Hushållsvatten

Vatten rinner från kranen.

Största delen av hushållen i Finland hör till den organiserade vattenförsörjningen. Vattenverken ansvarar i huvudsak för produktionen och leveransen av hushållsvatten som används för drickande, matlagning och andra ändamål via vattenledningsnätet.

I glesbygden finns också hushåll som inte omfattas av den organiserade vattenförsörjningen utan de ansvarar själva för anskaffningen av hushållsvatten. Hushållsvattnet tas då i allmänhet från en egen brunn.

I Finland är det jord- och skogsbruksministeriets strategiska uppgift att trygga vattentjänsterna. Målet är att det ska finnas tillräckligt med hälsomässigt oklanderligt hushållsvatten till rimliga kostnader.

Läs mer:

Hushållsvattnet är av god kvalitet i Finland

I Finland är hushållsvattnet som vattentjänstverken levererar av mycket god kvalitet och det är tryggt att använda det. Lagstiftningen om hushållsvattnets kvalitet förutsätter att det i hushållsvattnet inte får finnas sådana organismer eller ämnen som kan medföra sanitära olägenheter för vattenanvändaren.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten övervakar regelbundet hushållsvattnets kvalitet och ansvarar för att tillräckligt många hushållsvattenprover tas från olika delar av vattenledningsnätet och att alla undersökningar som lagstiftningen förutsätter görs. Kvaliteten på hushållsvattnet undersöks oftare ju mer vatten vattenverket levererar till vattenledningsnätet. Enligt riskbedömning parametrars analysfrekvens kan ökas eller minskas. Hälsoskyddsmyndigheten ansvarar inte för att undersöka vattenkvaliteten hos privata brunnar.

THL gör årligen ett sammandrag av hushållsvattnets kvalitet vid stora vattendistributionsområde.

Vattenverksspecifika uppgifter om hushållsvattnets kvalitet finns ofta tillgängliga på vattenverkens eller kommunernas egna webbplatser. Vattenverken kan också informera om hushållsvattnets kvalitet i till exempel kundtidningar och lokala medier samt i sociala medier, såsom Facebook.

Hushållsvattnets kvalitet övervakas i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordningar.

Läs mer:

Vattenreningen tryggar hushållsvattnets kvalitet

Vattenverken tillverkar hushållsvatten av yt-, grund- eller konstgjort grundvatten. Med ytvatten avses insjö-, älv- eller kustvatten.

Vattenverkets vattenreningsprocess beror på kvaliteten på det råvatten som används för att producera hushållsvatten. I Finland desinficeras alltid vattnet som tillverkas av ytvatten innan det leds till vattenledningsnätet för att förstöra mikrober som är skadliga för människors hälsa. Rent grundvatten av god kvalitet behöver inte nödvändigtvis desinficeras.

På vattenverkens webbsidor sprids ofta allmän information om vattenförsörjningen och vattenproduktionen i vattenverket i fråga.

Hushållsvattnets kvalitet kan förändras i vattenledningsnätet

Hushållsvattnet från vattenverket kan stå länge i vattenledningsnätet. Under den tiden kan vattenkvaliteten försämras, även om vattnet var av hög kvalitet när det lämnade vattenverket. Till exempel kan mikrober börja föröka sig. Vattenverket kan spola vattenledningsnätet tidvis för att förbättra hushållsvattnets kvalitet.

Hushållsvattnets kvalitet i vattenledningsnätet påverkas till exempel av:

  • Vattenledningsnätets konstruktion och skick
  • Rörmaterial
  • Om hushållsvattnet står länge i vattenledningsnätet innan det används
  • Halten desinfektionsmedel
  • Mängden näringsämnen som mikrober behöver.

Läs mer:

Vattenavtappning förbättrar vattenkvaliteten i byggnader

Byggnaders vatteninstallationer och regelbunden vattenanvändning kan påverka kvaliteten på det hushållsvatten som vattenanvändaren får. Om kranen är länge oanvänd och vattnet står i byggnaders rörsystem eller kranen, kan till exempel vattnets temperatur eller järnhalten stiga eller mängden mikrober öka mer än i normala situationer.

Om kranen används lite lönar det sig att tappa den innan den används för att garantera vattenkvaliteten.

Läs mer:

Hushållsvatten av dålig kvalitet kan orsaka en vattenburen epidemi

Hushållsvattnets kvalitet ska vara så god att vattnet kan nyttjas och användas på ett säkert sätt varje dag. Hushållsvatten kan ibland orsaka sanitära olägenheter och till och med leda till en epidemi om det finns brister i vattenkvaliteten. Genom att dricka vatten som innehåller sjukdomsalstrande mikrober kan man insjukna i till exempel kräkningssjukdom eller diarré.

Bristfälliga konstruktioner eller rörbrott i vattenledningsnätet i vattenverkens vattentäktsbrunnar kan orsaka förorening av hushållsvattnet. Föråldrade vattenledningsnät kan utgöra ett hot mot hushållsvattnets kvalitet om rörbrotten ökar och om det i samband med dem hamnar sjukdomsalstrande mikrober i hushållsvattnet.
 
Infograf som upprepar sidans innehåll.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan för att förebygga sanitära olägenheter meddela vattenverket en föreskrift om till exempel inledande av desinfektion. Myndigheten kan också ge vattenanvändarna anvisningar om säker användning av hushållsvatten. Myndigheten kan till exempel ge en uppmaning om att koka hushållsvattnet om hushållsvattnet har förorenats med sjukdomsalstrande mikrober.

I olika vattensystem kan mikrobhalterna öka om förhållandena är gynnsamma för mikrober. Det kan växa legionellabakterier i byggnaders vatteninstallationer. Legionella kan orsaka sjukdom särskilt om det kommer in i luftvägarna med vattenaerosoler.

Läs mer: