Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri (Avohilmo)

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka THL käsittelee henkilötietojasi perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteriin (Avohilmo) tallennettuja henkilötietojasi tilastointia ja tutkimusta varten. 

1. Rekisterinpitäjä

THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä.

Yhteystietomme ovat:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on:

Kaisa Pyrhönen
PL 30
00271 Helsinki

Sähköpostiosoite: avohilmo(at)thl.fi

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: [email protected]

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelemme henkilötietojasi tilastoinnissa ja tutkimuksessa. Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteristä tuotetaan tietoa mm. avohoidon saatavuudesta ja toiminnasta päätöksenteon tueksi, hoitokäytäntöjen kehittämiseksi sekä toiminnan suunnitteluun ja arviointiin terveydenhuollon yksiköissä. Lisäksi rekisteriä käytetään rokotuksien, tartuntatautien, tapaturmien, terveystarkastusten ym. seurantaan ja muissa THL:lle kuuluvissa tehtävissä.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668).

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteriin kerätään tiedot perusterveydenhuollon avohoidosta, kotihoidosta ja työterveyshuollosta. Rekisteriin on kerätty avohoidon tietouudistuksen pilottiyksiköistä tietoja vuodesta 2008 lähtien. Vuodesta 2011 lähtien tiedonkeruu on koskenut koko maan perusterveydenhuollon avohoitoa.

Kootut tiedot koskettavat seuraavia sisältöjä:

 • avohoidon käynnin tuottaja
 • asiakas
 • asiakkaan yhteydenotto
 • hoidon tarpeen arviointi
 • ajanvaraustiedot sekä 
 • tietoja asiakkaan avohoidon käynnin sisällöstä, kuten käyntisyystä ja toimenpiteistä sekä jatkohoidosta

Avohilmo-tietojen lähettämisestä ja tietosisällöistä julkaistaan hoitoilmoitusoppaat ja ohjeita verkkosivuilla.
Hoitoilmoitusoppaat
Tiedonkeruu

Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksen tietosisältö

Käynnin perustiedot:

 • henkilötunnus (rekisterissä henkilötunnus salataan)
 • kotikunta
 • asuinpaikan postinumero
 • asiakkaan ammatti (2019)
 • ulkomailla asuvan kotimaan koodi (2019)
 • palveluntuottaja
 • palveluntuottajan palveluyksikkö
 • valinnanvapauden päivämäärä
 • seurantatietueen tunnus
 • seurantatietueen päivitysaika
 • työpaikka-asiakkaan y-tunnus (2019)
 • työpaikan kotikunta (2019)
 • päätoimiala (2019)

Yhteydenottoa ja hoidon tarpeen arviointia kuvaavat tiedot:

 • yhteydenottopäivä ja kellonaika
 • hoidon tarpeen arviointipäivä ja kellonaika
 • ammatti (hoidon tarpeen arvioija)
 • hoidon kiireellisyys
 • käynnin luonne
 • hoidon tarpeen arvioinnin tulos

Ajanvarausta koskevat tiedot:

 • ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika
 • käynnille varattu ajankohta
 • ammatti
 • palvelumuoto
 • yhteystapa

Käyntiä kuvaavat tiedot:

 • käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika
 • käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika
 • ammatti (hoidon antaja)
 • ammattilaisen erikoisala (lääkäri) (2019)
 • palvelun toteuttaja
 • palvelumuoto
 • yhteystapa
 • kävijäryhmä
 • hoidon kiireellisyys
 • käynnin luonne
 • käyntisyyt/diagnoosit
 • ulkoinen syy (tapaturmat)
 • tapaturmatyyppi
 • toimenpiteet
 • hampaan numero (2019)
 • työkyvyttömyyden syyt ICD-10 (2019)
 • työkyvyttömyyden syyt ICPC-2 (2019)
 • työkyvyttömyyden alkamispäivä (2019)
 • työkyvyttömyyden loppumispäivä (2019)
 • lääkitystiedot
 • rokotustiedot 
 • paino
 • pituus
 • EPDS (masennusseula) (2017)
 • diastolinen verenpaine (2019)
 • systolinen verenpaine (2019)
 • vyötärön ympärys (2019)
 • hammashuollon karioitumisindeksit
 • hammashuollossa ienkudoksen tila (CPI)
 • oikomishoidon tarve (2019)
 • hampaiden harjauskertojen määrä (2019)
 • tupakointi (tupakointistatus)
 • AUDIT-C (kolmen kysymyksen päihdeseula) (2018)
 • AUDIT (10 kysymyksen päihdeseula) (2018)
 • Lene kokonaisarvio (lasten ikäkausitarkastusmenetelmä) (2019)
 • pariteetti (2017)
 • synnytyksen laskettu aika (2017)

Kotihoidon palvelusuunnitelma (2017)

 • palvelusuunnitelma tehty (2017)
 • palvelusuunnitelman tarkastamisen ajankohta (2017)
 • palvelusuunnitelma voimassa (2017)
 • ateriapalvelu (2017)
 • hygieniapalvelu (2017)
 • kuljetuspalvelu (2017)
 • siivouspalvelu (2017)
 • saattajapalvelu (2017)
 • turvapalvelu (2017)
 • kauppapalvelu (2017)
 • omaishoidon tuki (2017)

Jatkohoito

 • lähete erikoissairaanhoitoon (2018)
 • palvelutapahtuman peruuntuminen
 • palvelutapahtuman peruuntumisen syy

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Avohoidon hoitoilmoitusjärjestelmä sisälsi pilottikunnista poimittuja tietoja vuosilta 2008–2009. Julkisen avoterveydenhuollon tiedonkeruu käynnistyi vuonna 2011 valtakunnallisesti kaikista terveyskeskuksista. 

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti THL:n ulkopuolelle. THL voi myöntää tutkijoille luvan perusterveydenhuollon avohoidon rekisterin tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa.

7. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tutkimusta varten tietosuojavaltuutetun lausunnon jälkeen. THL noudattaa henkilötietojen siirrossa asianmukaisia suojantoimenpiteitä.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon ([email protected]).

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi THL:n lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

10.1.Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen antamasi suostumus. 

Huomaa, että lähtökohtaisesti muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen. 

10.2.Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.3.Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. 

10.4.Oikeus tietojensa poistamiseen

Sinulla voi olla oikeus tietojen poistamiseen THL:n rekistereistä. Jos tietojen käsittely perustuu THL:n lakisääteisen tehtävän hoitamiseen tai tietojen säilyttämiselle on jokin muu lakiin perustuva velvoite, oikeuttasi tietojen poistamiseen on todennäköisesti rajoitettu.

10.5.Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6.Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Vastustamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerksi jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa profiloinnin perusteella tai jos tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.

10.7.Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: [email protected]