Steriloimisrekisteri

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka THL käsittelee Steriloimisrekisteriin  tallennettuja henkilötietojasi tilastointia ja tutkimusta varten.

1. Rekisterinpitäjä

THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä.

Yhteystietomme ovat:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Steriloimisrekisteri
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö steriloimisrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on:

Anna Heino
PL 30
00271 Helsinki
029 524 7177

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on [email protected]

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelemme henkilötietojasi tilastoinnissa ja tutkimuksessa. Steriloimisrekisteriin kirjataan kaikki Suomessa tapahtuneet steriloimistoimenpiteet. Tietoa tuotetaan mm. päätöksenteon tueksi, hoitokäytäntöjen kehittämiseksi sekä toiminnan suunnitteluun ja arviointiin terveydenhuollon yksiköissä.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668). Steriloimisrekisterin ylläpito perustuu myös steriloimisasetukseen (427/85) 7 §.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää tiedot kaikista Suomessa tehdyistä laillisista steriloinneista. Suorittajalääkärin on tehtävä THL:lle ilmoitus suoritetusta toimenpiteestä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

1. Henkilötunnus
2. Siviilisääty (naimaton, avioliitossa, avoliitossa, asumuserossa, leski, eronnut, rekisteröity parisuhde, ei tietoa)
3. Kotikunta (numero ja/tai nimi)
4. Ammatti/työ (avoin kenttä, ei ammattia, eläkeläinen, työtön, ei tietoa)
5. Asuu parisuhteessa
6. Aikaisempien raskauksien lukumäärä
7. Viimeisin aiemmista raskauksista päättynyt, milloin ja mihin päättynyt
21. Ennen steriloimistoimenpidettä käytetty ehkäisymenetelmä
22. Aiempi steriloiminen
23. Steriloimista koskevan päätöksen tekijä
24. Steriloimisen peruste
25. Diagnoosit
26. Steriloimisen toimenpidepäivä
27. Steriloiminen tehtiin (pelkästään steriloiminen, raskauden keskeyttämisen yhteydessä, synnytyksen yhteydessä)
28. Steriloimisen toimenpidesairaala tai -yksikkö
29. Steriloimistoimenpide (polikliininen, päiväkirurginen, vaatinut vuodeosastohoitoa)
30. Steriloiminen: tehdyt toimenpiteet
31. Komplikaatiot

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Tiedot kerätään kaikista sterilointeja suorittavista terveydenhuollon yksiköistä. Tiedot kattavat sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon. Terveydenhuollon yksiköt ovat velvollisia ilmoittamaan tiedot toimenpiteestä yhden kuukauden sisäsällä toimenpiteen suorittamisesta THL:lle. Steriloimisrekisterin tietoja täydennetään THL:n muiden rekistereiden tiedoilla (hoitoilmoitusrekisteri, epämuodostumarekisteri, raskaudenkeskeyttämisrekisteri, syntyneiden lasten rekisteri) sekä Valviralta saatujen tietojen perusteella. 

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti THL:n ulkopuolelle.

THL voi myöntää tutkijoille luvan Steriloimisrekisterin tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa.

7. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tutkimusta varten tietosuojavaltuutetun lausunnon jälkeen. THL noudattaa henkilötietojen siirrossa asianmukaisia suojantoimenpiteitä.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

THL säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon ([email protected]).

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi THL:n lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

10.1.Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Henkilö ei voi kieltäytyä tietojensa rekisteröinnistä tähän rekisteriin eikä pyytää THL:ää poistamaan niitä rekisteristä.

10.2.Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.3.Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. Terveydenhuollon rekistereissä kannatta huomioida, että tiedot THL:n rekistereissä tulevat pääasiallisesti terveydenhuollon potilasasiakirjoista, joiden perusteella myös THL tekee mahdolliset korjaukset.

10.4.Oikeus tietojensa poistamiseen

Henkilöllä ei ole oikeutta poistaa tietojansa Steriloimisrekisteristä.

10.5.Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6.Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Henkilöllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä Steriloimisrekisterissä.

10.7.Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: [email protected]

Tilaston kotisivu