähän tai haitallisesti vai satunnaisesti.

Ehkäisevät toimet voidaan jakaa

 • yleiseen ehkäisyyn eli ehkäiseviin toimiin, jotka kohdentuvat kaikkiin. Ne voivat olla esimerkiksi lainsäädännöllisiä toimia, joilla rajoitetaan rahapelien saatavuutta tai mainontaa tai kouluissa ja oppilaitoksissa tehtäviä, kaikille oppilaille suunnattuja toimia
 • kohdennettuun ehkäisyyn esimerkiksi kohdentamalla toimia ryhmiin, joilla on tunnistettu erityinen riski rahapelihaittoihin ja -ongelmaan (esimerkiksi nuoret miehet tiedetään ryhmäksi, jossa esiintyy haitallista rahapelaamista)
 • ongelman syvenemisen ehkäisyyn, jolloin voidaan ehkäistä rahapeliongelman pahenemista tai vaikeutumista esimerkiksi osana rahapeliongelman hoidon palveluja tai vertaistukea.

Rahapelihaittojen ehkäisyn täytyy perustua luotettavaan tietoon rahapelaamisesta, pelaamisen aiheuttamista haitoista sekä laadukkaista ja toimivista ehkäisevistä menetelmistä. Tieto perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Lisäksi voidaan hyödyntää hyviä käytäntöjä, jotka voivat perustua käytännön työstä saatuihin kokemuksiin. Oikein suunnatut ehkäisevät toimet vaativat perustietoja ihmisten elinoloista, asenteista, kulttuurista, lainsäädännöstä sekä toimintatavoista.

Ehkäisevä päihdetyö perustuu tietoon

Rahapelien saatavuuden sääntely

Ehkäisyn kannalta keskeisintä on rahapelien saatavuuden sääntely sekä rahapelimainonnan sääntely, jotka on arvioitu tehokkaimmiksi keinoiksi ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja.

Keinoja säädellä rahapelien saatavuutta voivat olla

 • rahapelikoneiden sijoittelun sääntely eri ympäristöihin
 • rahapelikoneiden määrän sääntely yksittäisessä tilassa
 • rahapelien saatavuuden sääntely eri vuorokauden aikoina
 • ikä- ja tappiorajojen sääntely.

Rahapelihaittojen ehkäisyä tukevat myös vaikuttaminen rahapelien kysyntään, kuten ihmisten tietoihin pelaamisen riskeistä sekä asenteisiin pelaamista kohtaan. Markkinointia rajoittamalla voidaan vaikuttaa rahapelaamista koskeviin asenteisiin sekä pelien kysyntään ja saatavuuteen.

Kysyntään liittyvät oleellisesti kansalaisten tiedot rahapeleistä, rahapelihaitoista sekä rahapelaamiseen liittyvistä riskeistä. Kysyntään vaikuttavat myös kansalaisten asenteet pelaamista kohtaan. Rahapelaamista koskevat normit ja asenteet vaikuttavat siihen, miten pelien saatavuuteen esimerkiksi kaupoissa tai verkossa suhtaudutaan.