Kunnan toimialat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään kaikilla kunnan toimialoilla. Kunta seuraa, asettaa tavoitteita ja koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.

Kunnan tulee sopia yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteista ja keinoista. Kunkin toimialan on tunnistettava oman työnsä vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Hyvinvointikertomus on hyvä strateginen työkalu, jolla voi kuvata eri toimijoiden toimenpiteet yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kuntien eri toimialoilla hyvinvointia ja terveyttä edistetään esimerkiksi seuraavasti:

  • Opetustoimi luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, oppilashuollolle ja elämänhallintataitojen oppimiselle.
  • Taide- ja kulttuuritoimi tukevat henkistä kasvua ja elinikäistä oppimista sekä lisäävät osallisuutta ja kunnan vetovoimaisuutta. Lisäksi ne vähentävät syrjäytymistä.
  • Ympäristötoimi luo edellytykset asumiselle, liikkumiselle ja palvelutuotannolle kunnassa. 
  • Tekninen toimi turvaa puhtaan juomaveden, yleisen hygienian ja elämiseen tarvittavan teknisen ja toiminnallisen infrastruktuurin.
  • Lisäksi kaikki hallinnonalat voivat edistää liikkumista ja terveellistä ravitsemusta tarjoamalla asukkaille ja työntekijöille tasavertaiset ja helposti saavutettavat liikunta- ja ruokapalvelut.

Esimerkiksi Pirkanmaalla tehdyn analyysin mukaan kuntien hyvinvointikertomuksissa esitettyjen toimien vastuutahoista 80 % on muita kuin sosiaali- ja terveystoimi. Hyvinvoinnin edistäminen jakautuu hyvin laajasti.

Kunnan asukkaat, järjestöt ja toimialat voivat edistää hyvinvointia eri  tavoin. Esimerkiksi Pudasjärvellä hyvinvoinnin verkostomainen kehittäminen kuntastrategiassa voi toteutua esimerkiksi hyvinvointisetelin, toimintatukien tai osallistuvan budjetoinnin avulla.