Lastensuojeluasian vireilletulo

Lastensuojeluasia tulee vireille

 • hakemuksesta tai
 • kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta (esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen kautta).
  Lastensuojelulaki 26 § (Finlex)

Lastensuojeluasia voi tulla vireille lapsen tai huoltajan (tai muun laillisen edustajan) yhteydenotosta, jolloin kyseessä on hakemus. Sen voi tehdä 12 vuotta täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa (tai muu laillinen edustaja). On myös tilanteita, joissa työntekijä itse havaitsee, että lastensuojelun tarve on selvitettävä.

Vireilletulon jälkeen

Kun asia on tullut vireille, on välittömästi arvioitava, onko lastensuojelun tarve kiireellinen. Tällöin on toimittava heti. Tilanne voi johtaa kiireelliseen sijoitukseen tai kiireellisen avohuollon tukitoimen järjestämiseen. Kiireelliset toimenpiteet eivät ole kuitenkaan syy jättää selvitys tekemättä.
Lastensuojelulaki 26 § 2 momentti (Finlex)
Kiireellinen sijoitus

Lisäksi on tehtävä sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei arvion tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve, ellei asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun tukitoimia tarvita.
Sosiaalihuoltolaki 36 § (Finlex)
Lastensuojelulaki 26 § 3 momentti (Finlex)
Palvelutarpeen arviointi (Lapset, nuoret ja perheet - Kasvun kumppanit)

Arviointia ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeetonta esimerkiksi sen vuoksi, että tilannetta on vastikään arvioitu. Arviointi voidaan jättää tekemättä myös silloin, kun on ilmeistä, ettei henkilö tule jatkossa tarvitsemaan sosiaalipalveluja. Lastensuojeluilmoitukset, jotka tehdään vanhempien välisen huoltoriidan ollessa meneillään, on käsiteltävä samalla tavoin kuin muutkin ilmoitukset. 

Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

Lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta on kerrottu osiossa Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen.
Lastensuojelulaki 27 § (Finlex)

Lastensuojeluasian vireilletulo ja asiakkuuden alkaminen pähkinänkuoressa

Vireilletulo:

 • 12 vuotta täyttänyt lapsi tai huoltaja (tai muu laillinen edustaja) hakee lastensuojelun palvelua. Lastensuojeluilmoitus (THL)
 • yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi saapuu  Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (THL) tai
 • sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä saa muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeesta (esim. muun sosiaalipalvelun tai etuuden hakemisen yhteydessä, tai alle 12-vuotias lapsi itse hakee lastensuojelun palvelua).

Lastensuojelulaki 26 § 1 momentti (Finlex)

 • Sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä selvittää välittömästi kiireellisen lastensuojelun tarpeen ja tarvittaessa toteuttaa kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet. Lastensuojelun tarpeen selvittäminen (THL)
 • Sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.  Sosiaalityöntekijä arvioi, tarvitseeko palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvittää lastensuojelun tarve. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lastensuojelun tarpeen selvittäminen (THL)
 • Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella, että:
  • lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai
  • lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään tai
  • lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia 
 • Asiakkuus alkaa myös, kun
  • vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin lastensuojelutoimiin lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi tai 
  • perheelle muutoin annetaan lastensuojelulaissa tarkoitettuja palveluja tai muuta tukea ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista. Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen (THL)
 • Jos asiakkuus alkaa, lapselle nimetään hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun toimijoiden tehtävät, kelpoisuus, mitoitus ja täydennyskoulutus (THL)
 • Merkintä asiakkuuden alkamisesta tehdään lasta koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin. Lastensuojelulain mukaiset rekisteröintivelvoitteet (THL)
 • Ilmoitus asiakkuuden alkamisesta annetaan huoltajalle ja lapselle. Merkitään, milloin, kenen toimesta ja kenelle tieto on annettu. Vastaavasti kirjataan syyt tietojen antamatta jättämisestä. Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen (THL)