Suosituksia omavalvontasuunnitelman hygieniakäytännöt- ja infektioidentorjuntaosioihin

Nämä suositukset on tarkoitettu alueellisille infektioalan asiantuntijoille. He voivat käyttää näitä suosituksia apunaan, kun laativat alueellaan omia ohjeita erityyppisiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmiin. 

Suositus ei ole juridisesti velvoittava.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta määrää, että palveluntuottajalla on vastuu toimintansa laadusta, riittävyydestä ja lainmukaisuudesta.  

Omavalvonta on keskeinen laadun ja kehittämisen päivittäinen työkalu. Palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma, ja suunnitelman on oltava julkisesti nähtävissä.

Valvira on antanut määräyksiä, jotka koskevat yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajan sekä yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelmien sisältöä, laatimista ja seurantaa. THL:n suositus täydentää niitä Valviran antamia määräyksiä, jotka koskevat infektioidentorjuntaa. 

Toimintayksikön vastuut hoitoon liittyvien infektioiden torjunnassa

Tartuntatautilain 17§:n perusteella terveyden- ja sosiaalihuollon toimintayksikön on torjuttava suunnitelmallisesti hoitoon liittyviä infektiota. 

Lain mukaan toimintayksikön johtaja vastaa hoitoon liittyvien infektioiden sekä lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien esiintymisen ja mikrobilääkeresistenssin seurannasta ja torjunnasta. Johtajan on käytettävä apunaan tartuntatautien torjuntaan perehtyneitä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Samalla hänen on sovitettava yksikkönsä toiminta yhteen alueellisten ja valtakunnallisten torjuntaohjelmien kanssa.  

Lisäksi toimintayksikön on tartuntatautilain 36§:n perusteella ilmoitettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja alueelle tiedot sellaisesta harvinaisesta ja vakavasta epidemiasta ja epidemiaepäilystä, jonka on aiheuttanut hoitoon liittyvä infektio tai mikrobilääkkeille erityisen vastustuskykyisten mikrobi. Tartuntatautilaki 1227/2016 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Suositukset eri toimintayksiköille

Suositukset ikääntyneiden hoito- ja hoivayksiköille  

 • Nimeä hygienia- eli infektioyhdyshenkilö, jolla on suunniteltua työaikaa torjuntatyöhön, kirjallinen tehtävänkuva ja varahenkilö.  Infektioyhdyshenkilön on tärkeää olla tiedossa myös alueellisilla infektioasiantuntijoilla. Hän osallistuu myös aiheeseen liittyviin koulutuksiin.
 • Huolehdi henkilöstön perusosaamisesta. Tähän kuuluvat tavanomaiset ja muut varotoimet, infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeet sekä rokotukset. 
 • Tutustu alueellisiin ja THL:n verkkosivujen koulutus- ja muihin materiaaleihin

Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat

Infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeita

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset

 • Nimeä se alueellinen organisaatio, jonka ehkäisy - ja torjuntaohjeiden perusteella paikalliset ohjeet laaditaan ja jota tarvittaessa konsultoidaan epidemiatilanteissa ja moniresistenttien mikrobien ongelmatilanteissa. 
 • Tunnista epidemiat sekä poikkeuksellisen vakavat tai erityisen resistenttien mikrobien aiheuttamat infektiotapaukset. Konsultoi tarvittaessa ennalta sovittua tahoa. Tutustu Harvin käyttöön.
  Muiden epidemioiden ja vakavien hoitoon liittyvien infektioiden ilmoittaminen (HARVI)
 • Seuraa hoitoon liittyviä infektioita, mikrobilääkkeiden käyttöä ja mikrobilääkeresistenssiä. Tutustu RAI:n infektioindikaattorien käyttöön
  RAI-vertailutietokannat (Ikääntyminen-sivusto)
 • Kartoita hoitohenkilökunnan käsihuuhteen annostelijoiden, myös taskupullojen saatavuus tiloissa, joissa he tekevät hoito- ynnä muita toimenpiteitä. Huolehdi, että asiakkailla ja vierailijoilla on mahdollisuus toteuttaa hyvää käsihygieniaa.  
  Juliste: Muistisäännöt hyvää käsihygieniaan palveluasumisessa ja laitoshoidossa (pdf, 52 kt)
 • Laadi toimintayksikköön siivous/puhtaanapitosuunnitelma, jossa kerrotaan, mitä tehdään missäkin tiloissa ja tilanteissa välittömästi, mitä päivittäin, mitä viikoittain ja mitä sitä harvemmin. Suunnitelmaan on hyvä sisällyttää siivous epidemiatilanteissa.
 • Huolehdi välinehuollosta. On tärkeää, että myös toimintayksikössä sijaitsevat puhdistavat ja desinfioivat koneet tulevat huolletuiksi.  

Infektioiden torjunta pitkäaikaishoidossa ja -hoivassa (julkari.fi)

Suositukset perusterveydenhuollon vuodeosastoille

 • Nimeä hygienia- eli infektioyhdyshenkilö, jolla on suunniteltua työaikaa torjuntatyöhön, kirjallinen tehtävänkuva ja varahenkilö.  Infektioyhdyshenkilön on tärkeää olla tiedossa myös alueellisilla infektioasiantuntijoilla. Hän osallistuu myös aiheeseen liittyviin koulutuksiin.
 •  Huolehdi henkilöstön perusosaamisesta. Tähän kuuluvat tavanomaiset ja muut varotoimet, infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeet sekä rokotukset. 
 • Tutustu alueellisiin ja THL:n verkkosivujen koulutus- ja muihin materiaaleihin

Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat

Infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeita

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset

 • Käytä alueellisia hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaohjeita tai laadi tarvittaessa omat ohjeet. Noudata moniresistenttien mikrobien kohdalla alueellisia ohjeita varotoimista ja altistuneiden seulonnoista.  
 • Tunnista epidemiat sekä poikkeuksellisen vakavat tai erityisen resistenttien mikrobien aiheuttamat infektiotapaukset.  Tutustu Harvin käyttöön.
  Muiden epidemioiden ja vakavien hoitoon liittyvien infektioiden ilmoittaminen (HARVI) - THL
 • Seuraa yleisimpiä ja vakavia hoitoon liittyviä infektioita esim. virtsakatetreihin liittyviä virtsatieinfektioita ja keuhkokuumeita.  

Infektiotyypit jatkuvaan seurantaan on hyvä valita yhteistyössä alueellisten infektioasiantuntijoiden kanssa. Aiemmin tehty prevalenssitutkimus voi olla valinnassa avuksi. Prevalenssitutkimuksella voidaan kartoittaa myös mikrobilääkkeiden käyttöä. Jatkohoidon ja kuntouksen aikana todetut leikkausalueen infektiot on syytä ilmoittaa toimenpiteen tehneeseen sairaalaan.  

 • Kartoita hoitohenkilökunnan käsihuuhteen annostelijoiden, myös taskupullojen saatavuus tiloissa, joissa he tekevät hoito- ynnä muita toimenpiteitä. Huolehdi, että asiakkailla ja vierailijoilla on mahdollisuus toteuttaa hyvää käsihygieniaa.  
  Juliste: Viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan (pdf 352 kt)
 • Jos käsihuuhdetta on saatavilla riittävästi, harkitse käsihuuhdekulutuksen seurantaa. Kun arvioit vuosittaista kulutusmäärää suhteutettuna hoitopäiviin, voi sairaaloiden vuodeosastojen kulutusmääristä olla apua. 
  Torjuntatoimintakyselyn tuloksia
 • Laadi toimintayksikköön siivous/puhtaanapitosuunnitelma, jossa kerrotaan, mitä tehdään missäkin tiloissa ja tilanteissa välittömästi, mitä päivittäin, mitä viikoittain ja mitä sitä harvemmin. Suunnitelmaan on hyvä sisällyttää myös siivous epidemiatilanteissa.
 • Huolehdi asianmukaisesta välinehuollosta. On tärkeää, että myös toimintayksikössä sijaitsevat puhdistavat ja desinfioivat koneet tulevat huolletuiksi.

Suositukset erikoissairaanhoidon toimintayksiköille

Sairaalan infektioidentorjuntatiimi

 • Laadi toimintayksikölle vuotuinen infektioidentorjunnan toimintasuunnitelma ja hyväksytä se johdolla
 • Laadi toimintayksikön vuotuinen infektioidentorjuntatoiminnan raportti ja hyväksytä se johdolla
 • Laadi yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa ohjeet tavallisimpien hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyyn ja tartuntojen torjuntaan. Huolehdi, että ohjeet otetaan käyttöön ja että niitä päivitetään. 
  Infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeita
 • Seuraa jatkuvasti vakavia ja yleisiä hoitoon liittyviä infektioita. Näitä ovat leikkausalueen infektio, veriviljelypositiiviset infektiot, C. difficile -infektiot, keuhkokuume ja virtsakatetreihin liittyvä virtsatieinfektio. 
 • Tee määrävälein tehtävä prevalenssitutkimus, joka voi olla avuksi, kun valitaan infektiotyyppejä jatkuvaan seurantaan eri erikoisaloilla. 
  Seurantakäsikirjat ja raportit akuuttisairaaloille
 • Seuraa toimintayksikön mikrobilääkekulutusta ja mikrobilääkkeiden käytön indikaatioita sekä toimintayksikön ja alueen mikrobilääkeresistenssitilannetta.
 • Tunnista epidemiat sekä poikkeuksellisen vakavat tai erityisen resistenttien mikrobien aiheuttamat infektiotapaukset.  Konsultoi tarvittaessa THL:ää.  
  Tutustu: Muiden epidemioiden ja vakavien hoitoon liittyvien infektioiden ilmoittaminen (HARVI) - THL
 • Kartoita hoitohenkilökunnan käsihuuhteen annostelijoiden, myös taskupullojen saatavuus tiloissa, joissa  he tekevät hoito- ynnä muita toimenpiteitä. Huolehdi, että asiakkailla ja vierailijoilla on mahdollisuus toteuttaa hyvää käsihygieniaa.  
  Jos käsihuuhdetta on saatavilla riittävästi, seuraa käsihuuhdekulutusta ja havainnoi käsihygienian toteutumista. 
  Kysely torjuntatoimista akuuttisairaaloille
 • Huolehdi että osastot nimeävät hygienia- eli infektioyhdyshenkilöt, joilla on suunniteltua työaikaa torjuntatyöhön, kirjallinen tehtävänkuva ja varahenkilö. Infektioyhdyshenkilöt osallistuvat myös infektioiden torjuntaa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin
 • Huolehdi henkilöstön perusosaamisesta. Tähän kuuluvat tavanomaiset ja muut varotoimet, infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeet sekä rokotukset. Tutustu THL:n verkkosivujen koulutus- ja muihin materiaaleihin. 

Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat

Infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeita

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset

 • Tarkista, että toimintayksiköllä on siivous/puhtaanapitosuunnitelma, jossa kerrotaan, mitä tehdään missäkin tiloissa ja tilanteissa välittömästi, mitä päivittäin, mitä viikoittain ja mitä sitä harvemmin. Suunnitelmaan on hyvä sisällyttää myös siivous epidemiatilanteissa.
 • Tarkista toimintayksikön välinehuoltosuunnitelma
 • Huolehdi perusterveydenhuollon yksiköiden sekä ikääntyneiden hoito- ja hoivayksiköiden  hygienia-eli infektioyhdyshenkilöiden koulutuksesta, ohjauksesta ja tiedottamisesta. 

Sairaalanosasto/yksikkö

 • Nimeä hygienia- eli infektioyhdyshenkilö, jolla on suunniteltua työaikaa torjuntatyöhön, kirjallinen tehtävänkuva ja varahenkilö. Infektioyhdyshenkilö osallistuu myös aiheeseen liittyviin koulutuksiin
 • Huolehdi henkilöstön perusosaamisesta. Tähän kuuluvat tavanomaiset ja muut varotoimet, infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeet sekä rokotukset. 
 • TutustuTHL:n verkkosivujen koulutus- ja muihin materiaaleihin

Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat

Infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeita

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset

 • Varmista, että hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyohjeet otetaan käyttöön. Noudata moniresistenttien mikrobien kohdalla ohjeita varotoimista ja altistuneiden seulonnoista.  
 • Tunnista epidemiat sekä poikkeuksellisen vakavat tai erityisen resistenttien mikrobien aiheuttamat infektiotapaukset. Konsultoi tarvittaessa sairaalan infektioidentorjuntatiimiä.
 • Tunnista ja ilmoita ne hoitoon liittyvät infektiotyypit, jotka on valittu erikoisalan/osaston jatkuvaan seurantaan yhteistyössä infektioasiantuntijoiden kanssa.  
 • Kartoita  hoitohenkilökunnan käsihuuhteen annostelijoiden, myös taskupullojen saatavuus tiloissa, joissa  he tekevät hoito- ynnä muita toimenpiteitä. Huolehdi, että asiakkailla ja vierailijoilla on mahdollisuus toteuttaa hyvää käsihygieniaa.  

Viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan (pdf 352 kt)

Jos käsihuuhdetta on riittävästi, seuraa käsihuuhdekulutusta ja havainnoi käsihygienian toteutumisen. 

Torjuntatoimintakyselyn tuloksia

 • Tarkista toimintayksikköön siivous/puhtaanapitosuunnitelma , jossa kerrotaan, mitä tehdään missäkin tiloissa ja tilanteissa välittömästi, mitä päivittäin, mitä viikoittain ja mitä sitä harvemmin. Suunnitelmaan on hyvä sisällyttää myössiivous epidemiatilanteissa.
 • Huolehdi asianmukaisesta välinehuollosta. On tärkeää, että myös toimintayksikössä sijaitsevat puhdistavat ja desinfioivat koneet tulevat huolletuiksi.