Vård av olycksfall inom den specialiserade sjukvården 2022

Allt färre olycksfall på vårdavdelningarna

Cirka 49 000 personer fick vård på vårdavdelningarna inom den specialiserade sjuk-vården på grund av olycksfall 2022. (Figur 1). Detta motsvarade cirka 70 000 separata vårdperioder på sjukhus. Jämfört med 2021 minskade antalet olycksfallspatien-ter med nio procent och antalet vårdperioder med tio procent. Av dem som vårdades på vårdavdelningar var 26 000 kvinnor (53 %) och 23 000 män (47 %).

Olycksfall orsakade besök av 271 000 personer inom den specialiserade sjukvårdens öppenvård. Sammanlagt orsakade olycksfallen 455 000 besök inom den specialiserade sjukvården.

Olycksfall som ledde till vård på vårdavdelning skedde oftast hemma (38 %), på fritiden (21 %) eller i trafiken (7 %). Dessutom var tre procent olycksfall i arbetet. En femtedel av olycksfallen inträffade i en ospecificerad miljö. De vanligaste miljöerna för olycksfall som ledde till öppenvård var olycksfall på fritiden, i hemmet, i arbetet och i samband med motion.

Flest vårdperioder orsakade av olycksfall förekom i Birkaland (4 682 personer) och flest besök i Helsingfors (42 012 personer). I förhållande till befolkningen var vårdperioderna flest i Södra Karelens välfärdsområde (132/10 000 inv.) och minst i Vanda och Kervo välfärdsområde (61/10 000 inv.). Antalet besök i förhållande till befolkningen var störst i Helsingfors (633/10 000 inv.) och lägst i Mellersta Finlands väl-färdsområde (155/10 000 inv.).

Ladda ner hela statistikrapporten

Innehållet i figuren finns i textform på sidan.
Figur: Personer som vårdades på vårdavdelning inom den specialiserade sjukvården på grund av olycksfall 2000–2022.

Bakgrundsinformation

Källa

Vård av olycksfall inom den specialiserade sjukvården 2022. Statistikrapport 57/2023, 12.10.2023. THL.

Ytterligare information

Antti Impinen
tfn. 029 524 7308
e-post: [email protected]

Kvalitetsbeskrivning

Databasrapporter