Näkövammarekisteri

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka THL käsittelee henkilötietojasi näkövammojen esiintymisen seuraamista varten.

1.Rekisterinpitäjä

THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä.

Yhteystiedomme ovat:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Näkövammarekisterin tekninen ylläpitäjä on Näkövammaisten liitto ry (NKL),
PL 63,
00030 IIRIS,
puh. 09-396 041

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on: Laura Tolkkinen, [email protected], p. 09 396 041. 

2.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi tilastointia ja tutkimuksen tekoa varten. Tietoja ei käytetä mihinkään rekisteröityä henkilöä koskevaan päätöksentekoon.

3.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668).

Tämän ilmoituksen mukaisen tarkoituksen lainmukainen käsittelyperuste on:

 • Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohta)
 • THL on tehnyt Näkövammaisten liitto ry:n kanssa sopimuksen rekisterin teknisestä ylläpitämisestä. THL nimittää toimintaa ohjaamaan ja valvomaan johtoryhmän, jossa ovat edustettuina THL, NKL sekä Suomen silmälääkäriyhdistys.

4.Käsiteltävät henkilötiedot

 • Henkilön tunnistetiedot, henkilötunnus ja nimi
 • Näkövamman diagnoosia koskevat tiedot, 1. diagnoosi ja mahdolliset kolme muuta diagnoosia
 • Monivammaisuus ja pitkäaikaissairaudet, mikäli tiedossa
 • Näkövammaisuuden etiologinen tausta, mikäli tiedossa tai ei käy ilmi diagnoosista
 • Vammaisuuden kesto. Milloin näkövammaisuus on alkanut/todettu
 • Näöntarkkuudet oikea ja vasen silmä erikseen
 • Mahdolliset näkökentän puutokset, oikea ja vasen silmä erikseen
 • Tiedot ilmoittajasta; silmätutkimuksen tehneen lääkärin nimi ja yksilöintitunnus, sairaalan tai muun hoitopaikan nimi ja osoite
 • Mahdolliset selventävät lisätiedot

5.Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Tiedot saadaan lakisääteisen velvoitteen mukaisesti terveydenhuollon henkilöstöltä tai yksiköiltä.

6.Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti THL:n ulkopuolelle.

7.Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietojen siirrossa THL:n noudattaa henkilötietojen siirrossa asianmukaisia suojantoimenpiteitä.

8.Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9.Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

THL säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

Henkilötietoja sisältävä aineisto (ilmoituslomakkeet) arkistoidaan tunnistetiedoin käsittelyn (=tarkastus ja tallennus) päätyttyä. Lomakkeet arkistoidaan näkövammarekisterissä olevaan erilliseen lukittuun tilaan.

10.Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon ([email protected]).

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi THL:n lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

10.1.Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen antamasi suostumus.

Huomaa, että lähtökohtaisesti muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen.

10.2.Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.3.Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun.

10.4.Oikeus tietojensa poistamiseen

Sinulla voi olla oikeus tietojen poistamiseen THL:n rekistereistä. Jos tietojen käsittely perustuu THL:n lakisääteisen tehtävän hoitamiseen tai tietojen säilyttämiselle on jokin muu lakiin perustuva velvoite, oikeuttasi tietojen poistamiseen on todennäköisesti rajoitettu.

10.5.Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6.Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Vastustamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerksi jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa profiloinnin perusteella tai jos tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.

10.7.Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: [email protected]