Lastensuojelurekisteri

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka THL käsittelee henkilötietojasi Lastensuojelurekisteriä varten.

1. Rekisterinpitäjä

THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä.

Yhteystiedomme ovat:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö Lastensuojelurekisteriin henkilötietojen tallennettujen henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on:

Martta Forsell
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 7974

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on [email protected].

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi tilastoinnissa ja tutkimuksissa.Lastensuojelurekisteriin kirjataan kaikki kodin ulkopuolelle sijoitetut suomalaiset lapset ja nuoret. Tietoa tuotetaan mm. päätöksenteon tueksi, lastensuojelutyön kehittämiseksi sekä lastensuojelutoiminnan sunnitteluun ja arviointiin.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008).

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään tiedot kaikista suomalaisista kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista.

Sijoitetun lapsen/nuoren henkilötiedot

  • sijoituksen kustannuksista vastaava kunta (henkilön kotikunta)
  • sukunimen 4 ensimmäistä kirjainta
  • lapsen/nuoren henkilötunnus
  • lapsen/nuoren sukupuoli

Lapsen/nuoren sijoitustiedot

  • sijoituksen tai huostaanoton päätöksen perusteet
  • sijoituspaikka
  • sijoituksen alkamisajankohta
  • sijoituksen päättymisajankohta        

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Lastensuojelurekisterin tiedot on kerätty vuodesta 1991 alkaen kuntien sosiaaliviranomaisilta.

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti THL:n ulkopuolelle.

THL voi myöntää tutkijoille luvan lastensuojelurekisterin tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa.

7. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tutkimusta varten tietosuojavaltuutetun lausunnon jälkeen. THL:n noudattaa henkilötietojen siirrossa asianmukaisia suojantoimenpiteitä.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

THL säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon ([email protected]).

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi THL:n lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

10.1. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Henkilö ei voi kieltäytyä tietojensa rekisteröinnistä tähän rekisteriin eikä pyytää THL:ää poistamaan niitä rekisteristä.

10.2. Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.3. Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun.

10.4. Oikeus tietojensa poistamiseen

Henkilöllä ei ole oikeutta poistaa tietojansa Lastensuojelurekisteristä.

10.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Henkilöllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä lastensuojelurekisterissä.

10.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: [email protected]

tilaston kotisivu