Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sivun sisältö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vaikutetaan jo ennalta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli hyte on toimintaa, jolla vähennetään raskaiden, korjaavien palveluiden tarvetta.

Hyte-työllä tuetaan kaikkien ihmisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen ja parantamiseen. Mahdollisuuksia luodaan pitämällä huolta olosuhteista, jotka tukevat hyvinvointia ja terveellisten valintojen tekemistä.
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 • luo perustan työ- ja toimintakyvylle
 • kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
 • edistää ja ylläpitää hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta
 • vahvistaa mielenterveyttä ja ehkäistään päihdehaittoja
 • ehkäisee sairauksia, tapaturmia, väkivaltaa, syrjäytymistä ja osattomuutta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kohdistuu yksilöön, yhteisöön, väestöön ja elinympäristöihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

 • vaikutetaan kaikilla eri toimijoilla sosiaali- ja terveyspalveluissa, alueella, kunnissa, järjestöissä ja järjestöissä kaikkien ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä niiden taustatekijöihin
 • tehdään poikkihallinnollista ja monitoimijaista yhteistyötä
 • kohdennetaan voimavarat suunnitelmallisesti.

Infograafisarja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä (Julkari)  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on oleellinen osa sosiaali- ja terveyspalveluita

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lain mukaan myös hyvinvointialueen tehtävä. Hyvinvointialueella on tärkeä rooli koordinoida hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä alueellaan.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa palveluiden järjestämistä ja tuottamista:

 • Hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen yhtenä tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
 • Ihmisten elämänlaatu paranee ja hyvinvoinnin eri osatekijät, kuten esimerkiksi elinolot, työllisyys ja työolot, toimeentulo, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma voivat kasvaa. Näin myös hyvinvointi- ja terveyserot eri ihmisryhmien välillä voivat vähentyä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eri ulottuvuudet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sisältöjä on kaikkialla sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden yhdyspinnoilla.

Edistävää työtä tehdään jo ennen ihmisen sote-asiakkuutta. Tätä ovat esimerkiksi ravitsemussuositukset, Pakka-toiminta, katujen hiekoitus, mielen hyvinvoinnin tukeminen, tuki kunnille ja alueellisille toimijoille, järjestöjen toiminta-avustukset ja kansanterveyden edistäminen.

Yhdyspinnat sote-johtamisessa

Esimerkkejä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa

 • Rakenteellisessa sosiaalityössä kerätään, analysoidaan ja hyödynnetään asiakastyöstä nousevaa, palvelujärjestelmään tai sosiaalisiin ilmiöihin kiinnittyvää tietoa. Sitä hyödynnetään palvelujärjestelmien arvioinnissa, tietojohtamisessa ja kehittämisessä.
 • Ehkäisevää työtä perusterveydenhuollossa ovat esimerkiksi varhainen tunnistaminen ja puuttuminen, puheeksiotto, Audit-testit, terveystarkastukset, elintapaohjaus, huoli-ilmoitukset, toiminta huolten noustessa -järjestötyö.
 • Erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon laitospalveluiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät esimerkiksi laitoskirjastot, kulttuurityö sairaaloissa ja savuton leikkaus.
 • Asiakkaan ja potilaan palatessa arkiympäristöönsä hänen hyvinvointiaan ja terveyttään tukeva toiminta, esimerkiksi liikunta- ja kulttuurilähetteet, potilas- ja vertaisjärjestöt, kuntoutus, asuntojen esteettömyysmuutokset.

Välineitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen välineitä on lueteltu laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (7 §)

Hyvinvointialueella tulee olla väestöryhmien hyvinvoinnin

 • seurantakeinoja eli hyvinvoinnin ja terveyden indikaattorit ja seurantavälineet
 • raportointikeinoja eli alueellinen hyvinvointikertomus ja erilliset ohjelma- ja suunnitelmaraportoinnit
 • tavoitteiden asettamisen keinoja eli alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja erilliset lakisääteiset ja vapaaehtoiset suunnitelmat. 

Hyvinvointialueella täytyy olla myös sanoitettu ymmärrys omasta roolista. Hyvinvointialue vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä palveluiden järjestämisessä ja palvelutuotannossa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen on monialaista työtä

Hyvinvointialue määrittää oman roolinsa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sanoittaa tavoitteet ja resurssit:

 • Järjestäjän roolissa yhdyspintatyössä kuntiin, järjestöihin ja muihin toimijoihin nähden.
  • Esimerkiksi: millaiset johtamisen rakenteet ovat? Paljonko yksittäisten verkostojen koordinaatioon käytetään aikaa?
 • Palvelutuotannossa yhteys muun muassa kuntiin.
  • Esimerkiksi: kuinka paljon tietyn yksittäisen työntekijän resursseista käytetään verkostomaiseen työhön kuntien kanssa?
 • Kussakin palvelutuotannon sisällössä sanoitetaan oman työn hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rooli.
  • Esimerkiksi: onko lastenneuvolassa käytössä puheeksioton välineet tai kirurgiassa savuton leikkaus -käytäntö?

Lue lisää

Lisätietoa

Tapani Kauppinen
kehittämispäällikkö
[email protected]