Rahapelaamisen tunnistaminen ja puheeksiotto

Rahapeliongelma voi olla monen sote-palveluissa kohdattavan ongelman taustalla, mutta jäädä piiloon, jos asiasta ei puhuta. Vain harva pelaaja hakee omatoimisesti apua rahapeliongelmaan, minkä vuoksi asian ottaminen puheeksi on ensiarvoisen tärkeää. Kun ongelma tunnistetaan ajoissa, pelaaja voi välttyä vakavammilta taloudellisilta, terveydellisiltä ja sosiaalisilta haitoilta.

On tärkeää, että rahapelaamisen puheeksiotto otetaan rutiininomaiseen käyttöön kaikissa sosiaali- ja terveydenhuolloin palveluissa. Rahapelaamisen voi ottaa puheeksi esimerkiksi kysyttäessä talousasioista tai päihteistä.

Rahapelaamisen puheeksioton toimintamalli muodostuu kolmesta vaiheesta

Rahapelaaminen puheeksi -toimintamalli muodostuu kolmesta osiosta, jotka voi käydä läpi esimerkiksi peräkkäisillä käyntikerroilla. Ensimmäisessä osiossa ohjataan ottamaan rahapelaaminen puheeksi, tunnistamaan riskitason pelaaminen ja mahdollinen rahapeliongelma sekä tarkastelemaan asiakkaan pelitapoja. Toisessa osiossa tarkastellaan rahapelaamisen hyötyjä ja haittoja sekä muutostavoitteen asettamista. Kolmannessa osiossa keskitytään tavoitteessa pysymisen seuraamiseen ja arvioidaan jatkotuen tarve.

1. Rahapelaamisen puheeksiotto ja rahapeliongelman tunnistaminen

Jos asiakas pelaa rahapelejä, voitte kartoittaa erilaisten kyselypatteristojen avulla onko hänellä rahapeliongelmaa tai niiden avulla voitte kartoittaa erilaisia haittoja.

Jos yhteenkin BBGS-seulan kysymykseen tulee kyllä-vastaus, on syytä kartoittaa tilannetta laajemmin haittoja kartoittavalla PGSI-mittarilla.

2. Rahapelaamisen tarkastelu arjessa ja tavoitteen asettaminen

Erityisesti rahapelipäiväkirja voi olla asiakkaalle hyvä työväline, lisäksi motivoiva haastattelu ja keskustelu esimerkiksi rahapelaamisen hyödyistä ja haitoista voi havahduttaa tarkastelemaan rahapelaamistaan. Myös muutostavoitteen asettaminen ja siihen sitoutuminen kuuluvat tähän vaiheeseen.

Avaimia rahapeliongelman hallintaan -oma-apuopas voi myös toimia omatoimisen muutoksen tukena.
Avaimia rahapeliongelman hallintaan -oma-apuopas (Julkari)

3. Tavoitteessa pysyminen ja sen seuranta

Oman pelaamisen muuttaminen ja tavoitteissa pysyminen voi olla ajoittain vaikeaa. Asiakkaan kanssa voi keskustella siitä, mikä häntä on mahdollisesti tukenut ja auttanut kohti asettamaansa tavoitetta. On hyvä käydä myös läpi erilaisia käytännön keinoja rahapelaamisen hallintaan. Lopuksi voitte sopia yhdessä asiakkaan kanssa mikä olisi hänelle paras työskentelytapa jatkossa.

Koko toimintamalli eri vaiheineen on kuvattu Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineistossa ja verkkokoulussa:

Rahapelaaminen puheeksi - puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta -tukiaineisto (Julkari)
Rahapelaaminen puheeksi -verkkokoulu (THL:n verkkokoulut)
Verkkokouluun pääset rekisteröitymällä ja kirjautumalla THL:n Moodle-alustalle

Haitallisen rahapelaamisen tunnusmerkit

Haitallista tai ongelmaksi muuttunutta rahapelaamista on vaikea tunnistaa ilman puheeksiottoa. Kun rahapelaaminen on jo muodostunut ongelmaksi, pelaaja usein häpeää pelaamistaan ja mahdollisesti kieltää ja piilottelee sitä. Pelaaja uskoo myös monesti voittavansa hävityt rahat takaisin ja jatkaa pelaamistaan, jolloin pelaamisesta aiheutuvat haitat voivat kehittyä laaja-alaisiksi.

Ongelmallisen pelaamisen ja rahapeliriippuvuuden tunnusmerkkejä ovat pelaamiseen käytetty aika, rahamäärä, erilaisten haittojen määrä ja luonne sekä hallitsematon pelaaminen ja pelaamisen salailu. Rahapeliongelman tunnusmerkkejä voidaan tarkastella erilaisten haittojen kautta, jotka voivat olla esimerkiksi taloudellisia, ihmissuhteisiin, tunne-elämään, terveyteen, työhön tai opiskeluun liittyviä. Haitat auttavat tunnistamaan myös riskipelaamisen, joka saattaa edetä ongelmalliseksi.

Haittojen tunnistaminen saattaa muuttaa pelaajan suhdetta pelaamiseen. Myös pelaajan lähipiirin kokemat haitat ovat tyypillisesti hyvin samankaltaisia kuin pelaajan kokemat haitat.

Esimerkkejä rahapelaamiseen liittyvistä haitoista

 • Taloudelliset haitat
  • Pelaamiseen käytetään rahaa, siten että arjen hankinnat kärsivät
  • Säästöjen käyttäminen pelaamiseen
  • Velkaantuminen
 • Ihmissuhteisiin liittyvät haitat
  • Läsnäolon vaikeus
  • Velvollisuuksien laiminlyönti
  • Luottamuksen puute ja ristiriidat ihmissuhteissa
  • Tärkeiden ihmissuhteiden katkeaminen
 • Tunne-elämään liittyvät haitat
  • Kuormittuneisuuden lisääntyminen ja ahdistuneisuus
  • Turvattomuuden kokemus ja hallinnan puute
  • Häpeän kokemus ja masennusoireet
 • Terveydelliset haitat
  • Unihäiriöt ja masennusoireet
  • Stressioireet
  • Oman terveyden ja hyvinvoinnin laiminlyönti
  • Muut päihde- ja riippuvuusongelmat
 • Työhön tai opiskeluun liittyvät haitat
  • Pelaamisesta johtuva väsymys
  • Alentunut stressin sietokyky
  • Työsuoritusten aleneminen ja työpaikan menetyksen mahdollisuus
  • Työnantajaan kohdistuvat talousrikokset
 • Yhteisöihin liittyvät haitat
  • Omien tai yhteiskunnan arvojen vastaisesti toimiminen
  • Pelaamisesta johtuvan häpeän tuoma eristäytyneisyys ja stigman pelko
  • Ajankäytön ja läsnäolemisen puute
 • Rikollinen toiminta
  • Pelaamisen rahoittamiseen liittyvät varkaudet, kavallukset, petokset ja muut rikokset
  • Rikoksen uhriksi joutuminen pelaamisen vuoksi
  • Lähisuhdeväkivalta tai lasten laiminlyönti.

Rahapelaamisen motiivit

Rahapelaamisen motiivit vaikuttavat rahapeliriippuvuuden kehittymiseen ja siksi pelaamisen motiiveja on on hyvä ymmärtää. On syytä huomioida ja erottaa, että pelaamisen motiivit ovat erilaisia silloin kuin henkilö aloittaa pelaamisen ja silloin kun ongelma on jo kehittynyt pitkälle. Tästä huolimatta rahapelaamisen motiiveista tärkein on rahan voittaminen, kukaan ei pelaisi pelejä, jos voitto olisi säkillinen muovipoletteja.

Esimerkkejä rahapelaamisen motiiveista:

 • Rahan voittaminen
 • Jännityshakuisuus
 • Pelaaminen mielialan kohentamiseksi, ns. pakopelaaminen
 • Pelaaminen sosiaalisena toimintana
 • Pelaaminen älyllisenä haasteena.

Pelaamisen motiiveista erityisesti ns. pakopelaaminen ja pelaaminen jännityksen vuoksi tunnistetaan riskiksi rahapeliongelman kehittymiselle. Rahapelaamisen motiiveita tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että pelaamisen motiivi voi aluksi olla viatonta kokeilua ja saa aikaa aivojen palkitsemisjärjestelmässä mielihyvän tunnetta - nostetta, joka kiihdyttää pelaamista ja pelaaminen saattaa kehittyä pakonomaiseksi riippuvuudeksi nopeastikin.

Pelaamisympäristöt ja pelaamisen syyt