Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Ilmoitusvelvollinen henkilö voi lastensuojeluilmoituksen sijasta täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä hyvinvointialueen lastensuojeluun yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa. Jos ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut yhteyttä sosiaalihuoltoon, hänen ei samojen syiden perusteella tarvitse tehdä erikseen lastensuojeluilmoitusta.
Lastensuojelulaki 25 a § (Finlex)

Katso lista ilmoitusvelvollisista tahoista sivulta Lastensuojeluilmoitus – Kenellä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus?

Jos yhteydenottoa ei kuitenkaan ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä yhdessä (esimerkiksi kiireen vuoksi), on ilmoitusvelvollisen tehtävä lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluilmoitus tehdään viipymättä myös silloin, jos asianosaiset eivät suostu yhteydenottoon ja lastensuojelulain 25 §:n kriteerit täyttyvät. 
Lastensuojelulaki 25 § (Finlex)
Lastensuojeluilmoitus

Miten yhteydenotto tehdään?

Yhteydenotto voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. 

Edellytyksenä on, että 

  1. yhteydenotto tehdään viipymättä ja
  2. yhteydenoton yhteydessä ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa yhteydenottoon johtaneet syyt.

Yhteydenotto tehdään huoltajavanhemman kanssa. Jos toinen vanhemmista ei ole lapsen huoltaja, ei hänelle voida luovuttaa salassa pidettävää tietoa, joka koskee lasta tai toista vanhempaa. 

Lastensuojeluasian vireille laittamisessa on aina pyrittävä yhteistyöhön lapsen ja vanhempien kanssa. Taustalla on ajatus, että lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa yhteisymmärryksessä tehty yhteydenotto turvaa paremmin yhteistyötä jatkossakin ja siten palvelujen jatkuvuutta.