Liikkuminen

Kaikille soveltuvan liikkumisen ensisijainen lähtökohta on järjestää liikkuminen esteettömän ja toimivan julkisen joukkoliikenteen avulla.
Sosiaalihuoltolaki 23 § (Finlex)

Julkisten joukkoliikennepalvelujen ja muiden ratkaisujen, kuten palvelulinjojen, tulee olla vammaisten henkilöiden käytössä sillä tavoin, että palvelun tarvitsijoiden tarpeet ja perusoikeudet tulevat turvattua. 

Esteettömän joukkoliikenteen lisäksi tarvitaan palveluja vammaisten henkilöiden yksilöllisen kuljetuspalvelutarpeen huomioimiseksi. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain nojalla sekä osittain kehitysvammalain perusteella. Hyvinvointialue ei voi järjestää näitä  kuljetuspalveluja pelkästään esimerkiksi palvelulinjoja hyödyntämällä, mikäli sillä tosiasiassa rajoitetaan vaikeavammaiselle henkilölle kuuluvaa subjektiivista oikeutta kuljetuspalvelun saamiseen.

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään sosiaalihuoltolain mukaan henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

  1. julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla
  2. saattajapalveluna
  3. ryhmäkuljetuksina
  4. korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset
  5. muulla soveltuvalla tavalla

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään henkilölle, joka vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoistaan. Edellytyksenä on, että julkisen joukkoliikenteen käyttäminen olisi henkilölle vamman tai sairauden johdosta kohtuuttoman vaikeaa.

Kuljetuspalvelu ja saattajapalvelu

Kehitysvammalain perusteella voidaan järjestää kuljetuspalveluita niille henkilöille, jotka tarvitsevat kuljetusta erityishuollon matkoihin.

Asiakkaan etu huomioitava

Hyvinvointialueella on oikeus valita vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun järjestämistapa. Valitessaan kuljetuspalvelujen järjestämistapaa hyvinvointialue ei voi rajoittaa vammaisen henkilön yksilöllistä oikeutta saada hänelle sopivia palveluja ja tukitoimia. Viranhaltijan on varmistuttava kuljetuspalveluja järjestettäessä, että kyseessä olevan vaikeavammaisen henkilön yksilölliset tarpeet liikkumiseen toteutuvat ja että valitut kuljetusten järjestämistavat soveltuvat yksittäiselle palveluun oikeutetulle henkilölle.

Kun pohditaan, järjestetäänkö henkilölle liikkumisen palvelut sosiaalihuoltolain vai vammaispalvelulain nojalla, on arvioitava

  • onko henkilö vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammainen suhteessa kuljetuspalveluun
  • mitkä säännökset toteuttavat parhaiten asiakkaan edun. 

Sosiaalihuoltolakia ei saa soveltaa siten, että se johtaisi asiakkaan edun kannalta huonompaan lopputulokseen kuin erityislainsäädännön soveltaminen.
Sosiaalihuoltolaki 4 § (Finlex)
Sosiaalihuoltolaki 5 § (Finlex)

Lähteet

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 (Finlex)

Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät keskeiset muut lainsäädäntömuutokset (STM)
Kuntainfo 4/2015