Infograafit

Tällä sivulla esitellään tutkimustulokset työikäisten osallisuuden kokemuksesta työmarkkina-aseman, kotitalouden rakenteen ja koulutustason mukaan sukupuolittain jaoteltuna.

Osallisuuden kokemus esitetään osallisuusindikaattorin pistemäärän keskiarvona. Skaala on 0–100 pistettä. Osallisuusindikaattori kartoittaa muun muassa sitä, kokeeko vastaaja päivittäiset tekemisensä merkityksellisiksi, pystyykö hän vaikuttamaan asioihin ja kuuluko hän itselleen tärkeään yhteisöön.
Lue lisää osallisuusindikaattorista

Muuttujat on esitelty tarkemmin tutkimusjulkaisussa, josta löydät myös tiedon tilastollisesti merkitsevistä ryhmien välisistä eroista. Tulokset perustuvat Finsote 2019 -kyselyaineistoon.
Lue lisää tutkimuksesta (Julkari.fi)

Sukupuolitieto on poimittu väestörekisteristä.

Jaa infograafit saavutettavasti

Kun jaat yksittäisen infograafin esimeriksi Powerpointissa, Wordissa tai sosiaalisessa mediassa, tarjoa infograafin tiedot aina myös tekstimuodossa. Voit kopioida tiedot sivulta tai jakaa linkin sivulle.

Osallisuuden kokemus on korkeampaa työssäkäyvillä kuin työttömillä ja työkyvyttämillä

Graafi tilastosta.

Klikkaa kuva suuremmaksi (png  498 kt)

Osallisuuden kokemus työmarkkina-aseman mukaan 18–64-vuotiaiden keskuudessa.

Korkein osallisuuden kokemus on työssäkäyvillä ja sen jälkeen eläkkeellä olevilla työikäisillä. Kolmanneksi korkein osallisuuden kokemus on perhevapaalla olevilla naisilla ja neljänneksi korkein opiskelijoilla. Toisiksi matalin osallisuuden kokemus on työkyvyttömillä ja kaikista matalin osallisuuden kokemus on työttömillä.

Kaikissa luokissa naisten osallisuuden kokemus on korkeampaa kuin miehillä. Perhevapaalla olevien miesten vastausten määrä ei riittänyt tilastollisiin analyyseihin, joten niitä ei tässä esitetä. 

 • työssä, miehet 76,6, naiset 79,5 pistettä
 • eläkkeellä (työikäinen), miehet 71,9, naiset 80,3 pistettä
 • perhevapaalla, naiset 77,7 pistettä
 • opiskelija, miehet 66,5, naiset 73,8 pistettä
 • työkyvytön, miehet 64,6, naiset 64,8 pistettä
 • työtön, miehet 60,8, naiset 61,9 pistettä

Osallisuuden kokemus on korkeampaa pariskunnilla kuin yksin asuvilla

Graafi tilastosta.

Klikkaa kuva suuremmaksi (png 551 kt)

Osallisuuden kokemus perheen ja kotitalouden rakenteen mukaan 18–64-vuotiaiden keskuudessa.

Osallisuuden kokemus on korkeinta niillä, jotka asuvat pariskuntana vähintään yhden lapsen kanssa. Seuraavaksi korkein osallisuuden kokemus on pariskunnilla, joilla ei ole lapsia, sekä yksinhuoltajilla. Yksin asuvilla osallisuuden kokemus on matalampaa kuin yksinhuoltajilla ja kaikista matalin osallisuuden kokemus on muussa kotitaloustyypissä asuvilla.

Kaikissa perhe- ja kotitalouden muodoissa naisten osallisuuden kokemus on korkeampaa kuin miehillä. Yksinhuoltajana olevien miesten vastausten määrä ei riittänyt tilastollisiin analyyseihin, joten niitä ei tässä esitetä.

 • pariskunta ja vähintään yksi lapsi, miehet 77,5, naiset 80,0 pistettä
 • pariskunta ilman lapsia, miehet 74,6, naiset 77,8 pistettä
 • yksinhuoltaja, naiset 77,4 pistettä
 • yhden hengen talous, miehet 68,1, naiset 72,8 pistettä
 • muu kotitaloustyyppi, miehet 65,3, naiset 69,3 pistettä

Korkeammin koulutetuilla on myös korkeampi osallisuuden kokemus

Graafi tilastosta.

Klikkaa kuva suuremmaksi (png 480 kt)

Osallisuuden kokemus koulutustason mukaan 18–64-vuotiaiden keskuudessa.

Osallisuuden kokemus on korkeinta niillä, joilla on korkein koulutustaso, ja matalampaa niillä, joilla on matalampi koulutustaso. Kaikissa koulutusryhmissä naisten osallisuuden kokemus on korkeampaa kuin miehillä.

Koulutusmuuttuja on suhteellinen koulutustaso kymmenvuotisikäluokittain perustuen itse ilmoitettuihin koulutusvuosiin. Lisätietoa muuttujan muodostamisesta tutkimusjulkaisussa.

 • korkea koulutustaso, miehet 75,6, naiset 78,2 pistettä
 • keskitaso koulutustaso, miehet 74,4, naiset 77,2 pistettä
 • matala koulutustaso, miehet 70,6, naiset 75,9 pistettä

Lisätietoa

Osallisuuden kokemus ja positiivinen mielenterveys työmarkkina-aseman ja kotitalouden rakenteen mukaan. FinSote 2019 -tutkimuksen tuloksia (THL 2021)

Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta
Lisää tutkimustuloksia osallisuuden kokemuksesta ja ohjeet osallisuusindikaattorin käyttöön.

Finsote-tutkimus