Undersökningar och material

Institutet för hälsa och välfärd (THL) undersöker den mångkulturella befolkningens hälsa och välfärd. Information samlas in till exempel genom befolkningsenkäter.

Kulturell mångfald i befolkningsundersökningar

Den information som fås genom undersökningen är till hjälp vid bedömning av hur personer som bor i Finland mår. Dessutom är undersökningsresultaten till hjälp i utvecklingen av tjänster, som främjar befolkningens hälsa och välfärd.

Undersökningar av Finlands befolkning med utländsk bakgrund

Hälsan och välfärden hos befolkningen med utländsk bakgrund har undersökts vid THL sedan 2010. Vi strävar efter att regelbundet producera information om bland annat hälsotillstånd, välfärd, arbets- och funktionsförmåga, upplevelser av diskriminering och erfarenheter av social- och hälsovårdstjänster hos vuxna personer som är födda utomlands.

Nästa datainsamling för undersökningen MoniSuomi planeras för 2026.

Bekanta dig med undersökningarna på deras egna sidor:

Undersökning om asylsökandes hälsa och välfärd

Undersökningen producerade information på befolkningsnivå om de nya asylsökandes hälsotillstånd och välfärd, hälsorisker och servicebehov 2018. Målgruppen var alla vuxna asylsökande som nyligen anlänt till landet och minderåriga som kommit med sin familj.
Hälsa och välbefinnande hos asylsökande. Undersökning om asylsökande som anlände till Finland 2018. (Sammandrag på svenska)

Undersökning om den romska befolkningen i Finland

Undersökningen producerade information på befolkningsnivå om den vuxna romska befolkningens välfärd, hälsotillstånd, funktions- och arbetsförmåga samt användningen av tjänster 2018.
Undersökningen om romernas välbefinnande Roosa (sammandrag på svenska)

Kulturell mångfald i forskning om barn och unga

Kvalitativ forskning

THL har gjort enskilda kvalitativa undersökningar om olika teman. Temana har bland annat varit psykisk hälsa hos personer med flyktingbakgrund och asylsökande och upplevelser av könsminoriteter och sexuella minoriteter.

Var hittar jag forskningsresultat?

Resultaten av undersökningarna beskrivs förutom på denna webbplats även i olika resultatrapporter, i resultattjänsten, i tjänsten Terveytemme, i databasrapporterna.

Var får jag mer information om forskningsmaterialet?

Teamet som ansvarar för material i Invandring och kulturell mångfald-teamet ansvarar för THL:s material som behandlar invandring och kulturell mångfald.

Om du till exempel har frågor om att få material för forskningsändamål, ta kontakt.
Respons till webbtjänsten Invandrare och kulturell mångfald