HYTE-kerroin - kannustin hyvinvointialueille

Sivu sisältää:

Mikä HYTE-kerroin on?

Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien valtionrahoituksen perusteeksi otetaan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin eli HYTE-kerroin. Vuoden 2023 alusta hyte-kertoimen mukainen summa jaetaan hyvinvointialueille asukasluvun mukaan. Toimintaa ja tuloksia väestötasolla kuvaavat indikaattorit huomioidaan ensimmäisen kerran vuoden 2026 rahoituksen jaossa. (Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta 617/2021)

HYTE-kertoimen tarkoituksena on kannustaa ja tukea hyvinvointialueita toteuttamaan monipuolisia ja suunnitelmallisia toimia, jotka kohdistuisivat erityisesti:

 • kansansairauksien ehkäisyyn
 • ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämiseen ja tapaturmien vähentämiseen  
 • syrjäytymisen ehkäisyyn
 • sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuut ja tehtävät määrittyvät uudella tavalla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ensisijainen vastuu on kunnissa siltä osin kun se kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin.  

Hyvinvointialueilla puolestaan on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin, kun tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin eli sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja sen järjestämiseen. Hyvinvointialueiden tehtävänä on myös tukea kuntia asiantuntemuksellaan.

HYTE-kertoimen tavoitteena on kannustaa hyvinvointialueita huolehtimaan tarpeenmukaisesta ehkäisevästä työstä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ehkäisevä ja edistävä työ sosiaali- ja terveydenhuollossa on ensiarvoisen tärkeää, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua saadaan hillittyä ja väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ylläpidettyä ja edistettyä.

Laskennassa käytettävät indikaattorit

HYTE-kertoimen suuruus määräytyy kahdenlaisten indikaattorien perusteella: toimintaa ja voimavaroja kuvaavista prosessi-indikaattoreista ja tuloksia kuvaavista tulosindikaattoreista. Yhteensä indikaattoreita on 13.

Indikaattorit ovat painoarvoltaan 0,5. Tulosindikaattoreista lasketaan kahden viimeisimmän mittauksen ero kuvaamaan muutosta. Toimintaa kuvaavia prosessi-indikaattoreita on kahdeksan ja tulosindikaattoreita viisi, jolloin yksittäisen prosessi-indikaattorin paino on 0,0625 ja yksittäisen tulosindikaattorin paino 0,1.

Hyvinvointialueiden hyte-kerroin muodostuu kahdenlaisista indikaattoreista: prosessi-indikaattoreista ja tulosindikaattoreista.

Hyvinvointialueiden hyte-kerroin

Prosessi-indikaattorit kuvaavat toimintaa

Toimintaa kuvaavat prosessi-indikaattorit (8 kpl) mittaavat nykytilannetta. Niillä haetaan vastausta kysymykseen "Minkälaista hyvinvointialueella tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on ja millaiset voimavarat työhön on?".

Toimintaa kuvaavat indikaattorit:

 1. Lastenneuvolan terveystarkastukset
 2. Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset
 3. Koulukuraattoriresurssi
 4. Koulupsykologiresurssi
 5. Lasten rokotukset
 6. Alkoholi
 7. Tyypin 2 diabetes
 8. Työttömien terveystarkastukset

Toimintaa kuvaavien indikaattoreiden määrä on kohtalaisen suuri, jotta toimintaa voidaan arvioida mahdollisimman laajasti. Jos indikaattoreita olisi vain muutama, olisi vaarana että tehtäisiin vain niitä asioita, joita HYTE-kertoimessa mitataan.

Tutustu prosessi-indikaattorien tarkempiin kuvauksiin

Tulosindikaattorit mittaavat muutosta

Tulosindikaattorit (5 kpl) mittaavat muutosta väestössä. Tulosindikaattoreista lasketaan kahden viimeisimmän vuoden tai mittausajankohdan erotus kuvaamaan tapahtunutta muutosta. Jos jonkin indikaattorin arvo on jo tavoitetilanteessa, saa kunta sen osalta maksimipisteet. 

Muutosta kuvaavat indikaattorit:

 1. Vammojen ja myrkytysten hoidosta aiheutuvat sairaalahoitojaksot ja/tai sairaalassa hoidetut potilaat
 2. Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä
 3. Ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevat 20–24-vuotiaat, % ikäluokasta
 4. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-vuotiaat, % ikäluokasta
 5. Mielenterveyshäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18–34-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Tutustu tulosindikaattorien tarkempiin kuvauksiin

Miten HYTE-kerroin lasketaan?

HYTE-kertoimen perusteella jaetaan 0,977 % hyvinvointialueiden rahoituksesta. Tämä ei ole korvamerkittyä, vaan yleiskatteellista eli se sisältyy hyvinvointialueen saamaan valtion rahoitukseen. Hyvinvointialue voi käyttää saamansa summan valtion rahoituksen perusteissa osoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

Hyvinvointialueen saama summa lasketaan seuraavasti:

Asukasta kohden määritelty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perushinta (39,40 EUR)

x

asukasluku

hyte-kerroin / koko maan hyte-kerroin

Esimerkiksi: Jos 217,4 milj. € olisi jaettu hytekerroinlaskelman perusteella, asukaskohtainen rahoitus olisi ollut:

 • Maksimi 67,80 €
 • Mediaani 41 €
 • Minimi 14,50 €

Tutustu hyvinvointialueiden rahoituslaskelmiin (VM)

Lainsäädäntö 

Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta 617/2021 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden rahoituksesta 1392/2022 (Finlex)

Lisätietoja

THL

Timo Ståhl
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7128
[email protected]

Vesa Saaristo
asiantuntija
puh. 029 524 7749
[email protected]

Sosiaali- ja terveysministeriö

Heli Hätönen
kehittämisneuvos
puh. 029 516 3326
[email protected]

HYTE-kerroinklinikka X: Elintapaneuvonnan toteutuminen tyypin 2 diabetesriskissä oleville, osa 3

Joulu-tammikuussa mietimme yhdessä, miten korkean verensokerin, raskausdiabeteksen tai liikunta- ja ravitsemusneuvonnan kirjaamisen tulisi vaikuttaa hyvinvointialueen rahoitukseen. Vedämme nyt yhteen keskustelun diabetesriskin kirjaamiseen ja elintapaneuvonnan toteutumiseen liittyvän HYTE-kerroinindikaattorin muodostamisesta.

Tule mukaan linjoille. Päivystämme teitä varten ma 29.4. klo 10–11. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä