Epämuodostumarekisteri

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka THL käsittelee Synnynnäisten epämuodostumien rekisteriin (Epämuodostumarekisteri) tallennettuja henkilötietojasi tilastointia, tutkimusta ja epämuodostumien monitorointia varten.

1. Rekisterinpitäjä

THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä.

Yhteystietomme ovat:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Epämuodostumarekisteri
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö epämuodostumarekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on:

Sonja Kiuru-Kuhlefelt, ylilääkäri
PL 30
00271 Helsinki
Puh. 029 524 7524

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on [email protected]

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelemme henkilötietojasi tilastoinnissa ja tutkimuksessa sekä epämuodostumien esiintyvyyden monitoroinnissa. Epämuodostumarekisteriin kirjataan kaikki Suomessa syntyneillä henkilöillä tai Suomessa abortoiduilla sikiöillä todetut epämuodostumat. Tietoa tuotetaan mm. päätöksenteon tueksi, hoitokäytäntöjen kehittämiseksi sekä toiminnan suunnitteluun ja arviointiin terveydenhuollon yksiköissä.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668). 

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Epämuodostumarekisteriin kerätään valtakunnallisesti tiedot elävänä ja kuolleena syntyneillä lapsilla sekä sikiöillä todetuista tai epäillyistä synnynnäisistä epämuodostumista, kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksista sekä eräistä muista synnynnäisistä poikkeavuuksista, kuten synnynnäisestä kilpirauhasen vajaatoiminnasta ja teratoomista.

Äiti / nainen

 • nimi
 • henkilötunnus
 • asuinkunta 
 • kansalaisuus (Suomen tai muu)
 • aiemmat raskaudet (kpl)
 • aiemmat synnytykset (kpl)
 • aiemmat kuolleena syntyneet (kpl)
 • aiemmat spontaanit abortit (kpl)
 • aiemmat raskauden keskeyttämiset (kpl)
 • aiemmat sikiöperusteella tehdyt raskauden keskeytykset (kpl)

Nykyraskautta koskevat tiedot

 • äidin / naisen ammatti / työ
 • äidin / naisen sairaudet ja raskauteen liittyvät erityisongelmat, millä raskausviikolla
 • äidin / naisen lääkitykset ja rokotukset, millä raskausviikolla
 • muut altistukset, millä raskausviikolla
 • tehdyt raskaudenaikaiset sikiön poikkeavuuksien seulonnat ja sikiötutkimukset, millä raskausviikolla ja alkuperäinen syy sikiötutkimuksiin (seulonta, naisen ikä, poikkeava raskauden kulku jne.)
 • sikiöiden lukumäärä

Lapsi / sikiö

 • nimi
 • henkilötunnus tai syntymäpäivä / raskauden keskeyttämispäivä
 • raskauden kesto
 • synnytys- / keskeyttämissairaala
 • syntymän tapa (elävänä tai kuolleena syntynyt, raskauden keskeyttäminen, keskenmeno)
 • sukupuoli
 • monisikiöisen järjestyskirjain
 • syntymäpaino
 • mahdollinen kuolinpäivä

Epämuodostumat

 • diagnoosi sanallisessa muodossa
 • diagnoosi ICD -koodeilla
 • epämuodostuman tyyppi (yksittäinen, moniepämuodostuma, oireyhtymä)
 • epämuodostuman syy (todettu tai epäilty)
 • epämuodostuman toteamisaika (raskauden aikana, vastasyntyneenä, jne.)
 • epämuodostumien toteaminen raskauden aikana (millä tutkimustavalla, millä raskausviikolla, minkä raskauskolmanneksen aikana)
 • epämuodostuman toteamiseksi tehdyt lisätutkimukset syntymän jälkeen
 • kromosomi- ja DNA-tutkimukset ja niiden tulokset
 • röntgen- ja ultraäänitutkimukset, jne.
 • obduktio
 • muut tutkimukset

Sukulaisten mahdolliset epämuodostumat (ei sukulaisten henkilötietoja)

 • mahdollinen epämuodostumarekisterin tapausnumero
 • sukulaisuussuhde (äiti, isä, veli, sisar, jne.)
 • diagnoosi sanallisessa muodossa
 • diagnoosi ICD-koodeilla

Epämuodostumailmoitusta koskevat tiedot

 • ilmoituksen tyyppi (ilmoituslomake, muu ilmoitus jne.)
 • ilmoittava yksikkö
 • ilmoituksen saapumis- ja käsittelypäivämäärät

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Tietoja kerätään laajasti eri terveydenhuollon toimijoiden asiakirjoista (terveydenhuollon viranomaiset, laitokset ja ammattihenkilöt (lääkärit, sairaalat, neuvolat) sekä laboratoriot).

Epämuodostumarekisterin tietoja täydennetään THL:n muiden rekistereiden tiedoilla (hoitoilmoitusrekisteri, syntyneiden lasten rekisteri, raskaudenkeskeyttämisrekisteri, näkövammarekisteri) sekä Valviralta saatujen tietojen perusteella ja tilastokeskuksen kuolemansyytilastojen tiedoilla. 

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti THL:n ulkopuolelle.

THL voi myöntää tutkijoille luvan Epämuodostumarekisterin tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa.

7. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tutkimusta varten tietosuojavaltuutetun lausunnon jälkeen. THL noudattaa henkilötietojen siirrossa asianmukaisia suojantoimenpiteitä.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

THL säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon ([email protected]).

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi THL:n lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

10.1. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Henkilö ei voi kieltäytyä tietojensa rekisteröinnistä tähän rekisteriin eikä pyytää THL:ää poistamaan niitä rekisteristä.

10.2. Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.3. Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. Terveydenhuollon rekistereissä kannatta huomioida, että tiedot THL:n rekistereihin tulevat pääasiallisesti terveydenhuollon potilasasiakirjoista, joiden perusteella myös THL tekee mahdolliset korjaukset.

10.4. Oikeus tietojensa poistamiseen

Henkilöllä ei ole oikeutta poistaa tietojansa Epämuodostumarekisteristä.

10.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Henkilöllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä Epämuodostumarekisterissä.

10.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: [email protected]