Skolhälsovård

Flickan skriver på tavlan.

Skolhälsovården är en lagstadgad hälso- och sjukvårdstjänst för grundskolelever och deras familjer som är tillgänglig i skolan eller i dess omedelbara närhet under skoldagarna. Den är en avgiftsfri tjänst inom primärvården.

Välfärdsområdet ska ordna skolhälsovårdstjänster på sitt område för elever vid läroanstalter som ger grundläggande utbildning.

I skolhälsovårdens uppgifter ingår:

  • att främja elevens uppväxt och utveckling samt hälsa och välbefinnande
  • att stöda föräldrarnas och vårdnadshavarnas fostringsarbete
  • att tidigt identifiera och stöda elevens behov av särskilt stöd eller undersökningar, att stöda egenvården av ett långvarigt sjukt barn i samarbete med andra aktörer inom elevhälsan samt vid behov att hänvisa till fortsatta undersökningar och fortsatt vård
  • att främja och följa upp en hälsosam och trygg skolmiljö samt läroanstaltens välbefinnande
  • munhälsovård
  • specialundersökningar som är nödvändiga för fastställande av elevens hälsotillstånd

Regelbundna hälsoundersökningar

De årliga hälsoundersökningarna som omfattar hela åldersklassen utgör stommen för skolhälsovårdens verksamhet. I årskurs 1, 5 och 8 genomförs omfattande hälsoundersökningar och föräldrarna ombeds delta i undersökningen. Vid undersökningarna bedöms elevens fysiska och psykosociala hälsotillstånd, välbefinnande och inlärning på ett mångsidigt sätt. Vid omfattande hälsoundersökningar utreds dessutom föräldrarnas och hela familjens välbefinnande. I hälsoundersökningen ingår alltid individuell hälsorådgivning.

Skolhälsovårdspersonalen, skolhälsovårdarna och -läkarna har en nyckelroll när det gäller att upptäcka problem i ett tidigt skede och erbjuda stöd.

Undersökningar av munhälsan genomförs minst tre gånger under grundskolan.

Skolhälsovårdens mottagningar och extra besök

Utöver hälsoundersökningarna arrangeras inom skolhälsovården möten med elever och familjer enligt det individuella behovet. 

  • En viktig arbetsform inom skolhälsovården är hälsovårdarens öppna mottagningar, som eleverna kan komma till utan att boka tid för att diskutera sina symtom och frågor som de funderar på.
  • Under de extra besöken kan man sätta sig in i frågor som kräver utredning samt följa upp hälso- och välfärdssituationen, tillväxten och utvecklingen eller familjens situation mellan hälsoundersökningarna.

Elevhälsans samarbete

Skolhälsovården är en del av skolornas sektorsövergripande elevhälsa. Man samarbetar med lärare, skolkuratorer och skolpsykologer inom såväl den generellt som individuellt inriktade elevhälsan. Skolhälsovården deltar också i utarbetandet och uppdateringen av skolans elevhälsoplan.

Främjande av säkerheten och välbefinnandet i skolgemenskapen och skolmiljön

Skolhälsovården granskar skolmiljöns hälsosamhet och säkerhet samt välbefinnandet i gemenskapen i sektorsövergripande samarbete vart tredje år. Korrigeringen av brister som konstaterats vid granskningen följs upp årligen. 
Multiprofessionell granskning av läroanstalten och skol- och studiemiljön (Julkari)

Också på dessa sidor

Medicinering under skoldagen

Mer information