Individuell elev- och studerandevård

Med individuell elev- och studerandevård avses 

  • skol- och studerandehälsovårdens tjänster för enskilda studerande 
  • kurators- och psykologtjänster samt 
  • sektorsövergripande individuell elev- och studerandevård.

Lärarna är nyckelpersoner i identifieringen av den studerandes stödbehov. Lärarens perspektiv behövs också för en noggrannare utredning av situationen samt planering och ordnande av stöd.

Skolhälsovårdens individuella uppgifter

Skolhälsovårdens individuella uppgifter omfattar uppföljning och främjande av elevens hälsotillstånd, som genomförs med hjälp av hälsoundersökningar samt hälsorådgivning och handledning.

Man strävar efter att identifiera behovet av särskilt stöd i ett tidigt skede och snabbt ordna det stöd som behövs.

Att stöda föräldrarnas fostringsuppgift är en av skolhälsovårdens huvuduppgifter. I uppgifterna ingår dessutom undersökningar av en specialistläkare som är nödvändiga för att utreda elevens hälsotillstånd.
Skolhälsovård

Studerandehälsovårdens individuella uppgifter

Studerandehälsovårdens individuella uppgifter omfattar uppföljning och främjande av den studerandes hälsotillstånd samt identifiering av behovet av särskilt stöd och ordnande av stöd. 
Dessutom omfattar studerandehälsovården ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster inklusive arbete inom psykisk hälsa och missbruk, främjande av sexuell hälsa samt mun- och tandvård.
Studerandehälsovård

Kurators- och psykologtjänster

Med elev- och studerandevårdens kurators- och psykologtjänster avses stöd och handledning för studier och skolgång, med vilka man främjar inlärning, välbefinnande samt sociala och psykiska färdigheter. Man samarbetar med den studerandes familj och andra närstående.

Elev- och studerandevårdens kurator erbjuder handledning och stöd särskilt i frågor som gäller familjesituationen, växelverkan och sociala relationer.

Psykologens uppgifter inom den individuella elev- och studerandevården anknyter bland annat till den studerandes individuella inlärning, främjande och stöd för den psykiska hälsan samt psykologisk bedömning.

Sektorsövergripande individuell elev- och studerandevård

Sektorsövergripande individuell elev- och studerandevård kan vara nödvändig för att utreda den studerandes stödbehov och ordna stöd för elev- och studerandevård. En enskild studerandes sektorsövergripande individuella elev- och studerandevård genomförs från fall till fall i den expertgrupp som sammanställs enligt situationen och behovet. De studerande och vårdnadshavarna är aktivt delaktiga i det individuella elev- och studerandevårdarbetet.