Vattenpipa

Vad är en vattenpipa?

En vattenpipa är ett rökdon med vilket man röker antingen tobaksprodukter eller tobakssurrogat.
Vattenpipan och användningen av den har flera namn, såsom hookah, shisha, argileh och hubble-bubble.

Vattenpipan kommer från östra Medelhavsområdet, Mellanöstern och Asien. Olika slags pipor används i olika områden. Användningssyftet är dock detsamma för alla vattenpipor.

Hur fungerar en vattenpipa?  

Tobak eller tobakssurrogat värms upp med hjälp av kol. Den glödande kolen bildar rök som filtreras i en vattenfylld behållare. 

Den som använder vattenpipan suger in röken med hjälp av ett munstycke i änden av ett gummirör eller en slang.

Vattenpipans struktur.
Vattenpipan har fyra huvudkomponenter: piphuvud, vattenbehållare, ventil och sugslang.

Vilka ämnen används i vattenpipan?

Blandningar som innehåller tobak

I vattenpipan bränns huvudsakligen tre olika blandningar som innehåller tobak: maassel, tumbak och jurak. De har en varierande andel tobak. De kan även innehålla honung, kryddor och torkad frukt.

Örtblandningar

I vattenpipan kan man också bränna örtblandningar som inte innehåller tobaksväxter. Dessa blandningar kallas herbal shisha och herbal molasses. De består av sockerrör, melass, örter och smakämnen.

Örtblandningarna marknadsförs ofta som hälsosamma alternativ. Även vid förbränning av dessa blandningar uppstår dock betydande mängder hälsoskadliga föreningar. 

Själva förbränningsprocessen är en betydande orsak till gifter i alla produkter som förbränns. Det är skadligt för hälsan att röka både tobaksprodukter och tobaksfria produkter.

Ångstenar dvs. steam stones

I vattenpipor används också ångstenar (steam stones) istället för tobak. Ångstenarna är av poröst material och förvaras i vätska. När man röker vattenpipa blir stenarna varma och avger ånga.

Ångstenarna marknadsförs med smaker som lockar ungdomar. Enligt tillverkarna innehåller produkterna inte nikotin eller andra hälsoskadliga ämnen. I praktiken finns det dock ingen information om ångstenarnas eventuella hälsorisker. 

För att värma upp ångstenarna använder man ofta kol, som är en betydande hälsofarlig faktor vid rökning av vattenpipa.

Utsätts användaren av vattenpipan för skadliga ämnen?

Vid rökning av vattenpipa är förbränningen av kol en betydande hälsofarlig faktor. Man röker ofta vattenpipa under långa perioder åt gången, så man andas in mycket mer rök än vid cigarettrökning. 

Halterna av skadliga och farliga ämnen är också högre än vid rökning av cigaretter. En timmes användning av vattenpipa motsvarar rökning av 4–20 cigaretter.

Nikotinhalten i tobaksväxterna som röks i en vattenpipa är densamma som i fabrikstillverkade cigaretter.

Den som använder vattenpipa exponeras mer än rökaren för

  • cancerframkallande ämnen
  • tjärhalter och
  • kolmonoxid eller koloxid.

Vid rökning av vattenpipa frigörs även andra hälsoskadliga föreningar, såsom fenolföreningar. Fenolföreningar är giftiga och en del av dem orsakar cancer.

Användningen av vattenpipa ger en bild av att vattnet effektivt filtrerar skadliga ämnen. Vattnets filtrerande effekt är dock mycket liten, till och med betydelselös. När det gäller flera hälsofarliga ämnen kan det till och med vara skadligare att röka vattenpipa än att röka en cigarett.

Hur påverkas hälsan av användningen av vattenpipa?

Användningen av vattenpipa medför hälsorisker. Man vet inte mycket om de långvariga effekterna på hälsan, eftersom de som röker vattenpipa ofta också använder andra tobaksprodukter. 

  • Rökning av vattenpipa påverkar lungorna och andningssymtomen lika mycket som rökning av cigaretter. Nikotinhaltiga produkter och nikotinfria produkter är lika skadliga för lungcellerna. Användningen av vattenpipa påverkar hjärtats funktion och blodcirkulationen.
  • Rökning av vattenpipa har samband med bland annat lungcancer, andningssjukdomar, låg födelsevikt och tandsjukdomar. 
  • Rökning av vattenpipa ökar benägenheten för DNA-förändringar i kindens celler och i de vita blodkropparna.
  • På restauranger med vattenpipor kan samma pipa cirkulera länge hos olika kunder utan noggrann rengöring. Då kan smittsamma sjukdomar som hepatit, helicobacter och tuberkulos spridas. 
  • Vattenpipornas tobaksblandningar innehåller nikotin. När man röker vattenpipa stiger nikotinhalten i blodet. Användning av vattenpipa orsakar samma typ av beroende som rökning av cigaretter.

Läs mer om nikotinberoende
Nikotin

Läs mer om tobaksberoende
Vad är tobaksberoende?

Sidorök

När man röker vattenpipa sprids röken också i omgivningen. Denna rök kallas sidorök. Vattenpipans sidorök innehåller fler skadliga föreningar än sidoröken från cigaretter.

Man röker ofta vattenpipa länge. Därför exponeras också personer i närheten av vattenpipan för stora mängder skadliga och farliga föreningar. Utöver sidoröken exponeras de för röken som andas ut av personerna som röker vattenpipa.