Ensihoitopalvelun rekisteri

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka organisaatio käsittelee henkilötietojasi ensihoitopalvelun tutkimukseen, seurantaan, arviointiin, kehittämiseen ja ohjaukseen sekä antaaksemme asiantuntijatukea hyvinvointia ja terveyttä edistävien politiikkojen, toimintatapojen ja käytäntöjen toteuttamista varten.

1. Rekisterinpitäjä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yllämainitut organisaatiot päättävät ja vastaavat henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli ovat näiden tietojen osalta rekisterinpitäjiä.

2. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Nimi: Juho Rissanen
Puhelinnumero: 029 524 7897
Sähköposti: [email protected]
Organisaation tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on [email protected]

3. Aineiston nimi 

Ensihoitopalvelun rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi ensihoitopalvelun tutkimukseen, seurantaan, arviointiin, kehittämiseen ja ohjaukseen sekä antaaksemme asiantuntijatukea hyvinvointia ja terveyttä edistävien politiikkojen, toimintatapojen ja käytäntöjen toteuttamista varten.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tämän ilmoituksen mukaisen
tarkoituksen lainmukainen käsittelyperuste on: Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohta)

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Palvelun tuottaja

 • Hoitava yksikkö
 • Henkilökuntatiedot
 • Kustannukset

Potilasta/asiakasta kuvaavat tiedot

 • Henkilötunnus
 • Nimi
 • Kotikunta
 • Asumismuoto
 • Kuolinpäivä

Hoitojen tiedot ensihoidosta ja erikoissairaanhoidosta

 • Hoidon syy ja kiireellisyys
 • Hoitojaksot
 • Diagnoosit, vammat, löydökset
 • Elvytystiedot
 • Fysiologiset mittaukset ja toimintakyky
 • Hoitosuunnitelma
 • Hoitotoimenpiteet ja niiden ajankohdat
 • Lääkitys
 • Jatkohoitoa koskevat tiedot
 • Rokotustiedot

Tiedot hoitotuloksista erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta

 • Toiminta- ja työkyky
 • Fysiologiset tulokset
 • Laboratoriotuloksia ja kuvantamistutkimuksen tiedot
 • Hoidon tulos
 • Jatkohoidot ja uusintahoidot

Tehtävä- ja resurssitiedot

 • Laskutustiedot
 • Ensihoitoyksikön ja -tehtävän sijaintitiedot
 • Ensihoitohenkilöstöä koskevat tiedot
 • Ensihoitopalvelun yksikköä ja organisaatiota koskevat tiedot

Hätäilmoitustiedot ensihoitopalvelua ja sosiaalipäivystystä koskien

 • Yksiköiden tiedot aikoineen
 • Hätäilmoituksen tekoaika ja -tapa
 • Tehtävään tai toimenpiteeseen liittyvän henkilön tiedot
 • Tehtäväkohteen sijainti- ja paikkatiedot
 • Tehtävän tai toimenpiteen tiedot
 • Tehtävän käsittelyyn liittyvät riskiarvion tiedot

Hoitoilmoitusrekisteri HILMOsta käsitellään ensihoitopalvelun kohtaamien potilaiden aiempia ja ensihoitotapahtumaa seuraavaa palveluiden käyttöä. Hyödyntäminen on säännöllistä ja jatkuvaluonteista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 • THL:n Tehohoidon laaturekisteri
 • THL:n Ensihoitopalvelun rekisteri
 • THL:n Hoitoilmoitusrekisteri (Hilmo) ja Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri (Avohilmo)
 • Kanta-palvelujen Potilastiedon arkisto sekä Reseptiarkisto
 • Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Väestötietojärjestelmä (VTJ)

8. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen 

Henkilötietoja luovutetaan takaisin tietoja tuottaneille toimijoille.
THL-lain 5 a § 3 momentissa on säädetty THL:lle mahdollisuus antaa keräämänsä tiedot takaisin sille
viranomaiselle tai palvelunantajalle, joka on toimittanut tietoaineiston laitokselle. Muu tietojen
luovuttaminen tapahtuu tietolupaviranomaisen luvituksella tai lakiin perustuvan henkilötietojen
käsittelyoikeuden nojalla.

9. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

11. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

THL säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

12. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon ([email protected]).

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi THL:n lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

12.1. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Henkilö ei voi kieltäytyä tietojensa rekisteröinnistä tähän rekisteriin eikä pyytää THL:ää poistamaan niitä rekisteristä.

12.2. Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

12.3. Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. Tiedot THL:n rekisteristä tulevat  pääsääntöisesti alkuperäisestä Tilastokeskuksen rekistereistä, joiden perusteella THL tekee korjaukset omiin rekistereihinsä.

12.4. Oikeus tietojensa poistamiseen

Henkilöllä ei ole oikeutta poistaa tietojaan kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstörekisteristä.

12.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

12.6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Henkilöllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä

12.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: [email protected]