Gemensam elev- och studerandevård

Gemensam elev- och studerandevård som stöder hela läroanstalten är den primära formen av elevhälsa.  En välmående studiegemenskap och en hälsosam och trygg studiemiljö är förutsättningar för elevernas och studerandenas välbefinnande.

Med gemensam elev- och studerandevård avses skolans eller läroanstaltens verksamhetskultur och åtgärder för att främja

 • inlärning
 • hälsa och välbefinnande
 • växelverkan
 • delaktighet
 • en hälsosam och trygg miljö
 • tillgänglighet.

Arbetet riktar sig till hela studiegemenskapen

Den gemensam elev- och studerandevården som främjar välbefinnandet riktar sig till hela studiegemenskapen, men arbetet kan också riktas till vissa årskurser eller grupper, till exempel på grund av problem i samband med skolans inledande eller avslutande skede eller en identifierad grupp.

Den gemensam elev- och studerandevården består av bland annat följande:

 • främjande av interaktionsfärdigheter och psykisk hälsa
 • stärkande av vårdnadshavarnas delaktighet
 • förebyggande av mobbning, våld och trakasserier
 • miljöns hälsa och säkerhet
 • stödjande av levnadsvanor som främjar hälsa och välbefinnande
 • säkerställande av de studerandes delaktighet
 • ordnande av skolarbete och studier på ett sätt som stöder välbefinnandet
 • främjande av studiernas framskridande
 • samarbete utanför läroanstalten

Alla deltar i det gemensamma arbetet

Alla som arbetar vid läroanstalten är skyldiga att främja välbefinnandet hos eleverna, de studerande och hela skol- och läroanstaltsgemenskapen samt samarbetet med vårdnadshavarna. Läroanstaltens personal, i synnerhet rektorn och lärarna, har det primära ansvaret för gemenskapens välbefinnande.

Synpunkter på hälsa och välbefinnande beaktas i all vardaglig verksamhet: i undervisningens innehåll, metoder och praktiska arrangemang samt i annan verksamhet såsom på rasterna och vid måltider.

De anställda inom elevhälsotjänsterna, dvs. psykologer, kuratorer, hälsovårdare och läkare, deltar i den gemensam elev- och studerandevården. Denna uppgift beaktas i planeringen av personalresurser och arbetstid samt i utarbetandet av elevhälsoplanen.

Även andra arbetstagare som arbetar vid läroanstalten, såsom gårdskarl/skolvärd och personal inom måltids- eller städtjänster, deltar i genomförandet av den gemensam elev- och studerandevården.

Genomförandet av den gemensam elev- och studerandevården är en central uppgift för elevhälsogruppen vid läroanstalten. Gruppen ansvarar också för planeringen, utvecklingen och utvärderingen av elevhälsans helhet i skolan och läroanstalten.

Elevvårdsplanen styr elevhälsoarbetet

Elevvårdsplanen utarbetas och uppdateras i samarbete med läroanstaltens personal, elevhälsotjänsterna, eleverna eller de studerande och vårdnadshavarna samt nödvändiga utomstående instanser.

Kunskapen om gemenskapens välbefinnande och miljöns tillstånd styr den gemensam elev- och studerandevården. Information fås till exempel från enkäten Hälsa i skolan, omfattande hälsoundersökningar samt undersökningar av välbefinnandet i gemenskapen samt av en sund och trygg miljö som utförs vart tredje år.

Läs mer: 
Enkäten Hälsa i skolan

Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos – Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen. 2015, THL

Mer information