Blanketter för skol- och studerandehälsovården

De blanketterna kan läsas elektroniskt med skärmläsningsprogram. Observera att blanketten då först måste sparas på den egna datorn. Blanketterna ska i regel inte fyllas i elektroniskt, eftersom man inte kan identifiera sig på webbplatsen thl.fi.  De finsk- och engelskspråkiga blanketterna finns på vår finskspråkiga webbplats.
Opiskeluhuollon lomakkeita (finska, engelska)

Blanketter för förhandsuppgifter inför de omfattande hälsoundersökningarna inom skolhälsovården

Skolhälsovårdens blanketter med förhandsuppgifter är avsedda att användas vid omfattande hälsoundersökningar i årskurserna 1, 5 och 8. Blanketterna finns både för elever och föräldrar på svenska, finska och engelska.

Blanketterna skrivs ut, delas ut för att fyllas i och samlas in till skolhälsovården före undersökningen. Föräldrarna kan också själva skriva ut blanketten via en länk som skickats till dem. Om man gör det måste man dock försäkra sig om att alla som vill också kan få blanketten som en färdig utskrift.

Om en elev i årskurs 8 har svårt att fylla i pappersblanketten till exempel på grund av funktionshinder, kan man beställa en svenskspråkig blankett som fylls i på dator. Anvisningar för detta finns på blanketterna för årskurs 8.

Med hjälp av blanketterna kan personalen planera innehållet i undersökningen enligt familjens och elevens behov samt reservera en lämplig tid för undersökningen. Blanketterna innehåller alla teman för den omfattande hälsoundersökningen. Blanketten kan användas för att strukturera diskussionen och samtidigt ställa preciserande frågor. Blanketterna gör det lättare att ta upp svåra ämnen, men också att identifiera resurser och styrkor.

Blanketterna fylls i och returneras så att uppgifternas konfidentialitet bevaras. När eleven tar med sig blanketterna som fyllts i hemma till skolan, ska de ligga i ett slutet kuvert. Elever i årskurs 5 kan fylla i blanketten med förhandsuppgifter i klassen under övervakning av hälsovårdaren.

Anteckningar om hälsoundersökningen görs i journalerna, sedan kan blanketterna med förhandsuppgifter förstöras.

Omfattande hälsoundersökning i årskurs 1

Omfattande hälsoundersökning i årskurs 5

Omfattande hälsoundersökning i årskurs 8

Om en elev i årskurs 8 på grund av sin funktionsförmåga inte kan fylla i pappersblanketten, kan man beställa en svenskspråkig blankett som fylls i på dator på adressen kasvunkumppanit(at)thl.fi. 

Det är mycket viktigt att använda den elektroniska blanketten på ett datasäkert sätt, så eleven får anvisningar om hur man fyller i och returnerar den: Blanketten laddas ner på den egna datorn innan den fylls i. Efter att blanketten har fyllts i skrivs den ut hemma och lämnas till hälsovårdaren i ett slutet kuvert. Den ifyllda blanketten får inte skickas via vanlig e-post, WhatsApp eller någon annan oskyddad anslutning, eftersom uppgifterna då kan hamna i utomståendes händer.

Sammanfattning i årskurs 8

Ett innehåll i den omfattande hälsoundersökningen i årskurs 8 är att upptäcka hälsorelaterade begränsningar i elevens yrkesval och körhälsa och att diskutera deras betydelse med den unga.  Observationerna antecknas i sammanfattningsblanketten som ges till eleven så att eleven senare kan återkomma till dem när han eller hon ansöker om en studieplats inom en yrkesutbildning eller om körkort. Det är inte fråga om ett intyg, utan en minnesanteckning över de aktuella observationerna. 

Elevens lärande och välbefinnande i skolan: blankett och anvisningar

I skolhälsovårdens omfattande hälsoundersökning ingår lärarens bedömning av elevens lärande, utveckling och välbefinnande i skolan. Blanketten Elevens lärande och välbefinnande i skolan är ett hjälpmedel för det multiprofessionella samarbetet vid hälsoundersökningen. Blanketten styr till en öppen och lagenlig dataöverföring och till innehållsmässigt enhetliga bedömningar. Samtidigt styr den samarbetsprocessens gång.

Separata, detaljerade anvisningar har utarbetats för blanketten. Ibruktagandet av blanketten avtalas mellan hälsovårds- och utbildningsväsendet.

Begäran om utlämnande av uppgifter ur elev- eller studeranderegistret

Med den här blanketten begär en yrkesutbildad person inom elevhälsotjänsterna (hälsovårdare, kurator, psykolog eller läkare) uppgifter ur skolans elevregister eller läroanstaltens studeranderegister som är nödvändiga för att utreda elevens eller den studerandes behov av elevhälsotjänster samt ordna och genomföra tjänsterna. 
Begäran om utlämnande av uppgifter ur elev- eller studeranderegistret (2024)

Blankett för förhandsuppgifter inom studerandehälsovården på andra stadiet

Blanketten för förhandsuppgifter inom studerandehälsovården är avsedd att användas i samband med hälsoundersökningen som genomförs under det första året. Blanketten ska skrivas ut och fyllas i. Anteckningar om hälsoundersökningen görs i journalerna, sedan kan blanketterna med förhandsuppgifter förstöras.
Blankett för förhandsuppgifter inom studerandehälsovården på andra stadiet (2023) (pdf 137 kb)

Blanketter för granskning och uppföljning av sundheten, tryggheten och välbefinnandet i läroanstalten

Blanketterna är avsedda för att användas vid läroanstalterna vid den granskning av sundheten och tryggheten i skol- och studiemiljön och välbefinnandet vid läroanstalten som genomförs med tre års mellanrum och den uppföljning som anknyter till granskningen.

Blanketten sammanställer granskningens alla delområden och dessa formar en helhet av situationen vid läroanstalten. Elevhälsogruppen vid läroanstalten fyller i blanketten till tillämpliga delar på förhand före granskningstillfället. Resten av blanketten, också avtalade fortsatta åtgärder, ansvariga parter och planerad uppföljning, fylls i vid granskningstillfället i läroanstalten. Efter detta sparas och arkiveras blanketten. 

Senast ett år efter granskningen följer man upp de fortsatta åtgärderna. Som hjälp vid uppföljningen används uppföljningsblanketten eller uppföljningsdelen på SHVS blankett. 

Granskningens olika skeden, dokumentering, innehåll och de olika aktörernas roller och uppgifter beskrivs mer detaljerat i handboken Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen (på finska). 

Kallelse till de omfattande hälsoundersökningarna inom skolhälsovården

Kallelsen till de omfattande hälsoundersökningarna är avsedd för både eleverna och föräldrarna. Kallelsen i de lägre klasserna är avsedd för årskurs 1 och 5 och kallelsen i de högre klasserna  för årskurs 8. Kallelsen innehåller information om den omfattande hälsoundersökningens innehåll och motiveringar till varför det är viktigt att föräldrarna deltar. 

En del av blanketten har reserverats för anvisningar från den lokala skolhälsovården och för beskrivning av verksamhetssätt. Dessa kan vara till exempel: 

  • beskrivning av undersökningens olika delområden och helheten
  • elevens namn och/eller årskurs
  • föreslagen tid och anvisningar för tidsbokning till hälsoundersökning 
  • anvisningar för ifyllande och inlämning av blanketterna med förhandsuppgifter
  • tilläggsinformation om samarbetet med läraren i anknytning till undersökningen
  • skolhälsovårdens kontaktinformation.

Hur du sparar de lokala anvisningarna: flytta markören bort från skrivfältet genom att klicka på texten i blankettens övre del och spara blanketten. Texten kan ännu redigeras efter att du sparat den. 

Samtycke till samarbete mellan elevhälsotjänsterna

Elevhälsotjänsterna omfattar skol- och elevhälsovården och kurator- och psykologtjänster. Kundernas sekretessbelagda uppgifter i olika register kan överlämnas mellan elevhälsotjänsterna endast med stöd av lag eller kundens/vårdnadshavarens samtycke. Med blanketten nedan ger kunden sitt samtycke till elevhälsotjänsternas samarbete. Den samtyckesbaserade överföringen av data mellan elevhälsostjänster främjar sektorsövergripande samarbete och göt det lättare för kunden att få hjälp.

Samtycke till samarbete mellan elevhälsotjänsterna (pdf)
Bruksanvisning för blanketten Samtycke till samarbete mellan elevhälsotjänsterna (pdf)