Stöd för hälsa och välbefinnande hos personer som flytt från Ukraina

Krigshandlingarna i Ukraina orsakar mänskligt lidande, landsflykt och osäkerhet. Krigshandlingarna påverkar också hälsan och välbefinnandet.

På vår webbplats har vi samlat material om hälsa och välbefinnande som hjälper yrkesutbildad personal att bemöta personer som kommit till Finland. Innehållet på webbplatsen kan också användas när man hanterar situationen för personer som tidigare kommit från konfliktområden och som har chockats av kriget.

Information på ukrainska och ryska

På webbplatsen:

Material för asylsökande

På vår webbplats finns information om asylsökandes hälsa, välbefinnande och hälso- och sjukvårdstjänster. Materialet kan till vissa delar också tillämpas på personer som får tillfälligt skydd.

Modell för inledande hälsoundersökning av asylsökande, stödmaterial och blanketter

På vår webbplats finns en enhetlig verksamhetsmodell för kartläggning av asylsökandes hälsa, välbefinnande och servicebehov. Webbplatsen innehåller en handbok för inledande hälsoundersökningar och de blanketter som behövs för hälsoundersökningen samt videor. 
Inledande hälsoundersökning av asylsökande (på finska)

Material som stöd för den psykiska hälsan

Allt material på sidan är inte avsett att användas i det akuta krisskedet, så det är viktigt att den yrkesutbildade personalen säkerställer att materialet lämpar sig för situationen.
Posttraumatiskt stressyndrom (Duodecim) 

Psykologisk första hjälpen

Den som har varit med om ett krig eller en katastrof behöver stöd. En lämplig stödform i början av en kris är ”psykologisk första hjälpen”, som har utvecklats i katastrofområden för att uppfylla behoven hos nödställda personer. Psykologisk första hjälpen är inte egentlig vård, utan snarare ett sätt att förstå, lyssna på och stödja en person som har varit med om en katastrof.

Vem som helst kan ge första hjälpen, till exempel organisationernas frivilliga. Även yrkesutbildade inom social- och hälsovården drar nytta av principerna för psykologisk första hjälpen när de möter människor som flyr från krig.

Frågeformulär för tidig identifiering av asylsökande som lidit av traumatiska upplevelser (PROTECT-enkäten)

PROTECT-enkäten används i den inledande hälsoundersökningen av asylsökande för att utreda psykiska symtom som har samband med traumatiska upplevelser. Den kan också utnyttjas till exempel i den inledande hälsoundersökningen av kvotflyktingar och andra personer som kommer från konfliktområden som en del av utredningen av psykiska symtom. Med hjälp av enkäten kan man i ett tidigt skede identifiera människor som har lidit av traumatiska upplevelser och hänvisa dem till nödvändiga fortsatta utredningar.
Identifiering av traumarelaterade psykiska problem (på finska)

Livet som flykting och psykisk hälsa

Livet som flykting är förknippat med många saker som påverkar den psykiska hälsan och välbefinnandet negativt. För människor som flyr från ett krig är händelserna i hemlandet och under flykten chockerande. De orsakar stress och kan vara traumatiserande. Det är viktigt att främja det psykiska välbefinnandet i alla möten och tjänster.

Inledande intervju om psykisk hälsa med flyktingar

Den inledande intervjun förenar tre synvinklar i kartläggningen av den psykiska hälsan:

  1. positiv psykisk hälsa
  2. traumainformerat arbetsgrepp
  3. en kultursensitivt arbetsmetod.

Målet med modellen är att beakta flyktingarnas resurser och resiliens. Yrkesutbildade personer inom mentalvårdsarbetet kan tillämpa modellen i samband med integrationstjänster. 
Inledande intervju om psykisk hälsa för flyktingar (Innokylä, på finska)

Flerspråkigt stödmaterial för psykisk hälsa

Mental Health & Psychosocial Support Network (MHPSS) har sammanställt stödmaterial för psykisk hälsa för yrkesutbildade personer. Materialen finns på olika språk, bland annat engelska, ungerska, lettiska, litauiska, polska, rumänska, ryska, slovakiska och ukrainska.
Mental Health and Psychosocial Support Humanitarian response in Ukraine and neighbouring countries (på engelska; pdf; 4,5 MB; Inter-Agency Standing Committee)

Stabiliserande stödformer med verksamhetsmodellen Serene

Målet med Serene-verksamheten som utvecklats av Åbo kriscentral är att genomföra, sprida och vidareutveckla stabiliserande stödformer för invandrare som flyktingar eller asylsökande. Syftet med stödformerna är att främja psykisk hälsa samt minska skadliga följder av traumarelaterad stress och stress i samband med anpassningsprocessen.

Materialet innehåller bland annat nyttig information och praktiska instruktioner som stöd för välfärden samt avslappningsövningar som klienten också kan göra självständigt. Till exempel finns information om välfärd på flera språk (finska, engelska, arabiska, kurdiska (sorani), persiska, dari, somaliska, kongoswahili, ryska och ukrainska). 

Information om tortyr

På vår webbplats om våld finns information om hur tortyr påverkar offret, om symtomen på tortyr och om hur man hjälper offret.

Podcasten Pakolaisuuden haavat (”Sår efter flyktingskapet”)

Diakonissanstaltens experter vid Centret för psykotraumatologi berättar om trauman orsakade av krig och flyktingskap och om rehabiliteringen av dem i Finland. Teman för avsnitten är rehabilitering av torterade barn och unga, rehabilitering av krigstraumatiserade och rehabilitering av torterade.
Podcasten Pakolaisuuden haavat (Spotify)

Videoserie om psykisk hälsa

Videoserien om psykisk hälsa vid invandring innehåller information, tips och berättelser om psykisk hälsa, välbefinnande och anpassning till Finland. I videorna delar yrkesutbildade personer och personer med flyktingbakgrund med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Videorna har dubbats och textats till ukrainska, arabiska, dari, engelska, kongo-swahili och ryska.
Videoserie för flyktingar om psykisk hälsa vid invandring (på finska)

Psykisk hälsa i kristid

På vår webbplats har vi sammanställt material som är till hjälp för att stärka den psykiska kriståligheten och uthärda oro och osäkerhet.
Psykisk hälsa i kristid (Psykisk hälsa)

Finlands Röda Kors – anvisningar för hantering av skakande händelser

Finlands Röda Kors (FRK) webbsida innehåller information om hur man hanterar skakande händelser med grupper med särskilda behov såsom barn och invandrare från konfliktområden.

Flerspråkig handbok om stresshantering

Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram en illustrerad handbok om stresshantering i svåra situationer. Handboken och övningarna är avsedda för alla som känner sig stressade oavsett orsaken till stressen. Handboken kan användas ensam eller tillsammans med ljudövningar.

Handboken och tillhörande ljudövningar finns på engelska, arabiska, kinesiska, dari, farsi, franska, tyska, georgiska, grekiska, ungerska, italienska, japanska, litauiska, rumänska, ryska, spanska, turkiska, ukrainska, urdu och vietnamesiska.
Doing What Matters in Times of Stress (på engelska, WHO)

Att klara av oro och osäkerhet vid hot om krig

I avsnittet om egenvård på Psykporten.fi finns anvisningar om hur man klarar sig och tar hand om sitt eget välbefinnande under kristider. Anvisningarna berör till exempel informationshantering, hjälp och hur man talar om krig och hot om krig med barn. Sidan har också översatts till ukrainska.

Självhjälpsprogrammet Self Help Plus

Grupprogrammet Self-Help Plus, som utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO), förebygger bevisligen psykiska problem hos personer med flyktingbakgrund. Grupprogrammet är en handledd självhjälpsmetod där man lär ut stresshanteringsfärdigheter med hjälp av en guide, inspelningar och diskussioner.

Stöd och samtalshjälp på olika språk

MIELI Suomen mielenterveys rf erbjuder stöd och samtalshjälp i krissituationer och svåra livssituationer. Samtalshjälp med låg tröskel i rätt tid i en krissituation hjälper till att förebygga problem med den psykiska hälsan. Hjälp finns på olika språk på bland annat ukrainska och ryska.
MIELI rf på svenska
MIELI rf på ukrainska
MIELI rf på ryska

Material om barn, unga och familjer

Samlad information och material om traumatiserade barns och ungas psykiska hälsa

I databanken har man samlat material om psykisk ohälsa hos traumatiserade barn och unga med flykting- och asylsökandebakgrund. Databasen innehåller dessutom bedömningsmetoder som lämpar sig för mångkulturellt traumaarbete samt information om hur tortyroffrets trauma påverkar inlärningen.

Centret för psykotraumatologis Databank (på finska)

Trygghet, hopp och aktörskap – information om flyktingtrauman för yrkesutbildade inom småbarnspedagogiken och undervisningssektorn

Helsingfors Diakonissanstalts (HDL) Center för psykotraumatologi har gett ut en publikation riktad till  yrkespersoner inom småbarnspedagogiken och undervisningssektorn
Bekanta dig med broschyren (på finska)

Instruktioner till föräldrar – hur hanterar man krissituationer med barn?

Experter på Centret för psykotraumatologi vid Diakonissanstalten i Helsingfors (HDL) har skrivit instruktioner om hur föräldrarna kan stödja sina barn i olika krissituationer. Instruktionerna kan också användas med ungdomar. Instruktionerna finns än så länge bara på finska, men kommer också på andra språk.
Instruktioner till föräldrar – hur hanterar man krissituationer med barn? (HDL)

Flerspråkig handbok, app och ljudguide för föräldrar med flyktingbakgrund

Röda Korset i Danmark har tagit fram en handbok för föräldrar med flyktingbakgrund. Den innehåller fyra allmänna teman om hur barn upplever krig och flykt och reagerar på dessa, råd till föräldrarna om hur de kan stödja barnen och anvisningar om hur föräldrarna tar hand om sig själva. Produktfamiljen består av en handbok och en mobilapp samt en ljudguide för icke läs- och skrivkunniga föräldrar. Dessutom finns det en webbkurs för vårdpersonal.

Guidens språk: danska, norska, engelska, tyska, arabiska, ryska, kurdiska-sorani, somaliska, tigrinya, farsi, ukrainska. Handboken finns på danska, norska, engelska, tyska, arabiska, ryska, kurdiska (sorani), somaliska, tigrinya och farsi. Ljudguiden finns på arabiska, somaliska, tigrinya, kurdiska (sorani), farsi, ryska och danska.

Guide for refugee parents (webbsida på danska, Røde Kors)

Kip-besättningen tar hand om bekymmer – uppgiftshäfte för barn

Uppgiftshäftet ”Kip-besättningen tar hand om bekymmer” ger barn i åldern 4–9 år praktiska tips om hur man hanterar bekymmer, rädsla och känslor anpassat efter barnens ålders- och utvecklingsnivå.

Uppgiftshäftet kan användas både hemma och inom småbarnspedagogiken och i skolorna. Den har översatts till bland annat finska, ukrainska och ryska samt till flera andra språk.

Uppgiftshäftet har tagits fram av Skydda Barn rf tillsammans med Fun Academy.
The Kip Crew Manages Their Worries – Activity Booklet (9 språk, Skydda Barn rf)

Stöd i arbetet med barn som upplevt krig eller katastrof

Children and War Foundation har bland annat utvecklat fem handböcker som hjälp i arbetet med barn som varit med om krig eller katastrofer. Mer information om kommande utbildningar för handböckerna och hjälpmodellerna: [email protected].
Children and War Foundation (på engelska)

Information och metoder för att behandla och behärska ångest hos barn i exceptionella situationer

Webbplatsen Tillsammans klarar vi oss innehåller information om ångest hos barn och metoder för att behandla och behärska ångesten i exceptionella situationer. Målgruppen är föräldrar till barn i alla åldrar och vuxna som arbetar med barn. Webbplatsen är öppen för alla och gratis, och den finns översatt till svenska, engelska och ukrainska. Webbplatsen har skapats av forskningsgruppen Voimaperheet vid Åbo universitet.
Webbplatsen Tillsammans klarar vi oss (Voimaperheet) 

Eftervård i hemmet för vuxna unga som kommit till landet utan vårdnadshavare

I broschyren finns information om vilket stöd och vilka tjänster man kan få som 18–24-åring om man kommit till Finland som minderårig utan vårdnadshavare. Stödet upphör när man fyller 25 år.
Kotojälkihuolto ilman huoltajaa maahan tulleille aikuistuville nuorille (på finska) (Julkari) 

Information och THL-broschyrer för barnfamiljer

I vår materialbank finns information på ukrainska om mödra- och barnrådgivningstjänster, skol- och studerandehälsovård samt barnskydd och skyddshem i Finland.
Broschyrer på finska och ukrainska (THL:s materialbank)

Stöd under graviditeten och spädbarnstiden för familjer som flyttat till Finland 

Föräldrar som nyligen anlänt till landet och väntar barn behöver information om graviditet, förlossning och praxis i det finländska vårdsystemet. Särskilt utsatta är spädbarnsfamiljer som kommer från ett krig eller en konflikt. Förbundet för mödra- och skyddshems nya guide Graviditet, förlossning och babytid i Finland samlar grundläggande information om förväntningar och babytiden samt ger praktiska tips om vardagen i Finland. Handboken finns nu på finska och ukrainska.
Opas konfliktin keskeltä Suomeen saapuneille vauvaperheille

Information till stöd för barn som flytt från kriser

För att stödja barn som flytt från kriser har Unicef producerat stödmaterial för barn och deras vårdnadshavare om barnets rättigheter och om de tjänster som erbjuds i Finland. På webbplatsen finns dessutom en modell för att ordna en föräldrakväll för föräldrar i den förberedande klassen. Materialet är avsett för att stöda barn och familjer som kommer varifrån som helst. Stödmaterialet finns på finska och ukrainska. 
Rättigheter hos barn som flyr (på finska) (Unicef)

Förebyggande av infektionssjukdomar och vaccinationer

Förebyggande av infektionssjukdomar hos personer som anlänt från Ukraina och deras vaccinationer

I rekommendationen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har man samlat information och anvisningar om bekämpning av infektioner samt vaccinationer.
Förebyggande av infektionssjukdomar hos personer som anlänt från Ukraina och deras vaccinationer (Infektionssjukdomar och vaccinationer)

En THL-broschyr som översatts till ukrainska ger information om vaccinationer för vuxna och barn som anländer från Ukraina.
THL:s materialbank

Coronavirus

På webbplatsen Infektionssjukdomar och vaccinationer finns allt material från THL om coronaviruset.

Stöd för yrkesutbildades arbete och ork i arbetet

Stöd för mentalvårdsarbete för personer med flyktingbakgrund

Kompetenscentret PALOMA främjar den psykiska hälsan hos personer med flyktingbakgrund och andra motsvarande utgångspunkter. 
På kompetenscentret PALOMAs webbplats finns information om verktyg och aktörer som behandlar psykisk hälsa. 

Yrkesutbildade personer kan kontakta experter som arbetar inom kompetenscentrets regioner i alla frågor som gäller ämnet. 

Kompetenscentret PALOMAs webbplats (på finska)

Stöd för flyktingars mentala hälsa i Finland 

PALOMA-handboken är ett informationspaket som erbjuder heltäckande information och rekommendationer om hur man stöder psykisk hälsa hos personer med flyktingbakgrund inom olika sektorer och på olika verksamhetsnivåer.
PALOMA-handboken (på finska)

Videoutbildning om bemötandet av klienter med flyktingbakgrund

PALOMA-utbildningen som utvecklats inom PALOMA-arbetet är ett kostnadsfritt och omfattande webbaserat utbildningspaket som ger goda grundläggande kunskaper om hur man bemöter klienter med flyktingbakgrund och stödjer deras välbefinnande. 
PALOMA-utbildning

Kultursensitiva arbetsmetoder

Kultursensitiva arbetsmetoder innebär interaktionsfärdigheter där alla människor respekteras oberoende av deras kultur eller förutsättningar. Dessutom innebär de ett respektfullt bemötande mellan den yrkesutbildade personen och klienten samt ett respektfullt och individuellt bemötande av klienten.

Som stöd för kultursensitiva arbetsmetoder har man utvecklat olika sätt att stödja den yrkesutbildade personens arbete. Till exempel kan en kulturformuleringsintervju och en kultursensitiv intervju om föräldraskap hjälpa till att möta klienten individuellt och att beakta den kulturella mångfalden. Närmare beskrivningar av metoderna finns via länkarna nedan.

Att arbeta med tolk

Att arbeta med tolk möjliggör att både klienterna och de yrkesutbildade personerna kan göra sig förstådda vid olika klientmöten inom all service. Vi rekommenderar arbete med tolk alltid när klienten och den yrkesutbildade personen inte har ett gemensamt språk för att reda ut saker smidigt och obehindrat.

Empatitrötthet

Yrkesutbildade personer som arbetar med flyktingar möter ofta klienter som har upplevt många skakande händelser, lever i en svår situation och behöver olika tjänster. 

Empatistress och empatitrötthet samt sekundär traumatisering beskriver ett fenomen där klientens svåra och traumatiska upplevelser överförs till arbetstagarna eller arbetsgemenskapen och orsakar psykisk belastning hos arbetstagarna.

Seminarieinspelning: Help for Helpers

Europeiska psykiatriföreningen (European Psychiatric Association, EPA) ordnade i april 2022 tre Help for Helpers-seminarier där man erbjöd verktyg för frivilliga och hjälpare i främsta linjen som arbetar med människor som flyr från sitt land på grund av krig.
Help for Helpers Webinars (EPA) (på engelska)