THL:s sjuklighetsindex 2019

Tydliga skillnader mellan välfärdsområdena, men sjukligheten i hela landet har minskat.

THL:s sjuklighetsindex beaktar sju olika sjukdomsgrupper och fyra olika viktningsaspekter. Sjukdomsgrupperna i indexet är cancer, kranskärlssjukdom, cerebrovaskulära sjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen (muskuloskeletala sjukdomar), psykiska störningar, olycksfall och demens.

De sjukdomsgruppsspecifika indexen anger hur vanliga sjukdomarna är i den granskade åldersgruppen i förhållande till sjukligheten hos hela landets befolkning i samma ålder (hela landet = 100). Indexvärdet är större ju vanligare sjukligheten är i området. Sjuklighetsindexet för hela landet är 100 det senaste statistikåret.

När välfärdsområdena jämförs med hela landet under perioden 2017–2019 framgår det att de friskaste finländarna bor i huvudstadsregionen (Helsingfors 80, Västra Nyland 81, Vanda–Kervo 83, Östra Nyland 84) och i Österbotten (88), och de sjukaste i Norra Savolax (130), Norra Österbotten (121) och Norra Karelen (121).

Den traditionella indelningen i öst och väst mellan det sjukare östra Finland och det friskare västra Finland syns fortfarande tydligt. Jämförelsetalen har åldersstandardiserats, vilket innebär att välfärdsområdens olika åldersstrukturer inte påverkar resultaten.

De största regionala sjukdomsgruppsspecifika skillnaderna finns inom sjukdomar i rörelseorganen, allvarliga psykiska störningar, kranskärlssjukdomar och olycksfall. Sjukdomar i rörelseorganen är vanligast i Norra Savolax, där indexvärdet 157 är mer än tre gånger så stort som i områdena med den lägsta sjukligheten i sjukdomar i rörelseorganen, Helsingfors (50) och Västra Nyland (57). Indexvärdet för sjukdomar i rörelseorganen är högt även i Kajanaland (144), Norra Österbotten (142) och Norra Karelen (141).

Allvarliga psykiska störningar är vanligast i Norra Savolax (145) och ovanligast i huvudstadsregionens och Österbottens välfärdsområden (Östra Nyland 73, Västra Nyland 80, Österbotten och Helsingfors 81 samt Vanda–Kervo 82).

Skillnaderna mellan välfärdsområdena är tydliga även i indexet för kranskärlssjukdomar (variationsintervall 76–133) och olycksfallsindexet (variationsintervall 79–132). Flest kranskärlssjukdomar konstateras i Södra Karelen (133), Norra Savolax (129) och Mellersta Österbotten (127). Flest olycksfall som kräver sjukhusvård finns däremot i Norra Karelen (132), medan cerebrovaskulära sjukdomar och cancersjukdomar för-delar sig ganska jämnt över hela landet.

I en jämförelse mellan städer med över 50 000 invånare är sjukligheten störst i Kuopio (125), Uleåborg och Kotka (113), och minst i Esbo (75) och Helsingfors (80). Även om situationen i städerna med den största sjukligheten till viss del verkar bero på olika sjukdomar, har städerna gemensamt att sjukdomar i rörelseorganen och allvarliga psykiska störningar är vanligare där än genomsnittet.

Ladda ner hela statistikrapporten

Skillnaderna mellan de finska kommunerna och välfärdsområdena när det gäller sjukligheten. THL:s sjuklighetsindex 2017–2019, åldersstandardiserat.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

THL:s sjuklighetsindex finns från år 2000 till år 2019. Resultaten har producerats om alla kommuner, välfärdsområden, landskap och sjukvårdsdistrikt inklusive konfidensintervall, enligt den senaste kommunindelningen.

Sjuklighetsindexet publiceras både som åldersstandardiserat och som ickeåldersstandardiserat. De åldersstandardiserade resultaten eliminerar åldersstrukturernas inverkan, och därför lämpar sig resultatet för regionala jämförelser. Det ickeåldersstandardiserade indexet beskriver däremot den verkliga sjukdomsbördan i området.

THL:s sjuklighetsindex kommer inte att uppdateras i sin nuvarande form i fortsättningen. Det ersätts av det nya Nationella hälsoindexet, som sammanställer THL:s sjuklighetsindex och FPA:s Hälsobarometer.

Källa

THL:n sairastavuusindeksi 2019
THL:s sjuklighetsindex 2019
THL’s morbidity index 2019

Statistikrapport 18/2022, 26.05.2022.
THL:s sjuklighetsindex. THL.

Mer information

THL:s sjuklighetsindex
Seppo Koskinen
tfn 029 524 8762

Det nationella hälsoindexet
Päivikki Koponen
tfnn 029 524 8868

e-post: [email protected]