Studerandehälsovård

Studerandehälsovårdens tjänster är avsedda för

  • studerande inom yrkesutbildning
  • gymnasieelever
  • yrkeshögskoleelever
  • universitetsstuderande.

Studerandehälsovården är en del av elevhälsan vid läroanstalter på andra stadiet. Vid universitet och yrkeshögskolor utförs generellt inriktat välfärdsarbete.  Det främjar hälsan och studieförmågan samt välbefinnandet i studiegemenskapen.

Studerandehälsovården omfattar också främjande och uppföljning av en hälsosam och trygg studiemiljö samt av välbefinnandet i studiegemenskapen.

Mål

Syftet med studerandehälsovården är att upprätthålla och främja de studerandes välbefinnande genom att

  • främja en hälsosam och trygg studiemiljö samt välbefinnandet i studiegemenskapen
  • främja och följa upp studerandenas hälsa och studieförmåga
  • ordna hälso- och sjukvårdstjänster för studerande, inklusive arbete inom psykisk hälsa och missbruk, främjande av sexuell hälsa samt mun- och tandvård 
  • tidigt identifiera den studerandes behov av särskilt stöd eller undersökning, stödja den studerande samt vid behov hänvisa till fortsatta undersökningar och fortsatt vård.

Lagar och handböcker som styr verksamheten 

Studerandehälsovården regleras i första hand av hälso- och sjukvårdslagen och statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga.

I Guide för studerandehälsovården beskrivs studerandehälsovårdens mål, uppgift och centrala innehåll.

Social- och hälsovårdsministeriet styr och övervakar studerandehälsovården.

Guide för studerandehälsovård (SHM)