Uimarantojen vesi

Uimaranta ja hiekkaleluja.

Suomessa on paljon hyvälaatuisia uimarantavesiä, joissa on turvallista uida. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat uimavesiä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetusten mukaisesti.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo uimaveden laatua uimakauden aikana

Uimakauden aikana kunnan terveydensuojeluviranomainen arvioi uimaveden laatua yksittäisistä vesinäytteistä tehtävien tutkimusten perusteella. Suuressa osassa maata uimakausi kestää kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun. Lapin maakunnassa ja Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa uimakausi kestää kesäkuun 25. päivästä elokuun puoliväliin.

Uimavesinäytteitä otetaan noin kerran kuukaudessa, vähintään kolme tai neljä näytettä kesän aikana. Uimavesinäytteistä tutkitaan suolistoperäistä saastumista kuvaavien bakteerien määrää. Lisäksi viranomainen seuraa silmämääräisesti syanobakteerien eli kansanomaisemmin sinilevien esiintymistä ja tarkkailee uimaveden yleistä tilaa.

THL ei seuraa uimavesien laatua eikä tiedota kesän aikana uimaveden laadusta tai syanobakteerien esiintymisestä uimavedessä. Kunnan terveydensuojeluviranomainen seuraa uimaveden laatua. Viranomaisvalvonnan tuloksista tiedotetaan uimarannoilla sekä usein myös kunnan verkkosivuilla.

Vaatimukset laadukkaalle uimavedelle

Suomessa on noin 300 suurta yleistä uimarantaa, joilla käy huomattava määrä uimareita uimakauden aikana, ja tätä suurempi määrä pieniä yleisiä uimarantoja. Kuntakohtainen luettelo uimarannoista ja niiden kuvauksista on usein saatavilla kuntien verkkosivuilla.

Asetukset suurille yleisille uimarannoille

Asetukset pienille yleisille uimarannoille

Lainsäädännön ohjeistusta Valviran verkkosivuilla

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran verkkosivuilta löytyy uimavesien hallintaan liittyvää tietoa, kuten suuria yleisiä uimarantoja koskevan lainsäädännön soveltamisopas.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen tiedottaa uimaveden laadusta uimarannalla ja kunnan verkkosivuilla

Uimavesinäytteen ja aistinvaraisen arvioinnin tulokset tulkintoineen ovat nähtävillä uimarannalla ja suurien yleisten uimarantojen osalta myös kunnan tai uimarannan ylläpitäjän verkkosivuilla. Koska kuntien terveydensuojeluviranomaiset eivät tutki uimaveden laatua tai havainnoi sinilevän esiintymistä joka päivä, ajantasaista uimaveden laadun tietoa ei ole saatavilla päivittäin. Kunnat päivittävät tietoa silloin, kun uudet uimaveden seurannan tulokset valmistuvat.

Uimaveden laadusta tiedotetaan uimarannalla ja usein myös kunnan verkkosivuilla. Uimarin kannattaa selvittää jo ennen uimakauden alkua, millä verkkosivuilla oman kunnan uimarantojen uimaveden laadusta tiedotetaan.

Sinilevän esiintyminen voi vaihdella jopa saman päivän aikana. Siksi uimarin kannattaa itse aina tarkkailla silmämääräisesti uimaveden tilaa ennen uimaan menemistä. Sinileväisessä vedessä uimista on syytä välttää. 

Lue lisää: Sinilevät eli syanobakteerit

Jos uimari havaitsee uimavedessä jotain epäilyttävää, kuten normaalista poikkeavaa väriä tai hajua tai runsaasti sinilevää, kannattaa asiasta ilmoittaa oman kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta ja usein myös uimarannan ilmoitustaululta.

Tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomainen antaa ohjeistusta terveyshaittojen ehkäisemiseksi

Jos viranomaistutkimusten tai uimavedestä tehtyjen havaintojen perusteella huomataan uimaveden laadun muuttuneen niin, että siitä voi olla haittaa uimarin terveydelle, niin kunnan terveydensuojeluviranomainen tiedottaa siitä uimarannalla.

Tarvittaessa viranomainen voi antaa ohjeita tai määrätä uimaveden esimerkiksi tilapäiseen uintikieltoon uimareiden terveyden suojelemiseksi.

Lue lisää: Uimavesiepidemiat

Uimakauden jälkeen kunnan terveydensuojeluviranomainen luokittelee uimaveden laadun perusteella

Kun uimakausi on ohi, kunnan terveydensuojeluviranomainen luokittelee suurten, yleisten uimarantojen veden erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi. Luokittelu perustuu uimavesinäytteistä tutkittujen suolistoperäisten bakteerien määriin. Sinilevien esiintyminen ei vaikuta uimavesiluokkaan. Luokittelussa otetaan huomioon neljän edellisen uimakauden tulokset. THL raportoi vuosittain uimaveden laatua koskevat tiedot Euroopan komissiolle.

Suurin osa Suomen suurista uimarannoista on luokiteltu erinomaisiksi eli parhaimpaan luokkaan. Uimavesiluokka on uimarannalla yleisön nähtävillä. Pienille yleisille uimarannoille uimavesiluokkaa ei määritetä vaan viranomainen arvioi uimaveden laadun ainoastaan yksittäisten vesinäytteiden ja aistinvaraisen arvioinnin tulosten perusteella.

Uimaveden laadun luokkaa kuvaavat symbolit, joita käytetään uimarannoilla tiedottamiseen.

Rannan uimavesiprofiili

Uimarannan ylläpitäjä laatii yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa jokaiselle suurelle yleiselle uimarannalle niin sanotun uimavesiprofiilin. Profiilissa kuvataan uimaveden ominaisuudet ja sen laatua heikentävät tekijät. Mitä parempaan luokkaan uimavesi kuuluu, sitä harvemmin uimavesiprofiili tarkistetaan ja päivitetään.

Uimavesiprofiiliin voi tutustua uimarannan ylläpitäjän verkkosivuilla. Profiiliin perustuva yleiskuvaus on nähtävillä myös uimarannalla.

Euroopan uimavesiraportti tehdään joka vuosi

Euroopan ympäristökeskus (EEA) laatii vuosittain uimaveden laatua ja valvontaa koskevan raportin yhteistyössä Euroopan komission ja jäsenmaiden kanssa. Raportti kuvaa uimaveden laadun tilaa eurooppalaisilla uimarannoilla edellisten uimakausien tulosten perusteella. EEA julkaisee raportin verkkojulkaisuna ennen seuraavan uimakauden alkua.

Raportointivelvoite perustuu EU:n uimavesidirektiiviin (2006/7/EY). Se koskee suuria yleisiä uimarantoja eli niin sanottuja EU-uimarantoja, jossa kunnan terveydensuojeluviranomaisen arvion mukaan ui uimakauden aikana huomattavan paljon ihmisiä. THL vastaa siitä, että Suomen uimarantojen tiedot ovat mukana raportissa.

Uimavesien laadun tilaa koskevan yhteenvedon lisäksi raportti sisältää karttapalveluna tiedot jäsenmaiden yksittäisten uimarantojen uimavesiluokista. Kesän 2023 jälkeen tehdyn luokittelun mukaan suurin osa suomalaisista uimavesistä oli laadultaan joko erinomaisia tai hyviä.

Lue lisää:

Muualla palvelussa

Vesiepidemiat
Asiantuntija-apua vesiepidemiatilanteessa

Yhteystiedot
Vesiasiantuntijoiden yhteystiedot