Arviointi

Kaikki määräaikaan saapuneet hanke-ehdotukset arvioidaan. THL:n asiantuntijat sekä tarvittaessa erikseen sovittavat ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hankkeet syyskuun puoliväliin mennessä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota toiminnan painotuksiin sekä hankesuunnitelman laatuun, innovatiivisuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen, toteuttamiskelpoisuuteen, lisäarvoon kansallisesta näkökulmasta, jatkosuunnitelmiin ja itsearviointiin.

Arvioinnissa käytetään lomaketta, jossa hanketta arvioidaan sekä laadullisin että numeerisin menetelmin. Kunkin hankkeen arvioi tarkemmin yksi arvioija, jonka jälkeen hanke-ehdotukset käsitellään painopistealueiden asiantuntijoista koostetussa arviointiryhmässä.

Hankkeet arvioidaan pääsääntöisesti pelkästään hanke-ehdotuslomakkeella annettujen tietojen perusteella. Tutkimushankkeista mukaan liitetään tutkimussuunnitelma. Mikäli hankkeella on esittää yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjä aiesopimuksia, voi niitä liittää hanke-ehdotuksen liitteeksi. Muita liitteitä ei tule lisätä. Tämä tarkoittaa sitä, että hanke-ehdotuslomakkeelle tulee kirjata kaikki hanketta koskeva olennainen, ratkaiseva ja tärkeä tieto. 

Hankekohtaiset arvioinnit ja määrärahan vuosittain vaihtuvat tavoitteet sovitetaan yhteen niin, että käyttösuunnitelmasta saadaan tasapainoinen kokonaisuus.

Lue lisää arviointikriteereistä