Lastensuojelun aikarajat

Ratkaisu siitä, ryhdytäänkö palvelutarpeen arvioinnin ja mahdollisen lastensuojelun tarpeen arvioinnin tekemiseen, tulee tehdä seitsemän arkipäivän kuluessa asian vireilletulosta. Tuon ajan puitteissa lapselle ja hänen huoltajalleen on myös annettava tieto lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisesta sekä siitä seuraavista toimenpiteistä.

Palvelutarpeen arviointi on tehtävä viivytyksettä. Sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asian vireilletulosta.

Aikarajat on asetettu, jotta lapsen tilanne tulee tutkituksi riittävän nopeasti ja lasta voidaan tarvittaessa suojella. Lastensuojelussa tulisi kuitenkin välttää tilanteita, joissa tukea ja palveluja tarjotaan arvioimatta ensin, mikä on perheen kokonaistilanne ja mihin tarpeisiin lastensuojelu voi tarjota apuaan.

Lastensuojelulaki 26 § 5 momentti (Finlex)
Lastensuojeluasian vireilletulo
Lastensuojelun tarpeen selvittäminen

Määräaikojen laskeminen

Ellei palvelutarpeen arvion tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta, se on aloitettava viimeistään seitsemäntenä päivänä, kun kyse on lastensuojeluasiasta. Lastensuojeluilmoituksen tai muun yhteydenoton vastaanottamispäivää ei tällöin lasketa mukaan määräaikaa laskettaessa. Ensimmäiseksi arkipäiväksi lasketaan vireilletulopäivää seuraava arkipäivä. Arkipäivänä ei pidetä pyhäpäiviä eikä arkilauantaita. Jos yhteydenotto tapahtuu esimerkiksi tiistaina, on arviointi aloitettava viimeistään seuraavan viikon torstaina edellyttäen, että viikolla ei ole ylimääräisiä arkipyhiä.
Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 2 § (Finlex)

Ennen palvelutarpeen arvioimisen käynnistämistä eli seitsemän arkipäivän kuluessa pyritään ratkaisemaan se, lähdetäänkö asiassa arvioimaan myös mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojelun tarve selvitetään palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä, ellei asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun tukitoimia tarvita. Laki ei kuitenkaan aseta tähän ehdotonta aikarajaa. Lastensuojeluasiakkuuden tarve saattaa tulla uusien tietojen perusteella arvioitavaksi myöhemmin. Tällöin voidaan hyödyntää jo tehtyä palvelutarpeen arviointia, jos arvioinnin tekemisestä ei ole ehtinyt kulua pitkää aikaa. 
Lastensuojelulaki 26 § 3 momentti (Finlex)
Lastensuojelun tarpeen selvittäminen

Palvelutarpeen arvion on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asian vireilletulosta. Kolmen kuukauden määräaika päättyy sinä määräkuukauden päivänä, joka vastaa asian vireilletulon päivämäärää. Jos määräkuukaudessa ei ole vastaavaa päivämäärää, arvion on valmistuttava kuukauden viimeisenä päivänä.
Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 3 § (Finlex)

Määräaikojen toteutumisen seuranta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytää hyvinvointialueilta kaksi kertaa vuodessa tietoja siitä, kuinka lastensuojelulain mukaiset käsittelymääräajat ovat toteutuneet. Hyvinvointialueiden on luovutettava kyseiset tiedot THL:lle, joka luovuttaa ne edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sen valtakunnallista sosiaalihuollon ohjaus- ja valvontatehtävää varten. Sama seuranta koskee myös toimeentulotuesta annetun lain mukaisia määräaikoja.
Lastensuojelulaki 27 a § (Finlex)