Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka THL käsittelee henkilötietojasi terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstöä koskevaa tilastojen tuotantoa  varten.

1. Rekisterinpitäjä

THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä. Rekisteri perustuu kahteen alkuperäisaineistoon:

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatimiseen ja tuottamiseen kerättyyn tilastoon, nimeltä Työssäkäyntitilasto.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Rekisterinpitoon sovelletaan terveydenhuollon ammattihenkilölakia (559/1994), sosiaalihuollon ammattihenkilölakia (817/2015) ja tietosuojalakia (1050/2018).

Yhteystietomme ovat:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30

00271 Helsinki

puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on:

Nimi: Essi Karvonen
Virka-asema: Erikoissuunnittelija

Osoite: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/PL 37, 00271 Helsinki

Puhelin: 029 524 8475

Sähköposti:
[email protected]

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on [email protected].

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstöä kuvaavien tilastojen tuottamiseen sekä muihin THL:n toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668).

Tämän ilmoituksen mukaisen tarkoituksen lainmukainen käsittelyperuste on yleistä etua koskevan tehtävä tilastointi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta), jonka sisältö perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668), 2§, 4 momentti, sekä perustuu Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn tiedonvaihtoa koskevaan puitesopimukseen (TK-41-120-16).

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

 • Yksilöivä tunnus (TK tuottaa)
 • Sukupuoli
 • Syntymävuosi
 • Tilastovuosi
 • Kansalaisuus (jaottelu: EU-maat maittain + ETA-maat + Venäjä + muu Eurooppa + Amerikka + Afrikka + Aasia + muut maat)
 • Syntymävaltio (jaotelu vrt. kanaslaisuus)
 • Syntyperä (suomalainen, ulkomaalainen mutta syntynyt ulkomailla, syntyperältään ulkomaalainen ja syntynyt ulkomailla)
 • Ammattiluokitus (AL 2010)
 • Toimialaluokitus (TOL 2008)pääasiallinen toiminta (työllinen, työtön, eläkeläinen, työvoimaan kuulumattomat)
 • Ammattiasema (palkansaaja / yrittäjä)
 • Työpaikan kunta
 • Oikeudellinen muoto (julkinen / yritys / järjestö)
 • Korkein suoritettu tutkinto (TK:n tutkintokoodi)

Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri

 • Henkilöpseudotunnus
 • Henkilönumero
 • VTJ-tunnus
 • Henkilötunnus
 • Syntymäaika
 • Sukunimi
 • Etunimet
 • Suomen kansalainen (oikeuden myöntämisajankohta)
 • Kuolinpäivämäärä
 • Kuolleeksi julistamispäivämäärä
 • Kotiosoite (oikeuden myöntämisajankohta / luovutuskielto)
 • Ulkomaanpostiosoite
 • Asuinkunta (oikeuden myöntämisajankohta)
 • Asuinvaltio (oikeuden myöntämisajankohta)
 • Ammattioikeuskoodi
 • Ammattioikeusselite
 • Päätöspäivämäärä
 • Loppumispäivämäärä
 • Luopumispäivämäärä
 • Tutkintojärjestys
 • Koulutusluokituskoodi
 • Koulutusluokitusselite
 • Suorituspäivämäärä
 • Aloituspäivämäärä
 • Oppilaitoskoodi
 • Oppilaitosnimi
 • Maakoodi
 • Maanimi.

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Poimintana Tilastokeskuksen työssäkäynti–tilastostaKokonaisaineistona Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteristä.

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti THL:n ulkopuolelle.

7. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

THL säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon ([email protected]).

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi THL:n lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

10.1. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Henkilö ei voi kieltäytyä tietojensa rekisteröinnistä tähän rekisteriin eikä pyytää THL:ää poistamaan niitä rekisteristä. 

10.2. Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.3. Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. Tiedot THL:n rekisteristä tulevat  pääsääntöisesti alkuperäisestä Tilastokeskuksen rekisteristä, jonka perusteella THL tekee korjaukset omiin rekistereihinsä.

10.4. Oikeus tietojensa poistamiseen

Henkilöllä ei ole oikeutta poistaa tietojaan terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstörekisteristä.

10.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Henkilöllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä

10.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: [email protected]