Toimeentulotukirekisteri

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka THL käsittelee Toimeentulotukirekisteriin tallennettuja henkilötietojasi tilastointia ja tutkimusta varten.

1. Rekisterinpitäjä

THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä.

Yhteystietomme ovat:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö Toimeentulotukirekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on:
Samuli Pietilä
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 7162

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja(at)thl.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi tilastoinnissa ja tutkimuksessa. Toimeentulotukirekisteriin kirjataan kaikki Suomessa toimeentulotukea ja kuntouttavan työtoiminnan tukea saaneet henkilöt ja heidän mahdolliset puolisonsa. Pakolaisille, paluumuuttajille ja turvapaikanhakijoille myönnetyt valtion korvaamat avustukset on rajattu rekisterin ulkopuolelle. Tietoa tuotetaan mm. sosiaalihuollon arviointi-, kehittämis-, ja suunnittelutehtäviin päätöksenteon tueksi.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668).

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Toimeentulotukirekisteriin kerätään tieto kaikista niistä kotitalouksista (perheistä ja yksinasuvista avunsaajista), jotka ovat saaneet toimeentulotukea toimeentulotukilain (1412/1997) mukaan.

Rekisteriin kerätään henkilötunnusteiset tiedot kaikista perus-, täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea tai kunnan kuntouttavan työtoiminnan korvauksia (toimintaraha ja/tai matkakorvaus) saaneista henkilöistä (=viitehenkilö) ja heidän mahdollisesta avo- tai aviopuolisoistaan.

Koska toimeentulotuki myönnetään kotitaloudelle, niin toimeentulotukirekisteriin kerätään myös henkilötunnukseton lukumäärätieto kotitalouden mahdollisten alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärästä ja heidän mahdollisesta osallistumisesta kuntouttavaan työtoimintaan.

Toimeentulotukirekisterin tietosisältö:

 1. Toimeentulotukilomakkeen palauttava kunta (nimi, kuntakoodi, maakunta, maakuntakoodi)
 2. Viitehenkilön henkilötunnus
 3. Puolison henkilötunnus
 4. Sukunimen neljä ensimmäistä kirjainta
 5. Sosioekonominen asema
 6. Perheen suuruus (mies, nainen, alle 18-vuotiaat lapset)
 7. Varsinaisen toimeentulotuen kuukaudet (kesto)
 8. Varsinaisen toimeentulon menot (brutto)
 9. Perustoimeentulon kuukaudet (kesto)
 10. Perustoimeentulon menot (brutto)
 11. Täydentävän toimeentulotuen kuukaudet (kesto)
 12. Täydentävän toimeentulon menot (brutto)
 13. Ehkäisevän toimeentulotuen kuukaudet (kesto)
 14. Ehkäisevän toimeentulotuen menot (brutto)
 15. Kuntouttavan työtoiminnan kuukaudet (kesto)
 16. Kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha (brutto)
 17. Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaus (brutto)
 18. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistunut (viitehenkilö, puoliso, lapsi)
 19. Kalenterikuukausi (tammikuu, helmikuu jne.), jonka aikana toimeentulotukea maksettu
 20. Toimeentulotukea marraskuussa saanut kotitalous (vain atk-kunnat)
 21. Marraskuun asiakkaiden kaikki toimeentulon lähteet (vain atk-kunnat)
 22. Marraskuun asiakkaiden (viitehenkilö, puoliso) toiminta (vain atk-kunnat)

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Tiedot kerätään perustoimeentulotukea saaneiden henkilöiden osalta Kelasta ja täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sekä kuntouttavan työtoiminnan korvauksia saaneiden osalta kaikilta Suomen hyvinvointialueilta. Toimeentulotukea tai kuntouttavan työtoiminnan korvauksia myöntävä taho vastaa ilmoituksen tekemisestä. Henkilötietoja ei täydennetä muista rekistereistä saatavilla tiedoilla.

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti THL:n ulkopuolelle.

THL voi myöntää tutkijoille luvan toimeentulotukirekisterin tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa.

7. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tutkimusta varten tietosuojavaltuutetun lausunnon jälkeen. THL:n noudattaa henkilötietojen siirrossa asianmukaisia suojantoimenpiteitä.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

THL säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

10.1. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen antamasi suostumus.

Huomaa, että lähtökohtaisesti muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen.

10.2. Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.3. Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun.

10.4. Oikeus tietojensa poistamiseen

Sinulla voi olla oikeus tietojen poistamiseen THL:n rekistereistä. Jos tietojen käsittely perustuu THL:n lakisääteisen tehtävän hoitamiseen tai tietojen säilyttämiselle on jokin muu lakiin perustuva velvoite, oikeuttasi tietojen poistamiseen on todennäköisesti rajoitettu.

10.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Vastustamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa profiloinnin perusteella tai jos tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.

10.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi