Ilmoitusvelvollisuus toiselle hyvinvointialueelle

Lastensuojeluviranomaisen on viipymättä ilmoitettava asiakkaana olevan perheen muutosta sille uudelle hyvinvointialueelle, jonka alueella lapsen uusi kotikunta on. Muutosta on velvollisuus ilmoittaa myös silloin, kun lastensuojelun tarvetta vasta selvitetään. Ilmoitus tehdään salassapitosäännösten estämättä.
Lastensuojelulaki 25 d § 1 momentti (Finlex)

Menettelyllä turvataan lastensuojelutyön jatkuminen uudella hyvinvointialueella ja toisaalta se, että perheen ja lapsen tilanteeseen voidaan puuttua tarvittaessa riittävän varhain.

Jos tietoa lastensuojelun tarpeesta tai lastensuojelun asiakkuudesta ei välitetä uudelle hyvinvointialueelle, voi lapsen tuen tarpeen selvittäminen tai tukitoimien järjestäminen keskeytyä epätarkoituksenmukaisesti. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että lastensuojelun asiakkuus alkaa alusta. Tämä viivästyttää tarpeettomasti lapsen tarvitsemien tukitoimien järjestämistä.

Milloin ilmoitetaan?

Uuden hyvinvointialueen on tärkeää saada tieto perheen tai lapsen muutosta riittävän ajoissa. Muutosta tulee ilmoittaa viipymättä. Näin voidaan varmistua siitä, että kesken jäänyt lastensuojelun tarpeen selvittäminen voidaan saattaa loppuun uudella hyvinvointialueella.

Muutolla tarkoitetaan tilanteita, joissa lapsen kotikunta tai asuinkunta muuttuu toiselle hyvinvointialueelle. Oleellista on näissä tilanteissa lastensuojelun järjestämiseen liittyvien merkityksellisten tietojen välittäminen uudelle hyvinvointialueelle.

Kuka ilmoittaa?

Käytännössä on yleensä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai lastensuojelun tarvetta arvioivan sosiaalityöntekijän velvollisuutena huolehtia tarpeellisten tietojen välittämisestä uudelle hyvinvointialueelle.

Mitä tietoja ilmoitetaan?

Sosiaalityöntekijän on toimitettava uudelle hyvinvointialueelle salassapitosäännösten estämättä ne asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä lastensuojelun tarpeen selvittämisessä tai lastensuojelun järjestämisessä.

Tarvittaessa uuden hyvinvointialueen lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä voi pyytää muita tarvittavia tietoja sosiaalihuollon asiakaslain 20 §:n mukaisella tavalla.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20 § (Finlex) 
Tiedon hankkiminen lastensuojelun tarpeisiin

Mitä perheen muutosta seuraa?

Vastuu selvityksen loppuun saattamisesta sekä mahdollisesta asiakkuuden alkamisen toteamisesta ja lastensuojelutoimenpiteiden järjestämisestä on uudella hyvinvointialueella. Hyvinvointialueiden väliset mahdolliset ensisijaista kustannus- ja järjestämisvastuuta koskevat erimielisyydet ratkaistaan lastensuojelulain mukaisesti.
Lastensuojelulaki 16 § ja 16 a § (Finlex)