Palvelut talousvaikeuksiin

Rahapeliongelmaan saattaa liittyä arkeen, asumiseen, sosiaalisiin suhteisiin, talouteen, rikollisuuteen, opiskeluun tai työntekoon liittyviä vaikeuksia, joihin voi tarvita erilaisia palveluita ja tukea. Talousvaikeuksien selvittäminen ja taloudellinen toipuminen ovat osa rahapeliongelmasta toipumista.

Taloudellisella toipumisella tarkoitetaan talousongelmien ratkaisemista ja arjen taloudellisen tasapainon palautumista. Rahapeliongelman taloudellisiin jälkiseuraamuksiin saattaa kuulua esimerkiksi velkojen määrän selvittäminen, velanmaksun aloittaminen, ulosoton alkaminen tai rikosoikeudellinen prosessi (esimerkiksi varkauksien tai kavallusten vuoksi). Riippuen siitä, millaisia asioita pelaamisen rahoittamiseksi on tehty, pelaamisen jäljet voivat olla pitkät. Jos pelivelkaa ei ole muodostunut, taloudellinen tilanne paranee usein heti, kun pelaamiseen ei enää kulu rahaa.

Usein asiakkaan ensimmäisen yhteydenoton takana ovat talousvaikeudet ja velkaantuminen. Talousongelmat realisoivat tilanteen ja niiden vuoksi siihen lähdetään etsimään muutosta. Osa asiakkaista saattaa tässä kohtaa olla kriisitilanteessa ja toivoa nopeaa ratkaisua talousongelmille, jotka todennäköisesti heijastuvat syvälle arkeen: asumiseen, toimeentuloon ja ihmissuhteisiin. Toivottomuuden tunne on yleistä.

Ammattilaiset ja vertaiset taloudellisen toipumisen tukena

Taloudellisen toipumisen tueksi voidaan tarvita palvelujärjestelmässä eri alojen ammattilaisia. Asiakkaat ovat itse asiantuntijoita omassa tilanteessaan. Hoito- ja tukipalveluissa puhutaan rahasta, keskustellaan asiakkaan tilanteesta ja rohkaistaan selvittämään talous- ja velka-asioita. Asiakas saattaa tarvita tukea häpeän tai näköalattomuuden voittamiseksi. Monella on pelko ulosotosta, ja tästä pelosta voidaan terapeutin kanssa keskustella.

Velkaantuneet asiakkaat tarvitsevat keskustelutukea sellaiseen tulevaisuuteen sopeutumiseen, jossa pelivelkojen maksu saattaa olla osa arkea vuosien ajan. Rahapeliongelman hoito- ja tukipalveluissa tuetaan asiakkaita saavuttamaan merkityksellinen arki pelaamisesta aiheutuneista talous- ja velkavaikeuksista huolimatta.

On tärkeää ylläpitää ymmärrystä siitä, ettei pelaaminen koskaan ole ratkaisu rahatilanteen parantamiseksi. Pelaajilla on erilaisia rahakäsityksiä, joihin pelaaminen vaikuttaa. Jotkut ovat olleet nuukia rahankäyttäjiä jo ennen pelaamista, toisille on tyypillistä suunnittelemattomuus rahankäytössä. Pelaaminen sekoittaa ymmärrystä siitä, mikä on paljon ja mikä on vähän sekä sitä miten rahankäytön tasapaino käsitetään.

Usein talousongelmiin liittyvä häpeä pahentaa ongelmakierteitä. Koska taloudellisia ongelmia on perinteisesti pidetty eräänlaisena epäonnistumisen merkkinä ja ihmisen yleistä kelpoisuutta on arvioitu esimerkiksi luottokelpoisuuden kautta, talousongelmia on haluttu peitellä.

  • Vertaistuki voi olla hyvin merkityksellistä paitsi yleisesti rahapeliongelmaan myös niistä aiheutuneisiin talousongelmiin liittyvän häpeän voittamiseksi.
  • Talous- ja velkaneuvonnasta saa maksutta neuvoja arjen talousasioihin ja apua velkatilanteeseen.
    Talous- ja velkaneuvonta (Oikeus.fi)
  • Talousneuvola on matalankynnyksen palvelu, jossa raha-asioista voi keskustella ilman ajanvarausta eri asiantuntijoiden kanssa.
    Talousneuvola (Oikeus.fi)
  • Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, josta saa tukea selviytymiseen arjen raha-asioissa ja velkojen hoitoon.
    Takuusäätiö

Sosiaalialan ammattilaiset ovat avainasemassa sosiaalisten ongelmien ehkäisyssä ja vähentämisessä. Sosiaalityö, joka tarkastelee ilmiöitä niiden yhteiskunnallisessa kehyksessä, tarjoaa perinteisesti sellaisia valmiuksia ja työmenetelmiä, jotka hoidon rinnalla voivat tarjota kokonaisvaltaisia toimintamalleja rahapeliongelman lieventämiseen. Rahapeliongelman kohtaaminen sosiaalityössä -tukiaineistossa on tietoa rahapelaamisesta sekä tukea toipumisen edistämiseen erityisesti sosiaalialan näkökulmasta.
Rahapeliongelman kohtaaminen sosiaalityössä (Julkari)

Ulosottolaitoksen tehtävänä on periä maksamattomat velat. Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla on kuvattu velkaantumiseen liittyviä prosesseja, kuten perinnän eteneminen ja maksuhäiriömerkinnän syntyminen.

Tietoa ulosotosta (Ulosottolaitos)

Perintä- ja maksujärjestelyt (Kilpailu- ja kuluttajavirasto)

Velkojen järjestely tai ulosoton alkaminen eivät välttämättä vähennä maksettavaa vaan saattavat jopa lisätä sitä, mutta epämääräisen kaaoksen purkaminen järjesteltyyn tilanteeseen tuo mielenrauhaa ja antaa tilaa käsitellä rahapeliongelmaa.

Apua rahapeliongelmasta johtuviin taloudellisiin vaikeuksiin

Rahapeliongelmaan apua hakevien taloudelliset tilanteet ovat hyvin vaihtelevia, mikä asettaa omia haasteitaan talousongelmien ratkaisemiselle. Tulotaso vaikuttaa siihen millainen ”velanottokyky” pelaajalla on: paljon ansaitsevilla on mahdollisuudet suuriin velkoihin. Toisaalta heillä on myös parempi maksukyky velkojen takaisinmaksussa.

Osa asiakkaista taas elää niukkuudessa ja pelaaminen kurjistaa tilannetta entisestään. Tällöin ongelmana eivät välttämättä ole suuret velat vaan jokapäiväisessä elämässä pärjääminen. Elämäntilanne vaikuttaa myös siihen, millaisia ratkaisuja talousongelmiin on olemassa. Ensisijaista on saada haittoja aiheuttava rahapelaaminen hallintaan: tehtiin millaisia ratkaisuja tahansa talouden järjestelemiseksi, ne ovat usein hyödyttömiä jos pelaaminen jatkuu.

Pelaajan taloudellinen tilanne saattaa olla heikoimmillaan pelaamisen lopettamisen jälkeen, etenkin jos pelaamisen vuoksi on muodostunut velkaa. Vanhojen velkojen korkoja ja lyhennyksiä on saatettu maksaa uudella velalla, mutta maksuohjelman tai ulosoton alkaessa käytettävissä olevat tulot voivat vähentyä.

Tässä vaiheessa pelaajat ja heidän perheensä voivat tarvita esimerkiksi yhteiskunnan taloudellista tukea. Tukea tarvitaan talous- ja velka-asioiden selvittämiseksi, ja mahdollisesti tarvitaan rahallista tukea arjen kuluihin, esimerkiksi perheen asunnon turvaamiseksi.

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt. Eri järjestöistä ja kirkon diakoniatyöstä saa keskustelutukea, apua talousasioihin sekä ruoka-apua.