Hur bemöter man ett regnbågsbarn och en regnbågsungdom på ett sensitivt sätt

Ett barn med en nalle.

Personalen inom social- och hälsovården samt lärarna, ungdomsarbetarna och småbarnspedagogerna är experter inom bemötande. Med den yrkeskunskapen kommer man långt även i såväl nya som överraskande situationer. 

Många inom personalen upplever ändå att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta barnen och ungdomarna som tillhör sexuella och könsminoriteter, dvs. regnbågsbarnen och -ungdomarna så sensitivt som de önskar. Det kan kanske vara svårt att hitta de rätta termerna till exempel för olika typer av sexuell läggning och man kan kanske känna sig spänd eller så kan hela temat kännas främmande. 

Personalen behöver inte kunna utantill alla regnbågstermer. Det viktigaste är att ge barnet eller den unga en känsla av att bli hörd och bemött som sig själv.

Avsnittets innehåll

Begrepp inom mångfald  

I mångfalden av sexuell läggning och kön ingår både minoriteter och majoriteter.  

Självidentifieringen av sexuell läggning och kön kan ändras under livet. Ingen ska behöva kunna identifiera sin sexuella läggning eller sitt kön exakt och permanent. En person kan även fundera på sin könsidentitet.

Sexuella minoriteter
T.ex. lesbiska, homo, bi- och pansexuella, asexuella och aromantiska människor.

Könsminoriteter
T.ex. transpersoner, personer med intersexvariationer och ickebinära personer. Alla människor som självidentifierar att de tillhör någon könsminoritet tillhör en könsminoritet.

Regnbågsfamiljer
Syftar vanligtvis på barnfamiljer där en eller flera av föräldrarna tillhör en sexuell minoritet och/eller könsminoritet.

En liten regnbågsordlista